เดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
สี
ห้องประชุม
  ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
  ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
  ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
  ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
  ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
  ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ)
  ห้องประชุมตึกสีม่วง (ชื่อไม่เป็นทางการ)
  อื่น ๆ
สรุปข้อมูลการประชุม
- Classic View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
 Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am