ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
วันที่ เวลา รายการประชุม/อบรม จำนวน
คน
กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัด กลุ่มงาน
22 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. ใช้เป็นห้องทำงานชั่วคราว 4 NCD ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1 ส.ค. 2562 12:00 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 13 คณะกรรมการ ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1 ส.ค. 2562 13:00 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือน ก.ค 65 คณะกรรมการฯ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
1 ส.ค. 2562 08:30 - 12:00 น. ประชุม service plan 20 ผอ.ทุกรพ. เภสัช ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
1 ส.ค. 2562 16:00 - 18:00 น. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 10 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
1 ส.ค. 2562 13:00 - 15:00 น. ประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ๑๓ เขตพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกลกระทรวงสาธารณสุข 2 ผู้บริหาร และ จนท.สสจ.ที่ได้รับมอบหมาย ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
2 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมบุคคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเรื่องไข้เลือดออก 10 บุคลกรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานควบคุมโรค
2 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารสสจ.อุตรดิตถ์ 45 กลุ่มงานภายใน สสจ.อุตรดิตถ์ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
5 ส.ค. 2562 13:00 - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ 20 คณะกรรมการ ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
5 ส.ค. 2562 13:00 - 16:00 น. คณะกรรมการ EC 20 คณะกรรมการ ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
6 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จ.อุตรดิตถ์ ปี 2562 40 คณะกรรมการ พชอ. 9 อำเภอ ห้องประชุมตรอนตรีสินธุ์ ศาลากลางจ.อต. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
7 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. รับตรวจราชการ รอบ2 150 คณะตรวจราชการฯ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. รับตรวจราชการ รอบ2(2) 15 คณะตรวจราชการฯ ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. รับตรวจราชการ รอบ2(3) 15 คณะตรวจราชการฯ ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. รับตรวจราชการ รอบ2(4) 30 คณะตรวจราชการฯ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
7 ส.ค. 2562 11:00 - 13:00 น. 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ 6 จนท.สสจ./จนท.สคร.2 ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
13 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 09:00 - 16:00 น. อบรมการใช้งาน Microsoft Excel 40 บุคลากร ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
14 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมนำเสนอผลงาน พชอ. 9 อำเภอ ของคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ร่วมกับม.นเรศวร 40 พชอ. 9 อำเภอ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
14 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.อุตรดิตถ์ 45 กลุ่มงานภายใน สสจ.อุตรดิตถ์ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
15 ส.ค. 2562 08:30 - 12:00 น. เชิญมาให้ถ้อยคำ 5 ผู้รับผิดขอบงานและผู้เกี่ยวข้อง ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
16 ส.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและฟรีไวไฟด้วยไมโครติก 20 นวก คอมฯ/จนท.network รพช. รพศ. ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
16 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะทำงานการจัดการข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 20 ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
16 ส.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. ประชุมจัดสรรค่าเสื่อมราคา 30 ผอ.และทีม /สสอ. ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
16 ส.ค. 2562 13:00 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง 5 คณะกรรมการ ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
19 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 08:00 - 20:00 น. อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่ 2 32 อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
19 ส.ค. 2562 12:00 - 16:30 น. คณะทำงานบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน 10 คณะทำงานการบูรณาการข้อมูล ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
19 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 08:00 - 17:00 น. ประชุมนำเสนอผลงานและประกวดกิจกรรมงาน สช. 32 ทีมเครือข่ายสุขภาพตำบล และ คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับอำเภอ ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
19 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562 06:30 - 16:30 น. ถอดบทเรียนหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด 30 ตัวแทนหมอพื้นบ้านของแต่ละอำเภอ, แพทย์แผนไทย, เจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุข ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
19 ส.ค. 2562 10:00 - 12:00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างตึกคนไขนอก OPD. รพ.30 เตียง รพ.ตรอน 8 คณะกรรมการ ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
20 ส.ค. 2562 09:00 - 16:00 น. จัดสรรค่าเสื่อม ปี 2563 25 ผอ.และทีม /สสอ. ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานประกันสุขภาพ
21 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ถอดบทเรียนหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด 30 ตัวแทนหมอพื้นบ้านของแต่ละอำเภอ, แพทย์แผนไทย, เจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุข ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
22 ส.ค. 2562 13:30 - 16:30 น. VDO conference พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ 20 ผู้เกี่ยวข้อง ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
22 ส.ค. 2562 13:30 - 16:30 น. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบหมายภารกิจ 20 ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
23 ส.ค. 2562 08:00 - 16:30 น. ประชุมทันตบุคลากร 14 ทันตบุคลากร ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 08:30 - 17:00 น. นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 60 คปสอ.ทุกแห่ง ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
26 ส.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. ขออนุมัติจัดประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง 10 นักบัญชี สสอ. รพ.สต. ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
26 ส.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. ประชุมการจัดเก็บรายได้ งานประกัน รพ. 15 งานประกันสุขภาพ รพ. ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานประกันสุขภาพ
26 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสูตรยาหมอพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์ 30 แพทย์แผนไทย, เภสัชกร, เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางสาธารณสุข ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (2) 45 คปสอ.ทุกแห่ง ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (4) 15 คปสอ.ทุกแห่ง ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (5) 45 คปสอ.ทุกแห่ง ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
27 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (3) 15 คปสอ.ทุกแห่ง ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
27 ส.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว 40 ผู้สมัครสอบ ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
28 ส.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว 50 ผู้สมัครสอบ ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
28 ส.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว. 50 ผู้สมัครสอบ ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
30 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 65 คณะกรรมการ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
30 ส.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.). 15 คณะกรรมการ ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ) กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0012440


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am