ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
วันที่ เวลา รายการประชุม/อบรม จำนวน
คน
กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัด กลุ่มงาน
2 ม.ค. 2562 13:00 - 16:30 น. คณะกรรมการ Service Plan สุขภาพจิตและยาเสพติด 33 ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2 ม.ค. 2562 13:00 - 16:30 น. การประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ๓ ล้าน ๓ ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย จากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 30 ผู้รับผิดชอบงาน สช.ระดับจังหวัด/อำเภอ, ประธาน และเลขาฯ ชมรม อสม.ระดับอำเภอ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
2 ม.ค. 2562 08:00 - 12:00 น. ทำบุญปีใหม่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ถวายภัตราหาร สังฆทาน ถวายผ้าป่าสร้างโรงพยาบาลฯ แด่หลวงพ่อกานต์ วรธโมและพระสงฆ์ 9 รูปจากวัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม 140 จนท.ฯทุกท่าน สสจ.อุตรดิตถ์ อาหารมังสวิรัติ ไข่ นม ผลไม้ ข้าว ขนมเป็นต้น กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2 ม.ค. 2562 13:00 - 16:00 น. พิจารณาหลักเกณฑ์คัดเลือกพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ 15 คณะกรรมการคัดเลือก ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
2 ม.ค. 2562 08:00 - 12:00 น. ทำบุญสำนักงาน 20 พระภิกษุ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
3 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการService plan 40 คณะกรรมการฯและผู้รับผิดชอบงาน service plan ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
4 ม.ค. 2562 09:00 - 10:30 น. ประชุมคณะกรรมการสืบสวน 5 คณะกรรมการ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4 ม.ค. 2562 09:00 - 12:00 น. ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 11 คณะกรรมการ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
7 ม.ค. 2562 13:00 - 16:00 น. ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารอัตรากำลังของ CUP อำเภอน้ำปาด 15 CUP อำเภอน้ำปาด และ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
8 ม.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. ประชุม ทดสอดระบบ Web Conference 30 รพ.ทุกแห่ง สสอ.ทุกแห่ง ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
8 ม.ค. 2562 13:00 - 17:00 น. พิจารณารายละเอียดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 12 รอง นพ.สสจ.อุตรดิตถ์ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) และบุคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรค
9 ม.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. โครงการสนับสนุนและรับรองมาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 54 ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบงานสุขศึกษา ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
10 ม.ค. 2562 12:00 - 16:30 น. ตรวจรับการประเมินจังหวัดดีเด่น ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 10 ทีมตรวจประเมิน ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
11 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพ 45 คณะกรรมการฯService Plan ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
11 ม.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 10 คณะกรรมการ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
14 ม.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. ประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ 20 คณะทำงานพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
14 ม.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. พิจารณาคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 20 คณะกรรมการและผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
14 ม.ค. 2562 08:30 - 16:00 น. ประชุมจัดทำสัญญาสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านโรคเอดส์ ปีงบประมาณ 2562 20 เจ้าหน้าที่ด้านเอดส์ฯ จาก สคร., รพ, สสจ. และองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพัสดุ กลุ่มงานควบคุมโรค
14 ม.ค. 2562 08:00 - 12:00 น. ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ งานการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
14 ม.ค. 2562 08:30 - 12:00 น. ศึกษาดูงาน นักศึกษาทันตาภิบาล ปีการศึกษา 2561 10 นักศึกษาทันตาภิบาล ทันตบุคลากร สันทนาการ ชั้น 1 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
14 ม.ค. 2562 13:00 - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 19 คณะกรรมการ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
15 ม.ค. 2562 - 15 ม.ค. 2552 08:30 - 16:30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สริมสร้างทักษะทีมพี่เลี้ยงพัฒนาและประเมินคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับอำเภอ/จังหวัด 80 ประชุมเชิงปฏิบัติการ สริมสร้างทักษะทีมพี่เลี้ยงพัฒนาและประเมินคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ ระดับอำเภอ/จังหวัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
18 ม.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. ประชุมเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 30 พยาบาลวิชาชีพ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
18 ม.ค. 2562 08:30 - 14:00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.อุตรดิตถ์ 45 กลุ่มงานภายใน สสจ.อุตรดิตถ์ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
24 ม.ค. 2562 - 25 ม.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ประจำปีงบประมาณ 2562 80 สสจ/รพช/สสอ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
25 ม.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. ประชุมทันตบุคลากร 15 ทันตบุคลากร ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
25 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ชี้แจงแนวทางการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 25 พยาบาลวิชาชีพ อาคารพัสดุ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
28 ม.ค. 2562 09:00 - 12:00 น. อบรม CPR 30 ผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อาคารพัสดุ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
28 ม.ค. 2562 08:30 - 17:00 น. การประชุมคณะทำงานตามคำสั่งคณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 30 คณะทำงานตามคำสั่งคณะทำงานโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรค
28 ม.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. ประชุมตรวจสอบบัญชี 25 นักบัญชี ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
28 ม.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. สสจ.เพชรบูรณ์ ขอศึกษาดูงานโปรแกรม ตัดยอดงบประมาณ 20 จนท. ที่เกี่ยวข้อง, สสจ.เพชรบูรณ์ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
29 ม.ค. 2562 13:00 - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน(พ.ต.ส.) 14 คณะกรรมการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน(พ.ต.ส.) ห้องประชุมสันทนาการชั้น 1 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
29 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ shared Vision ผ่าน GIN Conference 30 ทีมQLNระดับจังหวัดและตัวแทนทีมคร่อมสายงาน ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
29 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สาขาต่าง ๆ 10 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น สาขาต่าง ๆ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
30 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ shared Vision ผ่าน GIN Conference 30 ทีมQLNระดับจังหวัด และตัวแทนทีมคร่อมสายงาน ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
30 ม.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. พิจารณาคัดเลือก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 21 คณะกรรมการและผู้สมัคร ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
31 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 65 คณะกรรมการ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
31 ม.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.). 65 คณะกรรมการ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0010164


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am