ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
วันที่ เวลา รายการประชุม/อบรม จำนวน
คน
กลุ่มเป้าหมาย สถานที่จัด กลุ่มงาน
1 มี.ค. 2562 09:00 - 16:00 น. สอบปฏบัติและสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ นวก.พัสดุ 15 ผู้ผ่านสมรรถนะครั้งที่ 1 ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
1 มี.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. จัดทำเกณฑ์ประเมิน NCD CKD Clinic มาตราฐาน จังหวัดอุตรดิตถ์ 40 รพศ รพช สสอ. รพสต. ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1 มี.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. สอบปฏบัติและสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 30 ผู้ผ่านสมรรถนะครั้งที่ 1 ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
1 มี.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนฯจังหวัดอุตรดิตถ์ 10 คกก.ค่าตอบแทนฯ ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
1 มี.ค. 2562 10:00 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างตึกคนไข้นอก OPD. รพ. 30 เตียง โรงพยาบาลตรอน 7 คณะกรรมการ ห้อง พขร. (เก่า) ชั้น 1 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4 มี.ค. 2562 13:30 - 16:30 น. VDO conference พ.ร.บ.ยาสูบฯ 5 ผู้เกี่ยวข้อง ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
5 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. รับการประเมินจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย 20 10 ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรค
5 มี.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. ตาสัญจร 40 รพช. รพศ สสจ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
6 มี.ค. 2562 08:00 - 12:00 น. คณะทำงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน 10 ตำรวจ,บริษัทกลาง ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
6 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. รับการประเมินจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย 20 คณะกรรมการประเมินโรคมาลาเรีย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรค
6 มี.ค. 2562 09:30 - 12:00 น. การนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์ 10 บุคลากร ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
6 มี.ค. 2562 15:30 - 17:00 น. ออกกำลังกาย 20 บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
8 มี.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมและสอบสวนโรค 120 จนท รพ.ลับแล กลุ่มงานควบคุมโรค
8 มี.ค. 2562 07:00 - 16:30 น. งานพัสดุย้ายไปปฏิบัติงานที่ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ 6 เจ้าหน้าที่พัสดุ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
8 มี.ค. 2562 10:00 - 12:00 น. VDO Confrence ติดตาม กำกับ การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต) 10 จนท.ที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
11 มี.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. พิจารณาการย้าย 3 สายงาน 10 คณะกรรมการ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
12 มี.ค. 2562 10:00 - 12:00 น. Video Conference สถานการณ์ไข้เลือดออกและมาตรการควบคุมโรค ร่วมกับส่วนภูมิภาค 10 จนท.ที่เกี่ยวข้อง ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
13 มี.ค. 2562 08:00 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.สต. 7 คณะกรรมการ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
13 มี.ค. 2562 08:00 - 12:00 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลลับแล 9 คณะกรรมการ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
13 มี.ค. 2562 14:00 - 16:30 น. ประชุมกลุ่มงาน คภส 10 จนท คภส ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
14 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. พัฒนางานIMC 15 คณะกรรมการฯและผู้รับผิดชอบงาน refer ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
15 มี.ค. 2562 13:00 - 16:00 น. คณะทำงานขับเคลื่อน พรบ.ตั้งครรภ์ในวัยวัยรุ่น 25 คณะทำงานตาม พรบ. -ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
15 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. การพัฒนาการการแพทย์แผนไทย 30 แพทย์แผนไทย ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
15 มี.ค. 2562 08:30 - 15:00 น. การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ 11 นพ.สสจ.อต. และบุคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรค
18 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 40 สสจ/รพช/สสอ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
18 มี.ค. 2562 - 18 ก.พ. 2562 13:00 - 16:00 น. คณะทำงานขับเคลื่อน พรบ.ตั้งครรภ์ในวัยวัยรุ่น 30 คณะทำงานตาม พรบ. -ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
18 มี.ค. 2562 10:00 - 12:00 น. การใช้งานคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 15 ผู้หบริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
19 มี.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ EMS จังหวัดอุตรดิตถ์ 16 แพทย์เวชศาสตร์ พยาบาลหัวหน้า ER รพ.ทุกแห่ง ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
19 มี.ค. 2562 09:00 - 16:00 น. ITA 30 สสอง รพช. รพศ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
20 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. MCH Board (งานอนามัยแม่และเด็ก) 45 คณะกรรมการMCH Board จังหวัดอุตรดิตถ์ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
20 มี.ค. 2562 13:00 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ 40 คณะกรรมการ จาก รพช./สสอ./สสจ.อต อาคารพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21 มี.ค. 2562 13:00 - 16:30 น. MOPH CIO Conference ครั้งที่ 5/2562 5 เจ้าหน้าที่ IT ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
21 มี.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. ทบทวนหลักจริยธรรมวิจัย 60 สสจ/รพช/สสอ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
21 มี.ค. 2562 08:00 - 12:00 น. การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 10 นพ.สสจ.อต, สสอ.ฟากท่า, สสอ.บ้านโคก, ผอ.รพ.สต.ห้วยใส, ห้วยไผ่, บ้านห้วยน้อยกา ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,คณะอาจารย์ที่ปรึกษา ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
22 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโลยีสารสนเทศสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ 25 ผู้รับผิดชอบงาน IT รพ.ทุกแห่ง /สสอ.ทุกแห่ง ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
22 มี.ค. 2562 08:00 - 16:30 น. ประชุมทันตบุคลากร 14 ทันตบุคลากร ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
22 มี.ค. 2562 08:00 - 16:30 น. ประชุมชี้แจงสถานีวิทยุกระจายเสียง 40 เจ้าของสถานีวิทยุฯ ห้องอาคารพัสดุ เหลือง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
22 มี.ค. 2562 10:00 - 12:00 น. เตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมเเลกเปี่ยนเรียนรู้การยริหารจัดการกองทุน UC 15 PM กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
22 มี.ค. 2562 13:30 - 16:30 น. ประชุมExclusive Board 45 ผู้บริหาร/หน.กง/Cluster ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
25 มี.ค. 2562 13:00 - 16:00 น. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 19 คณะกรรมการ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
25 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. อบรม speech 20 ผู้รับผิดชอบงานเด็ก ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนจ์ รพ.อต. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
26 มี.ค. 2562 08:00 - 16:30 น. เตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 20 PM งานอุบัติเหตุจาก โรงพยาบาลทุกแห่ง,สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
26 มี.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. คณะกรรมการมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 17 คณะกรรมการ LAB ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
26 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562 20 ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งเต้านมและผู้รับผิดชอบงานวัยทำงาน ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
26 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ 8 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องพัสดุเดิม) กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
26 มี.ค. 2562 13:00 - 16:00 น. การบริหารจัดการ การเงินการคลังของ รพ.สต. ให้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562 15 สสอ./รพ.สต. ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
27 มี.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. คณะกรรมการมาตรฐานงานกายภาพบำบัด 15 คณะกรรมการกายภาพบำบัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
27 มี.ค. 2562 15:30 - 16:30 น. ประชุมผู้รับผิดชอบงานบูรณาการ PAวัยทำงานทุกกลุ่มงาน 20 ผู้รับผิดชอบงานทุกกลุ่มงานของ สสจ.อต. พัสดุ ชั้น2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
27 มี.ค. 2562 09:00 - 16:30 น. ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง 20 นักบัญชี ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
28 มี.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. คณะกรรมการมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย 15 คณะกรรมการรังสีวินิจฉัย ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
28 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. พัฒนาระบบส่งต่อ 30 คณะกรรมการฯและผู้รับผิดชอบงาน refer ห้องประชุมอาคารพัสดุชั้น2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
28 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัด 20 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
29 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 65 คณะกรรมการ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
29 มี.ค. 2562 08:30 - 16:30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.). 65 คณะกรรมการ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
29 มี.ค. 2562 09:00 - 16:00 น. ITA 30 รพช. รพศ สสอ. ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 2 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
29 มี.ค. 2562 12:00 - 16:00 น. การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ 6 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
29 มี.ค. 2562 09:00 - 16:00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนย่อยในระบบหลักประกันสุขภาพ 15 PM กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ( ก.คร.1-2 และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานประกันสุขภาพ
24 เม.ย. 2562 - 24 มี.ค. 2562 08:00 - 16:00 น. สอบข้อเขียนคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลลับแล 15 ผู้สมัครสอบ ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0010817


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am