ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
22 ก.ค. 2562 - 2 ส.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 22 ก.ค. 2562 09:29
Editdate : 22 ก.ค. 2562 14:06
ใช้เป็นห้องทำงานชั่วคราว
สถานที่จัด ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย NCD
เป้าหมาย 4 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ส.ค. 2562
12:00 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.ค. 2562 17:54
Editdate : 31 ก.ค. 2562 15:31
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 13 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ส.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.ค. 2562 17:55
Editdate : 31 ก.ค. 2562 15:35
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือน ก.ค
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯ
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ส.ค. 2562
08:30 - 12:00 น.

Registered : 22 ก.ค. 2562 08:27
Editdate : 22 ก.ค. 2562 08:27
ประชุม service plan
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.ทุกรพ. เภสัช
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางชุตินันท์ ละลี
เบอร์โทรผู้จัด0840496372
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ส.ค. 2562
16:00 - 18:00 น.

Registered : 25 ก.ค. 2562 17:06
Editdate : 25 ก.ค. 2562 17:07
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 ส.ค. 2562
13:00 - 15:00 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 15:29
Editdate : 31 ก.ค. 2562 15:29
ประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ๑๓ เขตพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกลกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่จัด ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร และ จนท.สสจ.ที่ได้รับมอบหมาย
เป้าหมาย 2 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด097 - 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 ก.ค. 2562 13:50
Editdate : 25 ก.ค. 2562 13:50
ประชุมบุคคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเรื่องไข้เลือดออก
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย บุคลกรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายกิตณัฏฐกร คำแก้ว
เบอร์โทรผู้จัด0806719628
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
2 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 10:20
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:20
ประชุมคณะกรรมการบริหารสสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานภายใน สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 23 ก.ค. 2562 09:19
Editdate : 23 ก.ค. 2562 09:19
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 ส.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 2 ส.ค. 2562 17:01
Editdate : 2 ส.ค. 2562 17:01
คณะกรรมการ EC
สถานที่จัด ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 ก.ค. 2562 11:01
Editdate : 25 ก.ค. 2562 11:01
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) จ.อุตรดิตถ์ ปี 2562
สถานที่จัด ห้องประชุมตรอนตรีสินธุ์ ศาลากลางจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ พชอ. 9 อำเภอ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 มิ.ย. 2562 09:47
Editdate : 25 มิ.ย. 2562 09:47
รับตรวจราชการ รอบ2
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย คณะตรวจราชการฯ
เป้าหมาย 150 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 4 ก.ค. 2562 15:37
Editdate : 4 ก.ค. 2562 15:37
รับตรวจราชการ รอบ2(2)
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะตรวจราชการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 4 ก.ค. 2562 15:39
Editdate : 4 ก.ค. 2562 15:39
รับตรวจราชการ รอบ2(3)
สถานที่จัด ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะตรวจราชการฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2562 - 8 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 5 ส.ค. 2562 13:22
Editdate : 5 ส.ค. 2562 13:22
รับตรวจราชการ รอบ2(4)
สถานที่จัด ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะตรวจราชการฯ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
7 ส.ค. 2562
11:00 - 13:00 น.

Registered : 7 ส.ค. 2562 11:05
Editdate : 7 ส.ค. 2562 11:05
3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่
สถานที่จัด ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย จนท.สสจ./จนท.สคร.2
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562
09:00 - 16:00 น.

Registered : 3 ก.ค. 2562 17:02
Editdate : 3 ก.ค. 2562 17:02
อบรมการใช้งาน Microsoft Excel
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 ก.ค. 2562 17:00
Editdate : 25 ก.ค. 2562 17:00
ประชุมนำเสนอผลงาน พชอ. 9 อำเภอ ของคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ร่วมกับม.นเรศวร
สถานที่จัด ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย พชอ. 9 อำเภอ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055-411439 ต่อ115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 ส.ค. 2562 11:41
Editdate : 13 ส.ค. 2562 08:38
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสจ.อุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มงานภายใน สสจ.อุตรดิตถ์
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 ส.ค. 2562
08:30 - 12:00 น.

Registered : 15 ส.ค. 2562 09:21
Editdate : 15 ส.ค. 2562 09:21
เชิญมาให้ถ้อยคำ
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดขอบงานและผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จัด นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จัด0959056750
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ส.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 9 ก.ค. 2562 18:56
Editdate : 15 ก.ค. 2562 10:30
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและฟรีไวไฟด้วยไมโครติก
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย นวก คอมฯ/จนท.network รพช. รพศ.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มยุทธฯ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 317 ศูนย์คอมฯ อีเมล์ batmanut@yahoo.com
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 24 ก.ค. 2562 15:37
Editdate : 31 ก.ค. 2562 09:28
ประชุมคณะทำงานการจัดการข้อมูลการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
สถานที่จัด ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ชื่อผู้จัด นางสาวบุษรา โท่นจ้อน
เบอร์โทรผู้จัด064-9949352
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ส.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ส.ค. 2562 14:03
Editdate : 8 ส.ค. 2562 14:03
ประชุมจัดสรรค่าเสื่อมราคา
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.และทีม /สสอ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
16 ส.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 14:16
Editdate : 13 ส.ค. 2562 14:16
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562
08:00 - 20:00 น.

Registered : 27 มิ.ย. 2562 15:02
Editdate : 2 ก.ค. 2562 21:57
อบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน (EMR) รุ่นที่ 2
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์
เป้าหมาย 32 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ชื่อผู้จัด นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จัด0819622286
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2562
12:00 - 16:30 น.

Registered : 11 ก.ค. 2562 09:01
Editdate : 11 ก.ค. 2562 14:40
คณะทำงานบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานการบูรณาการข้อมูล
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ชื่อผู้จัด นางสาวบุษรา โท่นจ้อน
เบอร์โทรผู้จัด064-9949352
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 18 ก.ค. 2562 15:40
Editdate : 18 ก.ค. 2562 15:40
ประชุมนำเสนอผลงานและประกวดกิจกรรมงาน สช.
สถานที่จัด ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ทีมเครือข่ายสุขภาพตำบล และ คณะกรรมการชมรม อสม.ระดับอำเภอ
เป้าหมาย 32 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จัด นายธีรชัย คำสมาน
เบอร์โทรผู้จัด097 - 9247552
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2562 - 20 ส.ค. 2562
06:30 - 16:30 น.

Registered : 12 ส.ค. 2562 10:44
Editdate : 12 ส.ค. 2562 10:44
ถอดบทเรียนหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนหมอพื้นบ้านของแต่ละอำเภอ, แพทย์แผนไทย, เจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุข
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 ส.ค. 2562
10:00 - 12:00 น.

Registered : 16 ส.ค. 2562 13:10
Editdate : 19 ส.ค. 2562 06:01
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างตึกคนไขนอก OPD. รพ.30 เตียง รพ.ตรอน
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 202
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 ส.ค. 2562
09:00 - 16:00 น.

Registered : 18 ส.ค. 2562 10:32
Editdate : 18 ส.ค. 2562 10:32
จัดสรรค่าเสื่อม ปี 2563
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย ผอ.และทีม /สสอ.
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 ส.ค. 2562 - 23 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 12 ส.ค. 2562 10:41
Editdate : 12 ส.ค. 2562 10:41
ถอดบทเรียนหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนหมอพื้นบ้านของแต่ละอำเภอ, แพทย์แผนไทย, เจ้าหน้าที่/บุคลากรสาธารณสุข
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ส.ค. 2562
13:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 10:14
Editdate : 13 ส.ค. 2562 10:14
VDO conference พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 ส.ค. 2562
13:30 - 16:30 น.

Registered : 16 ส.ค. 2562 10:06
Editdate : 16 ส.ค. 2562 10:06
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบหมายภารกิจ
สถานที่จัด ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายอรรถโกวิท ใจดี
เบอร์โทรผู้จัด0864049802
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
23 ส.ค. 2562
08:00 - 16:30 น.

Registered : 26 ก.ค. 2562 11:11
Editdate : 26 ก.ค. 2562 11:11
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
08:30 - 17:00 น.

Registered : 24 ก.ค. 2562 16:26
Editdate : 14 ส.ค. 2562 18:38
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นางสาวสรัญรัชญ์ ศรีคำ
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ส.ค. 2562 09:00
Editdate : 7 ส.ค. 2562 09:17
ขออนุมัติจัดประชุมติดตามสถานการณ์ด้านการเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี สสอ. รพ.สต.
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ส.ค. 2562 09:02
Editdate : 7 ส.ค. 2562 09:18
ประชุมการจัดเก็บรายได้ งานประกัน รพ.
สถานที่จัด ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย งานประกันสุขภาพ รพ.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด208
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2562 - 30 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 12 ส.ค. 2562 10:47
Editdate : 12 ส.ค. 2562 10:47
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสูตรยาหมอพื้นบ้านจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย, เภสัชกร, เจ้าหน้าที่/บุคลากรทางสาธารณสุข
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 08:45
Editdate : 14 ส.ค. 2562 18:41
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (2)
สถานที่จัด ห้องประชุมยุทธศาสตร์ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 08:52
Editdate : 14 ส.ค. 2562 18:40
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (4)
สถานที่จัด ห้องประชุมพัสดุ (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 14 ส.ค. 2562 18:45
Editdate : 14 ส.ค. 2562 18:45
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (5)
สถานที่จัด ห้องประชุม NCD (เก่า) ชั้น 3 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 08:48
Editdate : 13 ส.ค. 2562 08:48
นำเสนอผลงานเด่นหรือผลงานที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี ปี 2562 (3)
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คปสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 ส.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ส.ค. 2562 11:57
Editdate : 16 ส.ค. 2562 11:57
สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด จุติพร
เบอร์โทรผู้จัด-
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ส.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ส.ค. 2562 17:43
Editdate : 16 ส.ค. 2562 17:43
สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2 ตึกสีเหลือง (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด จุติพร
เบอร์โทรผู้จัด-
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 ส.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 16 ส.ค. 2562 18:24
Editdate : 16 ส.ค. 2562 18:24
สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว.
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 50 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด จุติพร
เบอร์โทรผู้จัด-
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ย. 2561 13:48
Editdate : 17 ก.ย. 2561 13:51
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สสจ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
30 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ย. 2561 13:53
Editdate : 2 ก.ค. 2562 22:05
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.).
สถานที่จัด ห้องประชุมตรวจสอบภายใน (เก่า) ชั้น 2 สสจ.อต. (ชื่อไม่เป็นทางการ)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
สิงหาคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0012439


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am