ตารางการประชุมประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 มี.ค. 2562
09:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ก.พ. 2562 15:45
Editdate : 1 ก.พ. 2562 15:45
สอบปฏบัติและสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ นวก.พัสดุ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านสมรรถนะครั้งที่ 1
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มี.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.พ. 2562 10:33
Editdate : 8 ก.พ. 2562 10:33
จัดทำเกณฑ์ประเมิน NCD CKD Clinic มาตราฐาน จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพศ รพช สสอ. รพสต.
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCd
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มี.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 18 ก.พ. 2562 15:34
Editdate : 18 ก.พ. 2562 15:34
สอบปฏบัติและสอบสัมภาษณ์ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผ่านสมรรถนะครั้งที่ 1
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มี.ค. 2562 - 1 ก.พ. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 25 ก.พ. 2562 11:36
Editdate : 25 ก.พ. 2562 11:36
ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนฯจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมสันทนาการ ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คกก.ค่าตอบแทนฯ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
1 มี.ค. 2562
10:00 - 16:30 น.

Registered : 28 ก.พ. 2562 10:12
Editdate : 28 ก.พ. 2562 10:12
ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างตึกคนไข้นอก OPD. รพ. 30 เตียง โรงพยาบาลตรอน
สถานที่จัด ห้อง พขร. (เก่า) ชั้น 1 อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร
เบอร์โทรผู้จัด0623565393
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
4 มี.ค. 2562
13:30 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.พ. 2562 09:16
Editdate : 21 ก.พ. 2562 09:16
VDO conference พ.ร.บ.ยาสูบฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานนิติการ
เบอร์โทรผู้จัด201
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 ก.พ. 2562 10:33
Editdate : 4 มี.ค. 2562 15:06
รับการประเมินจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย 10
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด นายนพรัตน์ วงรอบ
เบอร์โทรผู้จัด0829314195
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
5 มี.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 8 ก.พ. 2562 11:08
Editdate : 8 ก.พ. 2562 11:08
ตาสัญจร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย รพช. รพศ สสจ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด NCD
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มี.ค. 2562
08:00 - 12:00 น.

Registered : 20 ก.พ. 2562 15:06
Editdate : 25 ก.พ. 2562 15:45
คณะทำงานบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ตำรวจ,บริษัทกลาง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางสาวบุษรา โท่นจ้อน
เบอร์โทรผู้จัด064-9949352
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 4 มี.ค. 2562 15:12
Editdate : 4 มี.ค. 2562 15:12
รับการประเมินจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรีย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการประเมินโรคมาลาเรีย และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด0 5541 1439 ต่อ 112, 116
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มี.ค. 2562
09:30 - 12:00 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 08:44
Editdate : 6 มี.ค. 2562 08:44
การนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากร
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายอรรถโกวิท ใจดี
เบอร์โทรผู้จัด0864049802
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
6 มี.ค. 2562
15:30 - 17:00 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 13:26
Editdate : 6 มี.ค. 2562 13:26
ออกกำลังกาย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรสำนักงานสาธารณสุข
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายอรรถโกวิท ใจดี
เบอร์โทรผู้จัด0864049802
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 1 ก.พ. 2562 10:04
Editdate : 1 ก.พ. 2562 10:04
ประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมและสอบสวนโรค
สถานที่จัด รพ.ลับแล
กลุ่มเป้าหมาย จนท
เป้าหมาย 120 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2562
07:00 - 16:30 น.

Registered : 5 มี.ค. 2562 14:27
Editdate : 5 มี.ค. 2562 14:27
งานพัสดุย้ายไปปฏิบัติงานที่ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่พัสดุ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นายสมรัก อ่อนดี
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
8 มี.ค. 2562
10:00 - 12:00 น.

Registered : 7 มี.ค. 2562 10:05
Editdate : 7 มี.ค. 2562 10:06
VDO Confrence ติดตาม กำกับ การดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต)
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
เบอร์โทรผู้จัดคุณทองดี มุ่งดี 094-2490555 ดร.ชัยณรงค์ สังข์จ่าง 098-9411894
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
11 มี.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 21:32
Editdate : 6 มี.ค. 2562 21:32
พิจารณาการย้าย 3 สายงาน
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรุบคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
12 มี.ค. 2562
10:00 - 12:00 น.

Registered : 11 มี.ค. 2562 15:56
Editdate : 11 มี.ค. 2562 15:56
Video Conference สถานการณ์ไข้เลือดออกและมาตรการควบคุมโรค ร่วมกับส่วนภูมิภาค
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท.ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กองสาธารณสุขฉุกเฉิน
เบอร์โทรผู้จัด02 590 1771 คุณขวัญ
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 มี.ค. 2562
08:00 - 16:30 น.

Registered : 5 มี.ค. 2562 11:50
Editdate : 5 มี.ค. 2562 11:50
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ ของ รพ.สต.
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 7 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางอุไรวรรณ ศันสยะวิชัย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 309
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 มี.ค. 2562
08:00 - 12:00 น.

Registered : 8 มี.ค. 2562 16:34
Editdate : 8 มี.ค. 2562 16:34
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลลับแล
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 9 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
13 มี.ค. 2562
14:00 - 16:30 น.

Registered : 13 มี.ค. 2562 14:56
Editdate : 13 มี.ค. 2562 14:56
ประชุมกลุ่มงาน คภส
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย จนท คภส
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด งานเภสัชฯ
เบอร์โทรผู้จัด110
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
14 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 10:15
Editdate : 8 มี.ค. 2562 08:37
พัฒนางานIMC
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯและผู้รับผิดชอบงาน refer
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางชุตินันท์ ละลี
เบอร์โทรผู้จัด0840496372
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มี.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 11 ก.พ. 2562 14:15
Editdate : 12 ก.พ. 2562 09:01
คณะทำงานขับเคลื่อน พรบ.ตั้งครรภ์ในวัยวัยรุ่น
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานตาม พรบ. -ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 7 มี.ค. 2562 11:33
Editdate : 7 มี.ค. 2562 11:33
การพัฒนาการการแพทย์แผนไทย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์แผนไทย
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 107
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
15 มี.ค. 2562
08:30 - 15:00 น.

Registered : 14 มี.ค. 2562 13:56
Editdate : 14 มี.ค. 2562 13:56
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต. และบุคลากรกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เป้าหมาย 11 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
เบอร์โทรผู้จัด055 411439 ต่อ 207
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 12 ก.พ. 2562 14:37
Editdate : 12 ก.พ. 2562 14:37
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ/รพช/สสอ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 มี.ค. 2562 - 18 ก.พ. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 28 ก.พ. 2562 13:38
Editdate : 6 มี.ค. 2562 08:58
คณะทำงานขับเคลื่อน พรบ.ตั้งครรภ์ในวัยวัยรุ่น
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุ ชั้น 2
กลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานตาม พรบ. -ผู้รับผิดชอบงานวัยรุ่น
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นางนันทวัน ปุรินทราภิบาล
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
18 มี.ค. 2562
10:00 - 12:00 น.

Registered : 14 มี.ค. 2562 09:54
Editdate : 14 มี.ค. 2562 09:54
การใช้งานคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้หบริหารและหัวหน้ากลุ่มงาน
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 มี.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2562 09:07
Editdate : 5 มี.ค. 2562 13:55
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบ EMS จังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์เวชศาสตร์ พยาบาลหัวหน้า ER รพ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 16 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายพงศธร สมบูรณ์
เบอร์โทรผู้จัด0838791669
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
19 มี.ค. 2562
09:00 - 16:00 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 15:35
Editdate : 6 มี.ค. 2562 15:40
ITA
สถานที่จัด ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 2
กลุ่มเป้าหมาย สสอง รพช. รพศ
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา
เบอร์โทรผู้จัด0898565152
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2562 09:46
Editdate : 1 มี.ค. 2562 09:46
MCH Board (งานอนามัยแม่และเด็ก)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการMCH Board จังหวัดอุตรดิตถ์
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด คมกฤทธิ์
เบอร์โทรผู้จัด0882937027
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
20 มี.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 11 มี.ค. 2562 16:05
Editdate : 11 มี.ค. 2562 16:05
ประชุมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านสาขาจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด อาคารพัสดุ ชั้น 2
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ จาก รพช./สสอ./สสจ.อต
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด รมิดา
เบอร์โทรผู้จัด113
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 มี.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 21 ก.พ. 2562 15:44
Editdate : 21 ก.พ. 2562 15:44
MOPH CIO Conference ครั้งที่ 5/2562
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ IT
เป้าหมาย 5 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
เบอร์โทรผู้จัด315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 มี.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 27 ก.พ. 2562 08:43
Editdate : 27 ก.พ. 2562 08:43
ทบทวนหลักจริยธรรมวิจัย
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสจ/รพช/สสอ
เป้าหมาย 60 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
21 มี.ค. 2562
08:00 - 12:00 น.

Registered : 12 มี.ค. 2562 17:55
Editdate : 13 มี.ค. 2562 09:38
การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นพ.สสจ.อต, สสอ.ฟากท่า, สสอ.บ้านโคก, ผอ.รพ.สต.ห้วยใส, ห้วยไผ่, บ้านห้วยน้อยกา ,หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ,คณะอาจารย์ที่ปรึกษา
เป้าหมาย 10 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร
เบอร์โทรผู้จัด0623565393
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ก.พ. 2562 13:45
Editdate : 1 มี.ค. 2562 17:08
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบเทคโลยีสารสนเทศสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงาน IT รพ.ทุกแห่ง /สสอ.ทุกแห่ง
เป้าหมาย 25 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด055411439 ต่อ 315
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มี.ค. 2562
08:00 - 16:30 น.

Registered : 22 ก.พ. 2562 12:05
Editdate : 22 ก.พ. 2562 12:05
ประชุมทันตบุคลากร
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ทันตบุคลากร
เป้าหมาย 14 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานทันตะ-
เบอร์โทรผู้จัด310,311
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มี.ค. 2562
08:00 - 16:30 น.

Registered : 5 มี.ค. 2562 09:56
Editdate : 5 มี.ค. 2562 09:57
ประชุมชี้แจงสถานีวิทยุกระจายเสียง
สถานที่จัด ห้องอาคารพัสดุ เหลือง
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าของสถานีวิทยุฯ
เป้าหมาย 40 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ภัทรนัน ไทยดี
เบอร์โทรผู้จัด111
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มี.ค. 2562
10:00 - 12:00 น.

Registered : 20 มี.ค. 2562 13:54
Editdate : 20 มี.ค. 2562 14:52
เตรียมความพร้อมเพื่อจัดประชุมเเลกเปี่ยนเรียนรู้การยริหารจัดการกองทุน UC
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย PM กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด โชติณัฎฐ์ เเตงคง กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
22 มี.ค. 2562
13:30 - 16:30 น.

Registered : 20 มี.ค. 2562 14:55
Editdate : 20 มี.ค. 2562 14:55
ประชุมExclusive Board
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร/หน.กง/Cluster
เป้าหมาย 45 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด ศิริวรรณ
เบอร์โทรผู้จัด313
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 มี.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 20 ก.พ. 2562 11:38
Editdate : 20 ก.พ. 2562 11:38
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 19 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
25 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 13:38
Editdate : 6 มี.ค. 2562 13:38
อบรม speech
สถานที่จัด ห้องประชุมคอนเฟอร์เรนจ์ รพ.อต.
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานเด็ก
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จัด306
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 มี.ค. 2562
08:00 - 16:30 น.

Registered : 20 ก.พ. 2562 15:07
Editdate : 5 มี.ค. 2562 11:08
เตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย PM งานอุบัติเหตุจาก โรงพยาบาลทุกแห่ง,สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นางสาวบุษรา โท่นจ้อน
เบอร์โทรผู้จัด064-9949352
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 มี.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 มี.ค. 2562 16:04
Editdate : 5 มี.ค. 2562 16:04
คณะกรรมการมาตรฐานงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ LAB
เป้าหมาย 17 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 13 มี.ค. 2562 09:24
Editdate : 13 มี.ค. 2562 09:24
โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ปี 2562
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานมะเร็งเต้านมและผู้รับผิดชอบงานวัยทำงาน
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จัด นายอรรถโกวิท ใจดี
เบอร์โทรผู้จัด0864049802
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 19 มี.ค. 2562 17:14
Editdate : 20 มี.ค. 2562 11:18
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ
สถานที่จัด ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องพัสดุเดิม)
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานฯ
เป้าหมาย 8 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
26 มี.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 20 มี.ค. 2562 13:57
Editdate : 20 มี.ค. 2562 13:57
การบริหารจัดการ การเงินการคลังของ รพ.สต. ให้มีประสิทธิภาพ ปีงบประมาณ 2562
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย สสอ./รพ.สต.
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นริศร
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มี.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 มี.ค. 2562 16:05
Editdate : 5 มี.ค. 2562 16:05
คณะกรรมการมาตรฐานงานกายภาพบำบัด
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกายภาพบำบัด
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มี.ค. 2562
15:30 - 16:30 น.

Registered : 5 มี.ค. 2562 16:28
Editdate : 5 มี.ค. 2562 16:28
ประชุมผู้รับผิดชอบงานบูรณาการ PAวัยทำงานทุกกลุ่มงาน
สถานที่จัด พัสดุ ชั้น2
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานทุกกลุ่มงานของ สสจ.อต.
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จัด นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จัด308
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
27 มี.ค. 2562
09:00 - 16:30 น.

Registered : 20 มี.ค. 2562 13:33
Editdate : 20 มี.ค. 2562 13:33
ประชุมติดตามสถานการณ์การเงินการคลัง
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย นักบัญชี
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัด115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 มี.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 5 มี.ค. 2562 16:05
Editdate : 5 มี.ค. 2562 16:05
คณะกรรมการมาตรฐานงานรังสีวินิจฉัย
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการรังสีวินิจฉัย
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จัด0814755995
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 10:01
Editdate : 12 มี.ค. 2562 08:47
พัฒนาระบบส่งต่อ
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคารพัสดุชั้น2
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการฯและผู้รับผิดชอบงาน refer
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางชุตินันท์ ละลี
เบอร์โทรผู้จัด0840496372
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
28 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 11 มี.ค. 2562 15:09
Editdate : 11 มี.ค. 2562 15:09
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลระดับจังหวัด
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและผู้รับผิดชอบงานการพยาบาลโรงพยาบาลอุตรดิตถ์และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
เป้าหมาย 20 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จัด นางสาว ธิดารัตน์ ศรีคำ
เบอร์โทรผู้จัด0979247278
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ย. 2561 13:43
Editdate : 17 ก.ย. 2561 13:43
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 17 ก.ย. 2561 13:44
Editdate : 17 ก.ย. 2561 13:44
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.).
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการ
เป้าหมาย 65 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
เบอร์โทรผู้จัด 314
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มี.ค. 2562
09:00 - 16:00 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 15:36
Editdate : 6 มี.ค. 2562 15:38
ITA
สถานที่จัด ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 2
กลุ่มเป้าหมาย รพช. รพศ สสอ.
เป้าหมาย 30 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จัด นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา
เบอร์โทรผู้จัด0898565152
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มี.ค. 2562
12:00 - 16:00 น.

Registered : 12 มี.ค. 2562 14:32
Editdate : 12 มี.ค. 2562 14:32
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
สถานที่จัด ห้องประชุมหลงลับแล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เป้าหมาย 6 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204 316
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
29 มี.ค. 2562
09:00 - 16:00 น.

Registered : 20 มี.ค. 2562 13:36
Editdate : 20 มี.ค. 2562 13:56
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนย่อยในระบบหลักประกันสุขภาพ
สถานที่จัด ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย PM กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ ( ก.คร.1-2 และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จัด โชติณัฎฐ์ เเตงคง กลุ่มงานประกันสุขภาพ
เบอร์โทรผู้จัดต่อ 115
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
24 เม.ย. 2562 - 24 มี.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 19 มี.ค. 2562 17:14
Editdate : 19 มี.ค. 2562 17:14
สอบข้อเขียนคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลลับแล
สถานที่จัด ห้องประชุมภูสอยดาว ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มเป้าหมาย ผู้สมัครสอบ
เป้าหมาย 15 คน
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรผู้จัด204
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.
มีนาคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการประชุม
- Full View
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0010816


Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:33am