สรุปการประชุมแยกแสดงการจัดประชุมรายเดือน
 
ลำดับ
ยุทธศาสตร์
ประกันสุขภาพ
บริหารวิชาการ
ควบคุมโรค
คุ้มครองผู้บริโภค
ทันตสาธารณสุข
พัฒนาทรัพยากร
ส่งเสริมสุขภาพ
NCD
1
มกราคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
กุมภาพันธ์
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
มีนาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
เมษายน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
พฤษภาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
มิถุนายน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
กรกฏาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
สิงหาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
กันยายน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
ตุลาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
พฤศจิกายน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
ธันวาคม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Webstats4U