ก่อสร้างอาคารพัสดุ คสล.1 ชั้น สสจ.อุตรดิตถ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- สิ่งก่อสร้าง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อสร้างระบบประปา(จากแบบประปาปมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่) โรงพยาบาลฟากท่า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- สิ่งก่อสร้าง
- โรงพยาบาลฟากท่าจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง จำนวน 2 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องปรับอกาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000บีทียู

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องปรับอกาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 28,000บีทียู

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ตึกคนไข้นอก(o.p.d) รพ. 30 เตียง โรงพยาบาลตรอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- สิ่งก่อสร้าง
- โรงพยาบาลตรอนจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับVGA-นาดไม่น้อยกว่า3,500ANSI Lumens

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัยจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ไม่ต่ำกว่า18,000BTU

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัยจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน2ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิชัยครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลพิชัยครภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลทองแสนขันจัอซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 350 เควีเอ)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลทองแสนขันเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลบ้านโคกจัดซื้อเตียงสำหรับรักษาด้วยเทคนิคการขยับเคลือ่นข้อ(mobilization bed)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลบ้านโคกจัดซื้อเตียงฝึกกายภาพบำบัดปรับระดับด้วยไฟฟ้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลบ้านโคกจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 11 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลลับแลจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลลับแลจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลลับแลจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ) จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลตรอนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลตรอนจัดซื้อเตียงสำหรับรักษาด้วยเทคนิคการขยับเคลื่อนข้อ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลฟากท่าจัดซื้อเตียงฝึกกายภาพบำบัดปรับระดับไฟฟ้า

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลฟากท่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิดไบเฟสิคแบบจอสีพร้อมภาควัตคาร์บอนไดออกไซด์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลฟากท่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลฟากท่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 34 เครื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลท่าปลาจัดซื้อเครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลท่าปลาจัดซื้อเตียงกายภาพบำบัดปรับระดับด้วยไฟฟ้า(Bobath) 1 เตียง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลท่าปลาจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล 34 เครื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลน้ำปาดจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลน้ำปาดจัดซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลน้ำปาดจัดซื้อเครื่องมือรักษาอาการปวดทางกายภาพบำบัดด้วยแสงเลเซอร์Laser จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- โรงพยาบาลน้ำปาดจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับVGA-นาดไม่น้อยกว่า3,500ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขันจัดซื้อเครื่องโทรสารปบบใช้ประดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 แผ่น

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองแสนขันจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดติดผนังหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด18,000บีทียู จำนวน 1 รายการ และเครื่องมัลติมิเดียโปรเจอเตอร์XGAขนาด3,500ANSI Lumens จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอนจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคกจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเิกสารได้ครั้งละ30แผ่น จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคกจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ไม่ต่ำกว่า18,000BTU จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคกจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับVGA-นาดไม่น้อยกว่า3,500ANSI Lumens จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคกจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน4ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคกจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับVGA-นาดไม่น้อยกว่า3,500ANSI Lumens จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาดไม่ต่ำกว่า24000บีทียู จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าปลาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีหรือกำลังสูบสูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับVGA-นาดไม่น้อยกว่า3,500ANSI Lumens จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ไม่ต่ำกว่า18,000BTU จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์โครงการด่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 98 ตารางเมตร เป็น คสล.2ชั้น จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- สิ่งก่อสร้าง
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแลจัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับVGA-นาดไม่น้อยกว่า3,500ANSI Lumens จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแลจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ไม่ต่ำกว่า18,000BTU จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลับแลจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด1ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2400ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า110กิโลวัตต์ขับเคลื่อน2ล้อดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ30แผ่น จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์จัดซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ระดับVGA-นาดไม่น้อยกว่า3,500ANSI Lumens จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฟากท่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง(มีระบบฟอกอากาศ)ไม่ต่ำกว่า18,000BTU จำนวน 1 รายการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำปาด