ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


การตรวจประเมินพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2561 โดย CIO เขตฯ 2 พิษณุโลก
Upload By : งานศูนย์คอมพิวเตอร์ (12 มิ.ย. 2561)
สสจ.อุตรดิตถ์ จัดประชุมความร่วมมือดำเนินงานด้านสาธารณสุขชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 4
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (22 มี.ค. 2561)
อบรมทีมตะหนักรู้สถานการณ์(SAT) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์
Upload By : งานควบคุมป้องกันโรค (21 มี.ค. 2561)
ประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบผสมผสาน
Upload By : งานควบคุมป้องกันโรค (14 มี.ค. 2561)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ออกรณรงค์และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และบริการทำหมันสุนัขและแมว
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (9 มี.ค. 2561)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าตรวจโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ สาขาศรีพงษ์ พาร์ค จังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (9 มี.ค. 2561)
กิจกรรมรณรงค์ นุ่งซิ่น หิ้วตะกร้า ถือถุงผ้าจ่ายตลาด ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (14 มี.ค. 2561)
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.เชี่ยวชาญ) สาขาสุขภาพจิตชุมชน อ.ลับแล ปี 2561
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (8 มี.ค. 2561)
ปั่นเยี่ยมบ้านยามเย็น ครั้งที่ 47
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (14 มี.ค. 2561)
จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
Upload By : งานประชาสัมพันธ์ (7 มี.ค. 2561)


[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123]

กลับหน้าหลัก