การจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ต่อมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด
ช่วงเดือน พ.ศ. ถึง พ.ศ.
*หมายเหตุ : เกณฑ์ รพศ. > ร้อยละ 20 , รพช. > ร้อยละ 35
รายการ โรงพยาบาล รวม
1.อุตรดิตถ์ 2.บ้านโคก 3.ฟากท่า 4.น้ำปาด 5.ท่าปลา 6.ลับแล 7.พิชัย 8.ตรอน 9.ทองแสนขัน
มูลค่า ทั้งหมด เดือน 10/2561 ถึง 08/2562
ยา 75,647,563.95 1,149,377.80 538,926.00 5,628,269.64 5,656,864.60 7,067,928.48 8,387,202.23 3,772,362.34 3,519,622.45 111,368,117.49
วัสดุการแพทย์ 992,276.70 292,079.18 356,672.10 884,463.60 846,877.00 844,143.30 1,830,722.30 885,814.00 889,440.00 7,822,488.18
วัสดุทันตกรรม 446,450.77 41,525.00 114,515.00 233,022.51 338,480.43 424,253.99 317,382.00 169,100.20 179,833.84 2,264,563.74
เอ็กซเรย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 29,505,594.58 939,038.00 950,439.20 3,100,538.72 2,700,849.94 4,827,295.96 4,485,189.94 2,424,700.14 1,544,629.02 50,478,275.50
วัสดุเภสัชกรรม 59,920.00 52,250.00 0.00 0.00 41,980.00 33,395.52 106,425.00 0.00 0.00 293,970.52
รวม 106,651,806.00 2,474,269.98 1,960,552.30 9,846,294.47 9,585,051.97 13,197,017.25 15,126,921.47 7,251,976.68 6,133,525.31 172,227,415.43
มูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด เดือน 10/2561ถึง 08/2562
ยา 228,471,556.69 2,861,170.11 1,877,715.39 8,051,166.59 7,744,515.14 10,173,395.56 14,590,496.82 6,541,571.43 4,879,961.33 285,191,549.06
วัสดุการแพทย์ 80,248,774.57 545,741.48 398,468.10 1,404,804.70 1,756,120.03 1,559,035.25 3,109,764.92 1,125,622.59 1,139,629.62 91,287,961.26
วัสดุทันตกรรม 1,657,985.57 126,084.80 230,615.00 232,302.51 639,125.43 834,348.07 505,562.00 224,840.78 274,825.77 4,725,689.93
เอ็กซเรย์ 0.00 74,700.00 84,550.00 0.00 0.00 5,360.00 0.00 0.00 0.00 164,610.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 46,432,486.37 1,041,754.00 950,439.20 3,182,828.72 2,785,919.94 4,359,969.16 4,485,189.94 2,424,700.14 2,870,566.90 68,533,854.37
วัสดุเภสัชกรรม 2,007,798.18 71,250.00 0.00 0.00 151,775.00 153,331.32 236,435.00 49,500.00 0.00 2,670,089.50
รวม 358,818,601.38 4,720,700.39 3,541,787.69 12,871,102.52 13,077,455.54 17,085,439.36 22,927,448.68 10,366,234.94 9,164,983.62 452,573,754.12
ร้อยละ
ยา 33.11 40.17 28.70 69.91 73.04 69.47 57.48 57.67 72.12 39.05
วัสดุการแพทย์ 1.24 53.52 89.51 62.96 48.22 54.15 58.87 78.70 78.05 8.57
วัสดุทันตกรรม 26.93 32.93 49.66 100.31 52.96 50.85 62.78 75.21 65.44 47.92
เอ็กซเรย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 63.55 90.14 100.00 97.41 96.95 110.72 100.00 100.00 53.81 73.65
วัสดุเภสัชกรรม 2.98 73.33 0.00 0.00 27.66 21.78 45.01 0.00 0.00 11.01
รวม 29.72 52.41 55.35 76.50 73.29 77.24 65.98 69.96 66.92 38.06

กลับหน้าหลัก