มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมและการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม
เดือนที่ต้องการตรวจสอบ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
 
หน่วยงาน  
มูลค่าจัดซื้อยทั้งหมด มูลค่าจัดซื้อร่วมยา ร้อยละ มูลค่าจัดซื้อยาองค์การฯ ร้อยละ มูลค่ายาร่วม+GPO ร้อยละ
มูลค่าการจัดซื้อ เดือน 10/2561 ถึง 08/2562
รพ.อุตรดิตถ์ 228,471,556.69 75,675,963.95 33.12 10,961,177.16 4.80 86,637,141.11 37.92
รพ.ตรอน 6,541,571.43 3,772,362.34 57.67 1,041,103.10 15.92 4,813,465.44 73.58
รพ.ท่าปลา 7,744,515.14 5,829,185.80 75.27 1,923,422.20 24.84 7,752,608.00 100.10
รพ.น้ำปาด 8,051,166.59 7,182,153.44 89.21 2,020,581.28 25.10 9,202,734.72 114.30
รพ.ฟากท่า 1,877,715.39 826,741.00 44.03 1,264,630.32 67.35 2,091,371.32 111.38
รพ.บ้านโคก 2,861,170.11 1,149,377.80 40.17 946,979.51 33.10 2,096,357.31 73.27
รพ.พิชัย 14,590,496.82 8,387,202.23 57.48 1,576,247.22 10.80 9,963,449.45 68.29
รพ.ลับแล 10,173,395.56 9,629,214.09 94.65 1,921,846.30 18.89 11,551,060.39 113.54
รพ.ทองแสนขัน 4,879,961.33 4,673,536.77 95.77 1,326,789.42 27.19 6,000,326.19 122.96
รวม 285,191,549.06 117,125,737.42 41.07 22,982,776.51 8.06 140,108,513.93 49.13

กลับหน้าหลัก