ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2.3.2 และ 5.1 : มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาอื่นลดลงร้อยละ 10
ปีงบประมาณอ้างอิง : เดือนที่ต้องการตรวจสอบ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
 
รายการ โรงพยาบาล รวม
1.อุตรดิตถ์ 2.บ้านโคก 3.ฟากท่า 4.น้ำปาด 5.ท่าปลา 6.ลับแล 7.พิชัย 8.ตรอน 9.ทองแสนขัน
มูลค่าการจัดซื้อ เดือน 10/2561 ถึง 08/2562
ยา 228,471,556.69 2,861,170.11 1,877,715.39 8,051,166.59 7,744,515.14 10,173,395.56 14,590,496.82 6,541,571.43 4,879,961.33 285,191,549.06
วัสดุการแพทย์ 80,248,774.57 545,741.48 398,468.10 1,404,804.70 1,756,120.03 1,559,035.25 3,109,764.92 1,125,622.59 1,139,629.62 91,287,961.26
วัสดุทันตกรรม 1,657,985.57 126,084.80 230,615.00 232,302.51 639,125.43 834,348.07 505,562.00 224,840.78 274,825.77 4,725,689.93
เอ็กซเรย์ 0.00 74,700.00 84,550.00 0.00 0.00 5,360.00 0.00 0.00 0.00 164,610.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 46,432,486.37 1,041,754.00 950,439.20 3,182,828.72 2,785,919.94 4,359,969.16 4,485,189.94 2,424,700.14 2,870,566.90 68,533,854.37
วัสดุเภสัชกรรม 2,007,798.18 71,250.00 0.00 0.00 151,775.00 153,331.32 236,435.00 49,500.00 0.00 2,670,089.50
รวม 358,818,601.38 4,720,700.39 3,541,787.69 12,871,102.52 13,077,455.54 17,085,439.36 22,927,448.68 10,366,234.94 9,164,983.62 452,573,754.12
มูลค่าการจัดซื้อ ปี 2561
ยา 306,820,432.44 3,357,139.78 2,606,195.50 8,651,671.61 9,656,245.84 13,868,610.23 14,612,030.06 7,287,581.43 7,778,519.16 374,638,426.05
วัสดุการแพทย์ 129,203,037.60 564,228.64 571,409.50 1,595,601.00 2,002,852.27 1,476,588.11 2,919,125.07 933,477.40 1,400,108.79 140,666,428.38
วัสดุทันตกรรม 2,139,476.79 172,877.13 274,762.00 307,269.02 745,824.46 893,235.78 1,089,470.72 465,331.82 323,850.40 6,412,098.12
เอ็กซเรย์ 0.00 105,300.00 177,230.00 0.00 15,194.00 3,360.00 0.00 0.00 0.00 301,084.00
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 54,299,929.80 1,688,693.04 1,142,245.20 3,313,864.12 3,248,351.84 3,969,252.66 8,004,833.40 3,214,017.65 3,535,765.98 82,416,953.69
วัสดุเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 492,462,876.63 5,888,238.59 4,771,842.20 13,868,405.75 15,668,468.41 20,211,046.78 26,625,459.25 11,900,408.30 13,038,244.33 604,434,990.24
ร้อยละ
ยา -25.54 -14.77 -27.95 -6.94 -19.80 -26.64 -0.15 -10.24 -37.26 -23.88
วัสดุการแพทย์ -37.89 -3.28 -30.27 -11.96 -12.32 5.58 6.53 20.58 -18.60 -35.10
วัสดุทันตกรรม -22.51 -27.07 -16.07 -24.40 -14.31 -6.59 -53.60 -51.68 -15.14 -26.30
เอ็กซเรย์ 0.00 -29.06 -52.29 0.00 -100.00 59.52 0.00 0.00 0.00 -45.33
วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ -14.49 -38.31 -16.79 -3.95 -14.24 9.84 -43.97 -24.56 -18.81 -16.84
วัสดุเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม -27.14 -19.83 -25.78 -7.19 -16.54 -15.46 -13.89 -12.89 -29.71 -25.12

กลับหน้าหลัก