สรุปการบริหารเวชภัณฑ์
 
ประเภทรายงาน
สถานบริการ หน่วยงาน
เดือนที่ต้องการตรวจสอบ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
รายการยา
จำนวนรายการ ยา ทั้งหมด a1   33,143  รายการ
จำนวนรายการยา ED a2 29,909  รายการ
จำนวนรายการยา NED a3 3,234  รายการ
สัดส่วนร้อยละรายการ ยา ED : NED a4 90.24 : 9.76  
มูลค่า ยา
มูลค่าการจัดซื้อ ยา ทั้งหมด a5 285,191,549.06  บาท
มูลค่าการจัดซื้อยา ED a6 224,755,708.08  บาท
มูลค่าการจัดซื้อยา NED a7 60,435,840.98  บาท
สัดส่วนร้อยละมูลค่าการจัดซื้อ ยา สะสม ED : NED a8 78.81 : 21.19  
ยา GPO
มูลค่าการจัดซื้อยา GPO a9 22,982,776.51  บาท
ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อยา GPO a10 8.06  
การจัดซื้อ ยา ร่วม
มูลค่าการจัดซื้อ ยา ร่วม ทั้งหมด a11 111,368,117.49  บาท
ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อ ยา ร่วม ทั้งหมด a12 39.05  
มูลค่า ปกติของการจัดซื้อ ยา ร่วมทั้งหมด a13 129255361.01  บาท
มูลค่า ประหยัด ของการจัดซื้อ ยา ร่วมทั้งหมด a14 26185732.92  บาท
มูลค่าการจัดซื้อ ยา ร่วมเขต a15 1,552,632.40  บาท
ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อ ยา ร่วมเขต a16 0.54  
มูลค่า ปกติ ของการจัดซื้อ ยา ร่วมเขต a17 0.00  บาท
มูลค่า ประหยัด ของการจัดซื้อ ยา ร่วมเขต a18 0.00  บาท
มูลค่าการจัดซื้อ ยา ร่วมระดับจังหวัด a19 2,002,391.09  บาท
ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อ ยา ร่วมจังหวัด a20 0.70  
มูลค่า ปกติ ของการจัดซื้อ ยา ร่วมจังหวัด a21 5,277,792.31  บาท
มูลค่า ประหยัด ของการจัดซื้อ ยา ร่วมจังหวัด a22 3,275,401.22  บาท
มูลค่าการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงเขต a22.1 5,757,619.93  บาท
ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงเขต a22.2 2.02  
มูลค่า ปกติ ของการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงเขต a22.3 6,399,685.70  บาท
มูลค่า ประหยัด ของการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงเขต a22.4 814,386.97  บาท
มูลค่าการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงจังหวัด a22.5 102,055,474.07  บาท
ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงจังหวัด a22.6 35.78  
มูลค่า ปกติ ของการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงจังหวัด a22.7 117,577,883.00  บาท
มูลค่า ประหยัด ของการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงจังหวัด a22.8 22,095,944.73  บาท
มูลค่าการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงของจังหวัด+อ้างอิงเขต a22.9 107,813,094.00  บาท
ร้อยละมูลค่าการจัดซื้อ ยา ตามราคาอ้างอิงของจังหวัด+อ้างอิงเขต a22.10 37.80  
ปริมาณ ยา สำรอง
มูลค่า ยา คงคลัง a26 1,177,656.73  บาท
มูลค่าการเบิก ยา จากคลัง a27 3,289,674.62  บาท
ปริมาณสำรอง ยา a28 0.36  เดือน
การจัดซื้อ ยา ตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding)ร่วมเขต
มูลค่าการจัดซื้อ ยาตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding)ร่วมเขต a29 0.00 บาท
ร้อยละการจัดซื้อ ยาตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding)ร่วมเขต a30 0.00  
การจัดซื้อ ยาตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding)ร่วมจังหวัด
มูลค่าการจัดซื้อ ยาตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding)ร่วมจังหวัด a29.1 0.00 บาท
ร้อยละการจัดซื้อ ยาตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding)ร่วมจังหวัด a30.1 0.00  
การจัดซื้อ ยาตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding)ของโรงพยาบาล
มูลค่าการจัดซื้อ ยาตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding)ของโรงพยาบาล a29.2 16,764,420.78 บาท
ร้อยละการจัดซื้อ ยาตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding)ของโรงพยาบาล a30.2 5.88  
การจัดซื้อ ยาตามบัญชีนวัตกรรมไทย
มูลค่าการจัดซื้อ ยา ตามบัญชีนวัตกรรมไทย a31 26,363,990.28 บาท
กลับหน้าหลัก