Login Name : ( ) Level : cn1 :
Date 2019-08-19
Login

รายงานสรุปมูลค่าการจัดซื้อจำแนกรายเดือน
 
ปีงบประมาณ สถานบริการ
ข้อมูลปีงบประมาณ 2562 :
เดือน
ยา
วัสดุการแพทย์/ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุทันตกรรม เอ็กซเรย์
วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์
วัสดุเภสัชกรรม
เภสัช (1) OR (2) พัสดุ (3) Lab (4)
ตุลาคม 30,152,558.31 0.00 0.00 0.00
พฤศจิกายน 29,513,248.03 1,861,950.00 359,931.25 0.00
ธันวาคม 30,392,913.13 3,223,239.29 638,665.20 0.00
มกราคม 32,099,156.98 6,479,460.04 859,863.70 0.00
กุมภาพันธ์ 27,401,609.65 4,903,112.54 503,727.60 0.00
มีนาคม 35,540,306.43 9,704,306.89 2,574,060.00 0.00
เมษายน 29,698,223.69 4,036,796.60 1,162,996.95 0.00
พฤษภาคม 31,515,378.24 7,321,100.11 1,526,546.00 0.00
มิถุนายน 32,686,696.24 1,420,562.00 1,418,798.50 0.00
กรกฎาคม 6,191,458.36 3,941,784.65 862,269.70 0.00
สิงหาคม 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
กันยายน 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม 285,191,549.06 38,488,790.24 42,892,312.12 9,906,858.90 0.00 4,725,689.93 164,610.00 68,533,854.37 2,670,089.50
91,287,961.26

กลับหน้าหลัก