ค้นหาข้อมูล

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน เรื่อง รายละเอียด
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ทนต่อทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2561
00575 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต งบสป.
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2561
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ปีงบประมาณ 2561
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561