ค้นหาข้อมูล

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน เรื่อง รายละเอียด
00575 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบสป.
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2561
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ปีงบประมาณ 2561
00575 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือเตรียมพร้อมก่อนงดเหล้าเข้าพรรษาและแนวทางในการปฏิบัติงานจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา กรมสุขภาพจิต
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561