แบบฟอร์ม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง   กลุ่มงาน
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
- แบบฟอร์ม
  - งานแผนงาน + ประเมินผล
  - งานข้อมูลข่าวสาร
  - งานศูนย์คอมพิวเตอร์
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- แบบฟอร์ม
  - งานธุรการ
  - งานพัสดุ
  - งานนิติการ
  - งานเลขา
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
- แบบฟอร์ม
  - งานทรัพยากรบุคคล
 

กลับหน้าหลัก