DHF03

กิจกรรมการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจังหวัดอุตรดิตถ์

เดือนที่รายงาน : พ.ศ.
อำเภอ
จำนวน
หมู่บ้าน
(หมู่)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 1)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 2)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 3)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 4)
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
  เมืองอุตรดิตถ์
158
 149
 9
 0
 147
 11
 0
 61
 5
 0
 0
 0
 0
  ตรอน
47
 20
 3
 0
 19
 4
 0
 9
 2
 0
 0
 0
 0
  ท่าปลา
76
 57
 10
 0
 52
 3
 0
 38
 5
 0
 0
 0
 0
  น้ำปาด
58
 49
 8
 1
 54
 3
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ฟากท่า
31
 27
 4
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  บ้านโคก
28
 4
 2
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  พิชัย
98
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ลับแล
65
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ทองแสนขัน
49
 37
 12
 0
 40
 9
 0
 38
 11
 0
 0
 0
 0
รวม
 610
 343
 48
 1
 312
 30
 1
 146
 23
 0
 0
 0
 0