DHF03

กิจกรรมการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจังหวัดอุตรดิตถ์

เดือนที่รายงาน : พ.ศ.
อำเภอ
จำนวน
หมู่บ้าน
(หมู่)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 1)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 2)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 3)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 4)
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
  เมืองอุตรดิตถ์
158
 131
 27
 0
 147
 11
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ตรอน
47
 38
 9
 0
 31
 8
 0
 19
 5
 0
 11
 6
 0
  ท่าปลา
76
 51
 17
 8
 41
 13
 3
 35
 4
 1
 0
 0
 0
  น้ำปาด
58
 49
 3
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ฟากท่า
31
 25
 6
 0
 27
 4
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  บ้านโคก
28
 25
 3
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  พิชัย
98
 47
 51
 0
 39
 59
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ลับแล
65
 55
 8
 2
 50
 11
 4
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ทองแสนขัน
49
 37
 12
 0
 37
 12
 0
 37
 12
 0
 0
 0
 0
รวม
 610
 458
 136
 10
 372
 118
 7
 91
 21
 1
 11
 6
 0