DHF03

กิจกรรมการปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลายและกิจกรรมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจังหวัดอุตรดิตถ์

เดือนที่รายงาน : พ.ศ.
อำเภอ
จำนวน
หมู่บ้าน
(หมู่)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 1)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 2)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 3)
การสำรวจดัชนีลูกน้ำยุงลาย
(สัปดาห์ที่ 4)
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
HI<10
HI10-20
HI>20
  เมืองอุตรดิตถ์
158
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ตรอน
47
 28
 5
 0
 21
 5
 0
 4
 1
 0
 0
 0
 0
  ท่าปลา
76
 34
 7
 0
 37
 4
 0
 12
 0
 0
 0
 0
 0
  น้ำปาด
58
 43
 7
 2
 39
 11
 2
 48
 4
 0
 0
 0
 0
  ฟากท่า
31
 27
 3
 1
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  บ้านโคก
28
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  พิชัย
98
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ลับแล
65
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
  ทองแสนขัน
49
 38
 11
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
 0
รวม
 610
 170
 33
 3
 97
 20
 2
 64
 5
 0
 0
 0
 0