ตารางการจองรถประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 ส.ค. 2562
07:00 - 14:00 น.

Registered : 2 ต.ค. 2561 11:28
Editdate : 2 ต.ค. 2561 11:28
ออกหน่วย พอ.สว.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บ้านขอม
ตำบล พญาแมน
อำเภอ พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จอง0814755995

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
1 ส.ค. 2562
06:30 - 09:00 น.

Registered : 19 ก.ค. 2562 12:50
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:01
รับวิทยากร
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ตำบล อรัญญิก
อำเภอ อำเภอเมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง จันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
1 ส.ค. 2562
07:00 - 19:30 น.

Registered : 22 ก.ค. 2562 19:45
Editdate : 22 ก.ค. 2562 19:46
ประชุมโครงการบริหารจัดการการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพเเละป้องกันโรค (P&P) / การตรวจสอบเวชระเบียน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเเรมท็ปแลนด์ และโรงเเรมเมย์ฟลาวเวอร์
ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จอง นางโชติณัฎฐ์ เเตงคง
เบอร์โทรผู้จองภายในต่อ 207 มือถือ 095- 4817233

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
1 ส.ค. 2562
17:00 - 21:30 น.

Registered : 26 ก.ค. 2562 14:43
Editdate : 26 ก.ค. 2562 14:59
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สถานพยาบาลเอกชน
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
1 ส.ค. 2562
08:30 - 12:00 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 14:11
Editdate : 30 ก.ค. 2562 14:11
ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ เทศบาลตำบลวังกะพี้
ตำบล วังกะพี้
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง0895673248

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
1 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 17:44
Editdate : 31 ก.ค. 2562 17:44
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
2 ส.ค. 2562
12:00 - 16:30 น.

Registered : 19 ก.ค. 2562 12:55
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:05
ส่งวิทยากร
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ท่าอากาศยานพิษณุโลก
ตำบล อรัญญิก
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง จันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
2 ส.ค. 2562
17:00 - 21:30 น.

Registered : 26 ก.ค. 2562 14:44
Editdate : 26 ก.ค. 2562 14:59
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สถานพยาบาลเอกชน
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
2 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 17:57
Editdate : 31 ก.ค. 2562 17:57
การประชุมทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
2 ส.ค. 2562
15:00 - 19:00 น.

Registered : 2 ส.ค. 2562 10:40
Editdate : 2 ส.ค. 2562 13:06
ติดต่อราชการ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๒
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
3 ส.ค. 2562
17:00 - 21:00 น.

Registered : 19 ก.ค. 2562 08:41
Editdate : 19 ก.ค. 2562 10:01
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
4 ส.ค. 2562
17:00 - 21:00 น.

Registered : 19 ก.ค. 2562 08:51
Editdate : 19 ก.ค. 2562 10:03
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
5 ส.ค. 2562
17:00 - 21:30 น.

Registered : 26 ก.ค. 2562 14:46
Editdate : 26 ก.ค. 2562 15:00
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
5 ส.ค. 2562
07:00 - 18:00 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 10:27
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:27
นำทีมคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่ประเมิน รพ.สต.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.สต.นางพญา รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
ตำบล
อำเภอ ท่าปลา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จอง นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จอง115

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
5 ส.ค. 2562
06:00 - 19:00 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 10:41
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:41
นำทีมคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่ประเมิน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.สต.เด่นเหล็ก รพ.สต.บ้านห้วยใส
ตำบล
อำเภอ น้ำปาด ฟากท่า
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จอง นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จอง115

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
5 ส.ค. 2562
07:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:37
Editdate : 30 ก.ค. 2562 19:01
อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการนวดไทยและการทดสอบการนวดไทยของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอตรอน
ตำบล
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นายสิทธิศักดิ์ กองมา
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
5 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:55
Editdate : 30 ก.ค. 2562 18:55
อบรมผู้ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาล/สสอ.น้ำปาด
ตำบล
อำเภอ น้ำปาด
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวจันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
5 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 17:58
Editdate : 31 ก.ค. 2562 17:58
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันโรคไข้หูดับจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
5 ส.ค. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 5 ส.ค. 2562 10:39
Editdate : 5 ส.ค. 2562 10:39
ประชุมปรึกษาหารือ พชอ.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
6 ส.ค. 2562
06:00 - 17:00 น.

Registered : 10 ก.ค. 2562 14:30
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:06
ประชุมชี้แจงหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอพิชัย
ตำบล
อำเภอ พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวกาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
6 ส.ค. 2562
17:00 - 21:30 น.

Registered : 26 ก.ค. 2562 14:48
Editdate : 26 ก.ค. 2562 15:01
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สถานพยาบาลเอกชน
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
6 ส.ค. 2562
06:00 - 18:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 14:52
Editdate : 30 ก.ค. 2562 14:52
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
ตำบล
อำเภอ น้ำปาด
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
6 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:40
Editdate : 30 ก.ค. 2562 19:02
อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการนวดไทยและการทดสอบการนวดไทยของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
ตำบล
อำเภอ ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นายสิทธิศักดิ์ กองมา
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
6 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:56
Editdate : 30 ก.ค. 2562 18:56
อบรมผู้ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอฟากท่า
ตำบล
อำเภอ ฟากท่า
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวจันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
6 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:01
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:01
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
6 ส.ค. 2562
10:00 - 12:00 น.

Registered : 5 ส.ค. 2562 13:23
Editdate : 5 ส.ค. 2562 13:23
ประชุมคณะอนุกรรมการก.ท.จ.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สนง.ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้น 3 ศาลากลางจ.อุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง218

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
6 ส.ค. 2562
09:00 - 12:00 น.

Registered : 5 ส.ค. 2562 16:02
Editdate : 5 ส.ค. 2562 16:02
ติดต่อราชการ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
7 ส.ค. 2562
17:00 - 21:30 น.

Registered : 26 ก.ค. 2562 14:50
Editdate : 26 ก.ค. 2562 15:01
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สถานพยาบาลเอกชน
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
7 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 14:54
Editdate : 30 ก.ค. 2562 14:54
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนแสนตอวิทยาคม
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
7 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:46
Editdate : 30 ก.ค. 2562 19:01
อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการนวดไทยและการทดสอบการนวดไทยของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอท่าปลา
ตำบล
อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นายสิทธิศักดิ์ กองมา
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
7 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:57
Editdate : 30 ก.ค. 2562 18:57
อบรมผู้ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
ตำบล
อำเภอ บ้านโคก
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวจันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
7 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:03
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:03
ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
7 ส.ค. 2562
09:00 - 12:00 น.

Registered : 6 ส.ค. 2562 17:24
Editdate : 6 ส.ค. 2562 17:24
ประชุมคกก.บริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการจ.อต.(ก.บ.จ.อต.)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจ.อุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง0895673248

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 ส.ค. 2562
06:00 - 17:00 น.

Registered : 10 ก.ค. 2562 14:37
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:06
ประชุมชี้แจงหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอตรอน
ตำบล
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวกาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 ส.ค. 2562
17:00 - 21:30 น.

Registered : 26 ก.ค. 2562 15:03
Editdate : 26 ก.ค. 2562 15:03
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สถานพยาบาลเอกชน
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 14:55
Editdate : 30 ก.ค. 2562 14:55
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
ตำบล
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:48
Editdate : 30 ก.ค. 2562 18:48
อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการนวดไทยและการทดสอบการนวดไทยของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
ตำบล
อำเภอ น้ำปาด
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นายสิทธิศักดิ์ กองมา
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 ส.ค. 2562
07:00 - 23:00 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:04
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:04
ตรวจราชการรอบ2 ปี2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.สต. และโรงพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
9 ส.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 ก.ค. 2562 14:40
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:12
ประชุมชี้แจงหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
ตำบล
อำเภอ ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวกาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
9 ส.ค. 2562
17:00 - 21:30 น.

Registered : 26 ก.ค. 2562 14:52
Editdate : 26 ก.ค. 2562 15:02
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สถานพยาบาลเอกชน
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
9 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:50
Editdate : 30 ก.ค. 2562 18:50
อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการนวดไทยและการทดสอบการนวดไทยของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอฟากท่า
ตำบล
อำเภอ ฟากท่า
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นายสิทธิศักดิ์ กองมา
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
9 ส.ค. 2562
07:00 - 22:00 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:05
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:05
ตรวจราชการรอบ2 ปี2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.สต. และโรงพยาบาล จังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
10 ส.ค. 2562
17:00 - 21:00 น.

Registered : 19 ก.ค. 2562 08:54
Editdate : 19 ก.ค. 2562 08:58
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
10 ส.ค. 2562
08:00 - 12:00 น.

Registered : 6 ส.ค. 2562 16:51
Editdate : 6 ส.ค. 2562 16:51
ร่วมงานพิธีเนื่องในวัน"กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน"ประจำปี 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง0931380880

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
11 ส.ค. 2562
17:00 - 21:00 น.

Registered : 19 ก.ค. 2562 08:27
Editdate : 19 ก.ค. 2562 09:56
ตรวจมาตรฐานสถานพยาบาลเอกชนประจำปี
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางจารุวรรณ เกิดผล
เบอร์โทรผู้จอง081-9734026

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
12 ส.ค. 2562
06:00 - 22:00 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:10
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:10
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 ส.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 ก.ค. 2562 14:21
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:12
ประชุมชี้แจงหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอท่าปลา
ตำบล
อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวกาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562
06:00 - 21:00 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 10:14
Editdate : 6 ส.ค. 2562 13:59
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.สต.ในพื้นที่จังหหวัดเพชรบูรณ์
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จอง นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จอง115

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 14:56
Editdate : 30 ก.ค. 2562 14:56
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนดาราพิทยาคม
ตำบล
อำเภอ พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:50
Editdate : 30 ก.ค. 2562 18:50
อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการนวดไทยและการทดสอบการนวดไทยของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
ตำบล
อำเภอ บ้านโคก
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นายสิทธิศักดิ์ กองมา
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:58
Editdate : 30 ก.ค. 2562 18:58
อบรมผู้ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอพิชัย
ตำบล
อำเภอ พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวจันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:07
Editdate : 1 ส.ค. 2562 17:30
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2 ครั้งที่ 7/2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุม โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
ตำบล -
อำเภอ วังทอง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 ส.ค. 2562
10:00 - 19:00 น.

Registered : 6 ส.ค. 2562 11:23
Editdate : 6 ส.ค. 2562 11:23
ประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 2
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ วังทอง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานประกันสุขภาพ
ชื่อผู้จอง นายศุภมิตร ปาณธูป
เบอร์โทรผู้จอง208

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 ส.ค. 2562
00:00 - 00:00 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 13:52
Editdate : 13 ส.ค. 2562 13:52
ไปวางพวงหรีดศพบิดานายบรรเทิง บัวบรรจง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วัดศรีธาราม
ตำบล งิ้วงาม
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสมยงค์ พรหมฝาย
เบอร์โทรผู้จอง0841801558

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ส.ค. 2562
07:00 - 16:30 น.

Registered : 10 ก.ค. 2562 14:28
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:13
ประชุมชี้แจงหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอน้ำปาด
ตำบล
อำเภอ น้ำปาด
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวกาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 14:58
Editdate : 30 ก.ค. 2562 14:58
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:11
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:11
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ส.ค. 2562
06:00 - 18:00 น.

Registered : 7 ส.ค. 2562 14:31
Editdate : 7 ส.ค. 2562 14:34
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการณ์อัตรากำลัง เพื่อวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเขตสุขภาพที่ 2
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลพุทธชินราช
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางจตุพร อภิสิทธิ์ศักดิ์
เบอร์โทรผู้จอง081-5527107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ส.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 7 ส.ค. 2562 15:09
Editdate : 7 ส.ค. 2562 15:09
ประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ.2561-2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุมสนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.อต. ชั้น 3 ศาลากลางจ.อต.
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง0895673248

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ส.ค. 2562
07:30 - 16:30 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 09:21
Editdate : 13 ส.ค. 2562 09:21
พาคณะเขตสุขภาพที่2 ร่วมกับ ม.นเรศวร ออกติดตามตามความก้าวหน้าผลงาน พชอ. พื้นที่ จ.อุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลากลางจ.อุตรดิตถ์ และ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
ตำบล ท่่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 8 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จอง092-1281991

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ส.ค. 2562
09:40 - 12:00 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 10:47
Editdate : 13 ส.ค. 2562 10:47
ปรึกษาหารือ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง0895673248

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 ส.ค. 2562
19:30 - 22:00 น.

Registered : 14 ส.ค. 2562 13:37
Editdate : 14 ส.ค. 2562 13:37
ร่วมสวดอภิธรรมงานศพบิดานายบรรเทิง บัวบรรจง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วัดศรีธาราม
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ส.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 10 ก.ค. 2562 14:25
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:13
ประชุมชี้แจงหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอฟากท่า
ตำบล
อำเภอ ฟากท่า
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวกาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ส.ค. 2562
06:00 - 19:00 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 10:17
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:17
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.สต.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จอง นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จอง115

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 15:00
Editdate : 30 ก.ค. 2562 15:02
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์ (บูรณาการงาน อย.น้อย)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 8 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:52
Editdate : 30 ก.ค. 2562 18:52
อบรมฟื้นฟูความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการนวดไทยและการทดสอบการนวดไทยของผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอพิชัย
ตำบล
อำเภอ พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นายสิทธิศักดิ์ กองมา
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 18:59
Editdate : 30 ก.ค. 2562 18:59
อบรมผู้ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอตรอน
ตำบล
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวจันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:12
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:12
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562
04:00 - 23:40 น.

Registered : 7 ส.ค. 2562 15:46
Editdate : 7 ส.ค. 2562 15:56
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2563
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รร.อมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด บุรีรัมย์
ตำบล -
อำเภอ เมือง
จังหวัด บุรีรัมย์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรค
ชื่อผู้จอง วันทนา อองกุลนะ
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ส.ค. 2562
07:00 - 18:00 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 09:44
Editdate : 13 ส.ค. 2562 09:44
ประเมินฝึกซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.พิชัย
ตำบล
อำเภอ พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ชื่อผู้จอง นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จอง055411439ต่อ303

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 ส.ค. 2562
08:00 - 16:00 น.

Registered : 14 ส.ค. 2562 15:09
Editdate : 14 ส.ค. 2562 15:09
เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลผาจุก
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ เทศบาลตำบลผาจุก
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จอง นางสาวปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จอง115

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
16 ส.ค. 2562
07:00 - 16:30 น.

Registered : 10 ก.ค. 2562 14:34
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:14
ประชุมชี้แจงหมอพื้นบ้านระดับจังหวัด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สาธารณสุขอำเภอบ้านโคก
ตำบล
อำเภอ บ้านโคก
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวกาญจนวรรณ ชนัฐชัยพัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
16 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 15:01
Editdate : 30 ก.ค. 2562 15:01
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์ (บูรณาการงาน อย.น้อย)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
ตำบล
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 8 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
16 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:13
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:13
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
16 ส.ค. 2562 - 17 ส.ค. 2562
18:00 - 02:30 น.

Registered : 9 ส.ค. 2562 14:44
Editdate : 9 ส.ค. 2562 14:44
ตรวจเฝ้าระวังบังใช้กฎหมายฯแอลกออล์และยาสูบ/จัดระเบียบสังคมฯ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ พื้นจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จอง0959056750

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
16 ส.ค. 2562
07:00 - 19:00 น.

Registered : 13 ส.ค. 2562 09:52
Editdate : 13 ส.ค. 2562 09:52
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำสุขภาวะการสื่อสาร สำหรับบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงแรมท๊อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จอง น.ส.ปวีณา กุมาร
เบอร์โทรผู้จอง115

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
18 ส.ค. 2562
06:00 - 17:00 น.

Registered : 1 ส.ค. 2562 11:53
Editdate : 1 ส.ค. 2562 11:53
รับวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ หมู่บ้านศิริวัฒนา
ตำบล หนองหอย
อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางสาวทวินันท์ คำวัฒนา
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
19 ส.ค. 2562
07:00 - 18:00 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 10:31
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:31
นำทีมคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ลงพื้นที่ประเมิน รพ.สต.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.สต.บ้านเกาะ รพ.สต.ทุ่งยั้ง
ตำบล
อำเภอ พิชัย ลับแล
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จอง นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จอง115

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
19 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 15:04
Editdate : 30 ก.ค. 2562 15:04
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์ (บูรณาการงาน อย.น้อย)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนอุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 8 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
19 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:14
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:14
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
19 ส.ค. 2562
08:00 - 18:00 น.

Registered : 1 ส.ค. 2562 11:58
Editdate : 1 ส.ค. 2562 11:58
รับ-ส่ง วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงแรมสีหราช
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางสาวทวินันท์ คำวัฒนา
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
19 ส.ค. 2562
07:45 - 09:00 น.

Registered : 5 ส.ค. 2562 17:32
Editdate : 5 ส.ค. 2562 17:32
ร่วมพิธี โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สวนสาธารณะหนองบัว
ตำบล ท่าเสา
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวสุวรรนา วงศ์พุฒิ
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
19 ส.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 16 ส.ค. 2562 13:46
Editdate : 16 ส.ค. 2562 13:46
ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจ.อต.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น 2 ศาลากลางจ.อต
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
19 ส.ค. 2562
15:00 - 20:00 น.

Registered : 19 ส.ค. 2562 11:19
Editdate : 19 ส.ค. 2562 11:19
ติดต่อราชการ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๒
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวสุวรรนา
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
20 ส.ค. 2562
06:00 - 19:00 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 10:19
Editdate : 30 ก.ค. 2562 10:19
ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินรับรอง รพ.สต.ติดดาว ระดับเขตสุขภาพที่ 2
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.สต.ในพื้นที่ จังหวัดสุโขทัย
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด สุโขทัย
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
ชื่อผู้จอง นายอำนาจ บุญเครือชู
เบอร์โทรผู้จอง115

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
20 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 15:06
Editdate : 30 ก.ค. 2562 15:06
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์ (บูรณาการงาน อย.น้อย)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา และ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์ และ ลับแล
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 8 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
20 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 19:00
Editdate : 30 ก.ค. 2562 19:00
อบรมผู้ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอทองแสนขัน
ตำบล
อำเภอ ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวจันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
20 ส.ค. 2562
15:00 - 22:00 น.

Registered : 1 ส.ค. 2562 11:55
Editdate : 1 ส.ค. 2562 11:55
ส่งวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ หมู่บ้านศิริวัฒนา
ตำบล หนองหอย
อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางสาวทวินันท์ คำวัฒนา
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
20 ส.ค. 2562
08:00 - 09:00 น.

Registered : 1 ส.ค. 2562 12:00
Editdate : 1 ส.ค. 2562 12:00
รับ-ส่ง วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงแรมสีหราช
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางสาวทวินันท์ คำวัฒนา
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
20 ส.ค. 2562
17:30 - 22:00 น.

Registered : 14 ส.ค. 2562 13:37
Editdate : 14 ส.ค. 2562 13:37
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 7/2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ณ ห้องเพชรพลอย โรงแรมต้นทอง
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
20 ส.ค. 2562
09:30 - 12:00 น.

Registered : 19 ส.ค. 2562 11:07
Editdate : 19 ส.ค. 2562 11:07
ประชุม ก.ท.จ.อุตรดิตถ์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.อุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจ.อุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
20 ส.ค. 2562
13:00 - 16:30 น.

Registered : 19 ส.ค. 2562 11:15
Editdate : 19 ส.ค. 2562 11:15
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.อต. (ก.อบต.จังหวัด) ครั้งที่ 8/2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.อุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจ.อุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 ส.ค. 2562
06:00 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 19:01
Editdate : 30 ก.ค. 2562 19:01
อบรมผู้ดูแลสุขภาพตามกลุ่มวัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอท่าปลา
ตำบล
อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ชื่อผู้จอง นางสาวจันจิรา เพ็งปาน
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 107

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 ส.ค. 2562 - 24 ส.ค. 2562
07:00 - 23:00 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:15
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:15
ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดทำแผนปฏิบัติการงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 และเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุม New Port Grand โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท
ตำบล -
อำเภอ ท่าใหม่
จังหวัด จันทบุรี
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 ส.ค. 2562
06:00 - 18:30 น.

Registered : 9 ส.ค. 2562 10:50
Editdate : 9 ส.ค. 2562 10:50
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง
ตำบล
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 ส.ค. 2562
08:00 - 22:00 น.

Registered : 15 ส.ค. 2562 09:27
Editdate : 15 ส.ค. 2562 09:27
รับ-ส่ง วิทยากรโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยแม่และเด็ก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ จากโรงแรมสีหราชไปยังโรงพยาบาลลับแล และ หมู่บ้านศิริวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางสาวทวินันท์ คำวัฒนา
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
22 ส.ค. 2562
07:00 - 14:00 น.

Registered : 5 ส.ค. 2562 11:43
Editdate : 5 ส.ค. 2562 11:43
ออกหน่วย พอ.สว.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วัดกุมภีร์ทอง
ตำบล บ้านด่าน
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จอง0814755995

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
23 ส.ค. 2562
06:00 - 00:00 น.

Registered : 19 ส.ค. 2562 17:45
Editdate : 19 ส.ค. 2562 17:45
ขนเครื่องมือกระตุ้นพัฒนาการ TEDA4I จำนวน 110 ชุด (ประานสถาบันฯแล้วว่ารถตู้สามารถบรรทุกหมด)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ตำบล 88/26 หมู่4 ซอย ติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอ เมือง
จังหวัด นนทบุรี 11000 โทรศัพท์: 02 591 4242
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จอง นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จอง0957710008

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
25 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562
07:00 - 20:00 น.

Registered : 2 ส.ค. 2562 15:39
Editdate : 2 ส.ค. 2562 15:39
ตรวจรับรององค์กรฝึกอบรม
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลอุ้มผาง
ตำบล
อำเภอ อุ้มผาง
จังหวัด ตาก
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
ชื่อผู้จอง นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จอง055411439ต่อ303

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
26 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 30 ก.ค. 2562 15:07
Editdate : 30 ก.ค. 2562 15:07
ประเมินติดตาม เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี จ.อุตรดิตถ์ (บูรณาการงาน อย.น้อย)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 8 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นายเมธาสิทธิ์ จริยวิทยาวัฒน์
เบอร์โทรผู้จอง086-6746140

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
26 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:16
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:16
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
26 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562
06:00 - 18:30 น.

Registered : 18 ส.ค. 2562 14:44
Editdate : 18 ส.ค. 2562 14:44
อบรมหลักสูตรพัฒนาทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)ของสนง.เขต 2 ร่วมกับวพบ.พุทธชินราชฯ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงแรมท๊อปแลนด์
ตำบล
อำเภอ อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 7 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางมินตราภรณ์ ทิพย์วิชัย
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
27 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:17
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:17
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
27 ส.ค. 2562
07:30 - 20:00 น.

Registered : 15 ส.ค. 2562 10:52
Editdate : 15 ส.ค. 2562 15:16
ตรวจเยี่ยมประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.บ้านโคก ฟากท่า น้ำปาด
ตำบล
อำเภอ บ้านโคก ฟากท่า น้ำปาด
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นางสาวปรานีมาทำมา
เบอร์โทรผู้จอง08-9563-4255

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
28 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:18
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:18
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
28 ส.ค. 2562
13:30 - 16:30 น.

Registered : 15 ส.ค. 2562 10:38
Editdate : 15 ส.ค. 2562 10:38
ประชุมคกก.กลั่นกรองรับรองมาตราฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงาน จ.อต ชั้น 2 ศาลากลาง จ.อต
ตำบล
อำเภอ อ.เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวพัชร์สิตา สุทธิพรฐานันท์
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
28 ส.ค. 2562
07:00 - 17:00 น.

Registered : 15 ส.ค. 2562 15:21
Editdate : 15 ส.ค. 2562 15:21
ตรวจเยี่ยมประเมินการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.พิชัย รพ.ลับแล และ รพ.ท่าปลา
ตำบล
อำเภอ อำเภอพิชัย ลับแลและอำเภอท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นางสาวปรานี มาทำมา
เบอร์โทรผู้จอง0895634255

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
29 ส.ค. 2562
07:00 - 14:00 น.

Registered : 2 ต.ค. 2561 11:29
Editdate : 2 ต.ค. 2561 11:29
ออกหน่วย พอ.สว.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้วยสีเสียด
ตำบล ผาเลือด
อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จอง0814755995

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
29 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:19
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:19
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
29 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ส.ค. 2562 15:34
Editdate : 8 ส.ค. 2562 15:34
จัดกิจกรรมโครงการคดักรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงลคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นายอรรถโกวิท ใจดี
เบอร์โทรผู้จอง0864049802

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
30 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 31 ก.ค. 2562 18:20
Editdate : 31 ก.ค. 2562 18:20
ติดต่อราชการภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาวมณีรัตน์ วงศ์พุ่ม
เบอร์โทรผู้จอง055-411439 ต่อ 108

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
30 ส.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 8 ส.ค. 2562 15:41
Editdate : 8 ส.ค. 2562 15:41
จัดกิจกรรมโครงการคดักรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงลคพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นายอรรถโกวิท ใจดี
เบอร์โทรผู้จอง0864049802

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
30 ส.ค. 2562
18:00 - 02:30 น.

Registered : 9 ส.ค. 2562 14:48
Editdate : 9 ส.ค. 2562 14:48
ตรวจเฝ้าระวังบังใช้กฎหมายฯแอลกออล์และยาสูบ/จัดระเบียบสังคมฯ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ พื้นจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จอง0959056750

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
สิงหาคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
สรุปข้อมูลการจองรถ
- Full View
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0005659

Webstats4U
Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:49am