ตารางการจองรถประจำเดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
1 มี.ค. 2562
08:30 - 17:30 น.

Registered : 18 ก.พ. 2562 08:42
Editdate : 18 ก.พ. 2562 08:42
เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลตรอนและโรงพยาบาลพิชัย
ตำบล
อำเภอ ตรอนและพิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 25 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
2 มี.ค. 2562
07:30 - 10:00 น.

Registered : 20 ก.พ. 2562 10:36
Editdate : 20 ก.พ. 2562 10:36
ร่วมกิจกรรมงาน "วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562"
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ อำเภอเมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จอง0947451492

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
4 มี.ค. 2562 - 8 มี.ค. 2562
05:00 - 19:00 น.

Registered : 25 ก.พ. 2562 16:12
Editdate : 25 ก.พ. 2562 16:12
ประเมินมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ชมรมผู้สูงอายุ 5 อำเภอ
ตำบล ตรอน พิชัย เมือง ลับแล ทองแสนขัน
อำเภอ ตรอน พิชัย เมือง ลับแล ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จอง นางสาวปรพร ทองหลวง
เบอร์โทรผู้จอง306

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
4 มี.ค. 2562 - 4 ก.พ. 2562
13:00 - 16:00 น.

Registered : 28 ก.พ. 2562 16:29
Editdate : 28 ก.พ. 2562 16:29
ร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลบุคคลเฝ้าระวัง
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุม 1 ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล วังสีสูบ
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นางสาวปรานี มาทำมา
เบอร์โทรผู้จอง0895634255

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
4 มี.ค. 2562
09:00 - 17:00 น.

Registered : 1 มี.ค. 2562 09:18
Editdate : 1 มี.ค. 2562 11:36
ติดตามการขึ้นทะเบียนแหล่งฝึกอบรมหลักสูตร EMR ที่โรงพยาบาลพิชัย และทดสอบรถพ่วงอุปกรณ์โรงพยาบาลสนาม เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ อำเภอเมือง, โรงพยาบาลพิชัย อำเภอพิชัย
ตำบล
อำเภอ เมือง, พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นายสมถวิล แพรขาว
เบอร์โทรผู้จอง081 - 9622286

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
5 มี.ค. 2562 - 5 มี.ค. 2561
07:00 - 14:00 น.

Registered : 2 ต.ค. 2561 10:02
Editdate : 2 ต.ค. 2561 10:02
ออกหน่วย พอ.สว.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บ้านขอม
ตำบล พญาแมน
อำเภอ พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จอง0814755995

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
5 มี.ค. 2562
07:00 - 14:00 น.

Registered : 28 ก.พ. 2562 11:23
Editdate : 28 ก.พ. 2562 11:23
ออกหน่วย พอ.สว.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บ้านขอม
ตำบล พญาแมน
อำเภอ พิชัย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จอง0814755995

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
6 มี.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 3 มี.ค. 2562 12:32
Editdate : 3 มี.ค. 2562 12:32
ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ และยา NSAIDs ในร้านชำ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ร้านชำ/ร้านค้าปลีก
ตำบล แม่พูล และผาจุก
อำเภอ ลับแล และ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
7 มี.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 3 มี.ค. 2562 12:34
Editdate : 3 มี.ค. 2562 12:34
ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ และยา NSAIDs ในร้านชำ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ร้านชำ/ร้านค้าปลีก
ตำบล น้ำริด
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 มี.ค. 2562
06:00 - 18:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2562 14:51
Editdate : 1 มี.ค. 2562 15:50
ร่วมประชุมติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ในการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงระดับชาติ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก
ตำบล -
อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นายอรรถโกวิท ใจดี
เบอร์โทรผู้จอง0864049802

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
8 มี.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 3 มี.ค. 2562 12:36
Editdate : 3 มี.ค. 2562 12:36
ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ และยา NSAIDs ในร้านชำ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ร้านชำ/ร้านค้าปลีก
ตำบล วังดิน และถ้ำฉลอง
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
11 มี.ค. 2562 - 14 มี.ค. 2562
05:00 - 19:00 น.

Registered : 25 ก.พ. 2562 16:13
Editdate : 25 ก.พ. 2562 16:16
ประเมินมาตรฐานชมรมผู้สูงอายุ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ชมรมผู้สูงอายุ 4 อำเภอ
ตำบล ท่าปลา น้ำปาด บ้านโคก ฟากท่า
อำเภอ ท่าปลา น้ำปาด บ้านโคก ฟากท่า
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จอง นางสาวปรพร ทองหลวง
เบอร์โทรผู้จอง306

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
11 มี.ค. 2562
06:00 - 18:30 น.

Registered : 3 มี.ค. 2562 12:45
Editdate : 5 มี.ค. 2562 16:06
ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ และยา NSAIDs ในร้านชำ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ร้านชำ/ร้านค้าปลีก
ตำบล น้ำไคร้
อำเภอ น้ำปาด
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
12 มี.ค. 2562 - 13 มี.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 26 ก.พ. 2562 11:39
Editdate : 26 ก.พ. 2562 11:39
ประเมินGC plus
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.อต.
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมือง
จังหวัด อต.
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวะอนามัย
ชื่อผู้จอง นางสาวศิรินภา เอมะสุวรรณ
เบอร์โทรผู้จอง307

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
12 มี.ค. 2562
06:00 - 18:30 น.

Registered : 1 มี.ค. 2562 15:18
Editdate : 1 มี.ค. 2562 15:36
เข้าร่วมประชุมกำหนดขยายจัดกิจกรรมขยาย Best Practice โรงเรียนเบาหวานอำเภอบางระกำ “ภูวดลโมเดล”
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุมพิษณุธารา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 พิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ตำบล -
อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นางอัจฉราวดี เสนีย์
เบอร์โทรผู้จอง0864049802

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
12 มี.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 3 มี.ค. 2562 12:48
Editdate : 5 มี.ค. 2562 16:05
ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ และยา NSAIDs ในร้านชำ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ร้านชำ/ร้านค้าปลีก
ตำบล ผาเลือด
อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
12 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
06:00 - 17:00 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 15:05
Editdate : 6 มี.ค. 2562 15:11
ออกตรวจสอบภายใน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สสอเมือง สสอ บ้านโคก สสอ.ฟากท่า สสอพิชัย
ตำบล รพสต. (ตามเอกสารแนบท้้าย)
อำเภอ อำเภอเมือง อำเภอบ้านโคก อำเภอพิชัย อำเภอฟากท่า
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา
เบอร์โทรผู้จอง0898565152

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 มี.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 21 ก.พ. 2562 17:19
Editdate : 22 ก.พ. 2562 18:40
ตรวจเฝ้าระวังร้านยาประจำปี2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ อำเภอท่าปลา
ตำบล
อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 มี.ค. 2562
10:00 - 12:00 น.

Registered : 11 มี.ค. 2562 15:46
Editdate : 11 มี.ค. 2562 15:46
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เพื่อรับสนับสนุน Fit test จำนวน 5,000 ชุด
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นายอรรถโกวิท ใจดี
เบอร์โทรผู้จอง0864049802

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
13 มี.ค. 2562
08:30 - 16:30 น.

Registered : 12 มี.ค. 2562 09:56
Editdate : 12 มี.ค. 2562 09:56
กำหนดตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบ ที่ 1 ปี 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุภาณี สุขะนาคินทร์
เบอร์โทรผู้จอง314

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 มี.ค. 2562
06:00 - 18:30 น.

Registered : 13 ก.พ. 2562 08:44
Editdate : 13 ก.พ. 2562 08:58
วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
ตำบล คลองตาล
อำเภอ ศรีสำโรง
จังหวัด สุโขทัย
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ชื่อผู้จอง นายพงศธร สมบูรณ์
เบอร์โทรผู้จอง0838791669

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
14 มี.ค. 2562 - 15 มี.ค. 2562
06:00 - 18:00 น.

Registered : 8 มี.ค. 2562 11:08
Editdate : 8 มี.ค. 2562 11:08
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงพยาบาลสุโขทัย
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด สุโขทัย
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางสาววัชรินทร์ เพชรนิล
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
15 มี.ค. 2562 - 16 มี.ค. 2562
17:30 - 02:30 น.

Registered : 8 มี.ค. 2562 11:00
Editdate : 8 มี.ค. 2562 11:00
ตรวจเฝ้าระวังบังใช้กฎหมายฯแอลกออล์และยาสูบ/จัดระเบียบสังคมฯ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ พื้นจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จอง0959056750

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
18 มี.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 3 มี.ค. 2562 12:53
Editdate : 3 มี.ค. 2562 12:53
ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ และยา NSAIDs ในร้านชำ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ร้านชำ/ร้านค้าปลีก
ตำบล วังแดง และหาดสองแคว
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
18 มี.ค. 2562
07:15 - 09:00 น.

Registered : 8 มี.ค. 2562 15:29
Editdate : 8 มี.ค. 2562 15:29
ร่วมงาน วันท้องถิ่นไทย
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช ลานอเนกประสงค์ริมน่าน
ตำบล ท่าอิฐ
อำเภอ อำเภอเมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นภาภรณ์ สมอ่อน
เบอร์โทรผู้จอง0947451492

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
18 มี.ค. 2562
06:00 - 18:00 น.

Registered : 12 มี.ค. 2562 13:51
Editdate : 12 มี.ค. 2562 13:51
ประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางสาวทวินันท์ คำวัฒนา
เบอร์โทรผู้จอง

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
18 มี.ค. 2562 - 19 มี.ค. 2562
05:00 - 19:00 น.

Registered : 14 มี.ค. 2562 16:09
Editdate : 14 มี.ค. 2562 16:09
เข้าร่วมการเยี่ยมติดตามผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลบ้านโคก
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ อำเภอบ้านโคก
ตำบล ตำบลบ่อเบี้ย ตำบลนาขุม ตำบลม่วงเจ็ดต้น
อำเภอ บ้านโคก
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นางสาวปรานี มาทำมา
เบอร์โทรผู้จอง0895634255

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
20 มี.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 19 มี.ค. 2562 15:33
Editdate : 19 มี.ค. 2562 15:34
ตรวจประเมินเพื่ออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงผลิตน้ำดื่มกองทุนบ้านหนองโบสถ์ กลุ่มแปรรูปเมล็ดมะม่วงหิมพานต์บ้านสามร้อยเมตร และกลุ่มน้ำส้มเกล็ดหิมะ
ตำบล ร่วมจิต และ ท่าปลา
อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวรำไพพรรณ ศรีทิพงศ์
เบอร์โทรผู้จอง0840479312

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 มี.ค. 2562
07:00 - 14:00 น.

Registered : 28 ก.พ. 2562 11:24
Editdate : 28 ก.พ. 2562 11:24
ออกหน่วย พอ.สว.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บ้านยางโทน
ตำบล วังดิน
อำเภอ เมือง
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 10 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จอง0814755995

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 มี.ค. 2562
06:00 - 18:30 น.

Registered : 3 มี.ค. 2562 12:55
Editdate : 20 มี.ค. 2562 14:58
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ(ด่านภูดู่)
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์
ตำบล
อำเภอ บ้านโคก
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางระวี ยกบัตร
เบอร์โทรผู้จอง0954597466

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562
06:00 - 17:00 น.

Registered : 6 มี.ค. 2562 15:09
Editdate : 6 มี.ค. 2562 15:09
ออกตรวจสอบภายใน
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สสอ.น้ำปาด สสอ.ท่าปลา สสอ.ลับแล สสอ.ตรอน สสอ.ทองแสนขัน
ตำบล รพสต. (ตามเอกสารแนบท้้าย)
อำเภอ น้ำปาด .ท่าปลา ลับแล ตรอน ทองแสนขัน
จังหวัด อุตรดิถต์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางรุ่งลาวัลย์ จันทร์โสภา
เบอร์โทรผู้จอง0898565152

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
21 มี.ค. 2562
05:00 - 18:00 น.

Registered : 12 มี.ค. 2562 16:29
Editdate : 12 มี.ค. 2562 16:29
รับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สนามบินจังหวัดพิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด จังหวัดพิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางสาววิไลวรรณ ยิ้มเพชร
เบอร์โทรผู้จอง0623565393

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
22 มี.ค. 2562
06:30 - 18:00 น.

Registered : 18 มี.ค. 2562 14:32
Editdate : 18 มี.ค. 2562 15:05
ประชุมตรวจสอบข้อมูลการจ้างงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เขตสุขภาพที่ ๒
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ห้องประชุมมุทิตา อาคารอำนวยการ ชั้น 6 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ตำบล วังทอง
อำเภอ วังทอง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์
เบอร์โทรผู้จอง0817249103

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
22 มี.ค. 2562
06:30 - 18:00 น.

Registered : 18 มี.ค. 2562 15:45
Editdate : 19 มี.ค. 2562 08:47
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ รพ.พุทธชินราช
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นายจรูญ เทพจันทร์
เบอร์โทรผู้จอง08-2228-9898

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
23 มี.ค. 2562
05:00 - 23:59 น.

Registered : 15 มี.ค. 2562 11:53
Editdate : 15 มี.ค. 2562 11:53
ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว TO BE NUMBER ONE IDOL
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงแรมเดอะไพน์รีสอร์ท
ตำบล
อำเภอ เมืองปทุมธานี
จังหวัด ปทุมธานี
จำนวนผู้โดยสาร 3 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นางผกามาศ ศิริ
เบอร์โทรผู้จอง081-0365299

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
24 มี.ค. 2562
13:30 - 21:00 น.

Registered : 8 มี.ค. 2562 11:16
Editdate : 8 มี.ค. 2562 11:17
รับวิทยากรบรรยายการอบรม
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สนามบินจังหวัดพิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางบุญมี ทิติ๊บ
เบอร์โทรผู้จอง0881625760

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
24 มี.ค. 2562
06:00 - 19:00 น.

Registered : 18 มี.ค. 2562 10:52
Editdate : 18 มี.ค. 2562 10:52
รับวิทยากรอบรมspeech
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
ตำบล เมือง
อำเภอ เมือง
จังหวัด เชียงใหม่
จำนวนผู้โดยสาร 2 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อผู้จอง นายชูชาติ มีรอด
เบอร์โทรผู้จอง306

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
25 มี.ค. 2562
08:00 - 17:00 น.

Registered : 3 มี.ค. 2562 12:59
Editdate : 3 มี.ค. 2562 12:59
ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายยาปฏิชีวนะ ยาสเตียรอยด์ และยา NSAIDs ในร้านชำ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ร้านชำ/ร้านค้าปลีก
ตำบล น้ำอ่าง
อำเภอ ตรอน
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จอง นางสาวสุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด
เบอร์โทรผู้จอง0894360443

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
25 มี.ค. 2562
07:00 - 20:00 น.

Registered : 8 มี.ค. 2562 11:20
Editdate : 8 มี.ค. 2562 11:23
จัดการอบรม และรับวิทยากร
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ และโรงแรมต้นทองรีสอร์ท
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางบุญมี ทิติ๊บ
เบอร์โทรผู้จอง0881625760

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
26 มี.ค. 2562
08:00 - 20:00 น.

Registered : 8 มี.ค. 2562 11:23
Editdate : 8 มี.ค. 2562 11:23
จัดการอบรม และรับวิทยากร
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ และโรงแรมต้นทองรีสอร์ท
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 1 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางบุญมี ทิติ๊บ
เบอร์โทรผู้จอง0881625760

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
26 มี.ค. 2562 - 27 มี.ค. 2562
08:00 - 22:00 น.

Registered : 15 มี.ค. 2562 11:25
Editdate : 15 มี.ค. 2562 11:25
เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงแรมดิเอ็มเพลส
ตำบล
อำเภอ เมืองเชียงใหม่
จังหวัด จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้โดยสาร 5 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นางสุมาลี มีศิริพันธุ์
เบอร์โทรผู้จอง089-9590307

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
27 มี.ค. 2562
07:00 - 18:30 น.

Registered : 5 มี.ค. 2562 10:27
Editdate : 5 มี.ค. 2562 10:27
ประชุม สำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ เขต 2 พล.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ โรงเเรมท็อปแลนด์
ตำบล
อำเภอ เมือง
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางโชติณัฎฐ์ เเตงคง
เบอร์โทรผู้จอง055411439 ต่อ 305 มือถือ 0954817233

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
27 มี.ค. 2562
08:00 - 21:00 น.

Registered : 8 มี.ค. 2562 11:26
Editdate : 8 มี.ค. 2562 11:26
จัดการอบรม รับวิทยากร และส่งวิทยากร
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท และสนามบินจังหวัดพิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ เมืองอุตรดิตถ์/ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด อุตรดิตถ์/พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ชื่อผู้จอง นางบุญมี ทิติ๊บ
เบอร์โทรผู้จอง0881625760

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
27 มี.ค. 2562 - 29 มี.ค. 2562
11:00 - 18:30 น.

Registered : 19 มี.ค. 2562 16:41
Editdate : 19 มี.ค. 2562 16:46
ประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ตำบล
อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ชื่อผู้จอง นางจุติพร อภิสิทธิ์ศักดิ์
เบอร์โทรผู้จอง204 316

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
28 มี.ค. 2562
07:00 - 14:00 น.

Registered : 2 ต.ค. 2561 10:03
Editdate : 2 ต.ค. 2561 10:03
ออกหน่วย พอ.สว.
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ บ้านห้วยสีเสียด
ตำบล ผาเลือด
อำเภอ ท่าปลา
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
ชื่อผู้จอง นางสาวอภิญญา ตันเจริญ
เบอร์โทรผู้จอง0814755995

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
29 มี.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2562
17:30 - 02:30 น.

Registered : 8 มี.ค. 2562 11:02
Editdate : 8 มี.ค. 2562 11:02
ตรวจเฝ้าระวังบังใช้กฎหมายฯแอลกออล์และยาสูบ/จัดระเบียบสังคมฯ
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ พื้นจังหวัดอุตรดิตถ์
ตำบล -
อำเภอ -
จังหวัด อุตรดิตถ์
จำนวนผู้โดยสาร 6 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นายนิรันดร์ คงยอด
เบอร์โทรผู้จอง0959056750

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
30 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
05:00 - 06:00 น.

Registered : 15 มี.ค. 2562 14:59
Editdate : 15 มี.ค. 2562 14:59
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE IDOL 9 ระดับประเทศ ประจำปี 2562
รถ [] ผู้ขับ
สถานที่ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์
ตำบล
อำเภอ เขตจตุจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้โดยสาร 4 คน
กลุ่มงานผู้จอง กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ชื่อผู้จอง นางผกามาศ ศิริ
เบอร์โทรผู้จอง081-0365299

พิมพ์แบบฟอร์ม
 
.
มีนาคม 2562
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สรุปข้อมูลการจองรถ
- Full View
คุณเข้าชมเป็นคนที่ 0004576

Webstats4U
Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:49am