สรุปรายงานการตัดยอดปี 2561

รหัสประเภทงบ ชื่องบประมาณ ยอดเงินโอน จัดสรร ยอดงเงินในโครงการ ตัดยอด การเงินตรวจสอบ เบิกจ่าย GF
11110 งบดำเนินงาน
17,508,994.00
12,796,166.00
9,632,506.00
981,535.24
565,945.71
565,945.71
11320 งบลงทุน
37,094,700.00
37,094,700.00
45,644,700.00
3,336,300.00
1,623,500.00
1,623,500.00
11410 งบอุดหนุน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11510 งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11610 งบรายจ่ายอื่น ๆ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11710 เงินนอกงบประมาณ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11810 งบกลาง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
54,603,694.00
49,890,866.00
55,277,206.00
4,317,835.24
2,189,445.71
2,189,445.71