สรุปรายงานการตัดยอดปี 2561

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
ชื่องบประมาณ
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
11110 งบดำเนินงาน
26,107,286.00
26,091,399.60
15,886.40
25,961,016.60
23,110,731.38
88.52
22,043,165.52
22,037,900.52
84.41
11320 งบลงทุน
36,682,192.00
36,682,192.00
0.00
36,682,192.00
19,053,621.00
51.94
19,053,621.00
19,053,621.00
51.94
11410 งบอุดหนุน
555,500.00
555,500.00
0.00
555,500.00
388,532.50
69.94
286,382.00
286,382.00
51.55
11510 งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11610 งบรายจ่ายอื่น ๆ
29,000.00
29,000.00
0.00
29,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11710 เงินนอกงบประมาณ
448,000.00
448,000.00
0.00
448,000.00
103,685.00
23.14
0.00
0.00
0.00
11810 งบกลาง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11910 กันงบประมาณปี60
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
90000 งบเบิกแทนกัน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
64,821,978.00
64,806,091.60
15,886.40
64,675,708.60
43,656,569.88
67.35
42,383,168.52
42,377,903.52
65.38