สรุปรายงานคงค้างคืนเงินยืมปี 2560

ค้นหารายการ

ค้นหา

กลุ่มงาน ชื่อโครงการ ประเภท รหัสผลผลิต รหัสกิจกรรม เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ยอดเงิน
คภส. [คภส] แผนงาน/โครงการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน 2100226024000000 21002xxxxL5624 xxxx 6 ธ.ค. 2559 ขออนุมัติจัดอบรมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตน้ำบริโภคให้มีคุณภาพมาตรฐาน
55,892.00
คภส. [คภส] แผนงาน/โครงการอาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560 งบดำเนินงาน 2100226024000000 21002xxxxL5624 อต0032.004/736 6 ธ.ค. 2559 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตน้ำบริโภคให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2,400.00
พัฒนายุทธฯ [ยุทธฯ] แผนงาน/โครงการพัฒนางานระบบข้อมูลสารเทคโนโลยีสุขภาพจังหวัดอุตรดิตถ์ งบดำเนินงาน 2100226008000000 21002xxxxL5617 0032.002/491 9 ธ.ค. 2559 ขออนุมัติจัดประชุมงานข้อมูลฯ
17,680.00
ทรัพย์ฯ [ทรัพย์] โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ปี 2560 (L5623) งบดำเนินงาน 2100226024000000 21002xxxxL5623 อต0032.006/635 9 ธ.ค. 2559 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ของ นายสมยศ เอี่่ยมประพันธ์ (กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล)
19,300.00
พัฒนายุทธฯ [ยุทธฯ] แผนงานประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 งบดำเนินงาน 2100226008000000 21002xxxxL5617 อต 0032.002/502 14 ธ.ค. 2559 ขออนุมัติจัดประชุม
10,200.00
ส่งเสริมฯ [ส่งเสริม] แผนการพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคกลุ่มแม่และเด็ก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 งบดำเนินงาน 2100227056000000 21002xxxxL5628 อต.0032.001/1335 14 ธ.ค. 2559 ขอซื้อวัสดุสำนักงาน
1,575.00
ทรัพย์ฯ [ทรัพย์] โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ปี 2560 (l5632) งบดำเนินงาน 2100227071000000 21002xxxxL5632 อต0032.001/1347 14 ธ.ค. 2559 ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ ของ นางอุไรวรรณ ศันสยะวิชัย เพื่อเข้าอบรมการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(ฉบับใหม่) วันที่ 15-18 มค.60 ณ รร.เชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่
20,100.00
ทรัพย์ฯ [ทรัพย์] โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ปี 2560 (l5632) งบดำเนินงาน 2100227071000000 21002xxxxL5632 อต0032.001/1405 22 ธ.ค. 2559 ขออนุมัติยืมเงินไปราชการ ของนางมะลิวรรณ์ สวัสดิ์วงษ์ เพื่อเดินทางไปอบรมการดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(ฉบับใหม่)วันที่15-18 มค.2560 ณ รร.เชียงใหม่ภูคำ
23,210.00
พัฒนายุทธฯ [ยุทธฯ] แผนการพัฒนกำกับติดตามนิเทศงานและตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 งบดำเนินงาน 2100226008000000 21002xxxxL5617 อต 0032.002/526 29 ธ.ค. 2559 ขออนุมัติจัดประชุม และนิเทศงาน คปสอ
46,000.00
ทรัพย์ฯ [ทรัพยฯ] แผนปฏิบัติการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2560 งบดำเนินงาน 2100229053000000 21002xxxxL5633 อต 0032.006/653 11 ม.ค. 2560 ขออนุมัติจัดประชุมบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
12,960.00
รวม
209,317.00