สรุปรายงานการตัดยอดปี 2560

ค้นหารายการ

ค้นหา


รหัสผลผลิต ชื่อผลผลิต รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ยอดเงินโอน จัดสรร ตัดยอด ร้อยละตัดยอด คงเหลือ เบิกจ่าย GF ร้อยละเบิกจ่าย GF ก่อหนี้ผูกพันธ์
2100204064000000 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ 21002xxxxL5606 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์
30,000.00
30,000.00
30,000.00
100.00
0.00
30,000.00
100.00
0.00
2100205005709001 โครงการป้องกันยาเสพติด ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
143,000.00
143,000.00
142,980.00
99.99
20.00
142,980.00
99.99
0.00
2100205005709003 โครงการป้องกันยาเสพติด ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
5,000.00
5,000.00
5,000.00
100.00
0.00
5,000.00
100.00
0.00
2100205009009000 โครงการฟื้นฟูผู้เสพและติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด 21002xxxX๙๙๙๙๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
80,382.00
80,382.00
38,080.00
47.37
42,302.00
38,080.00
47.37
0.00
2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5607 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่
4,650,500.00
4,647,500.00
4,593,730.00
98.84
53,770.00
4,591,679.03
98.80
0.00
2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5608 การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่
195,000.00
195,000.00
194,999.49
100.00
0.51
194,999.49
100.00
0.00
2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5609 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ (2)
610,400.00
610,400.00
602,155.00
98.65
8,245.00
602,155.00
98.65
0.00
2100224052000000 โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 21002xxxxL5611 สนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
257,235.00
257,235.00
251,575.00
97.80
5,660.00
251,575.00
97.80
0.00
2100226001009000 สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ 21002xxxx99999 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
52,000.00
43,390.30
43,390.30
100.00
0.00
43,390.30
100.00
0.00
2100226003001000 ชุมชนสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
492,390.00
425,145.00
419,645.00
98.71
5,500.00
419,645.00
98.71
0.00
2100226007500005 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รายการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service pl 21002xxxxL5613 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
218,500.00
218,500.00
218,500.00
100.00
0.00
218,500.00
100.00
0.00
2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5617 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
1,906,024.00
1,901,315.00
1,875,098.48
98.62
26,216.52
1,862,145.90
97.94
2,400.00
2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5618 จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
50,000.00
46,560.00
46,560.00
100.00
0.00
46,560.00
100.00
0.00
2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5622 พัฒนาเทคโนโลยี่และการสื่อสาร
1,346,880.00
1,345,904.33
1,338,508.35
99.45
7,395.98
1,338,508.35
99.45
0.00
2100226008xxxxxx นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5617 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
14,553,800.00
14,553,800.00
9,359,454.17
64.31
5,194,345.83
9,240,438.17
63.49
0.00
2100226009009000 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค 21002xxxx99999 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
92,736.00
92,116.00
91,946.40
99.82
169.60
91,946.40
99.82
0.00
2100226010009000 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค 21002xxxx99999 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
18,000.00
18,000.00
18,000.00
100.00
0.00
18,000.00
100.00
0.00
2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5623 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
1,037,282.00
1,037,145.50
1,032,469.50
99.55
4,676.00
1,028,659.50
99.18
0.00
2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5624 สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
924,000.00
910,806.64
905,637.89
99.43
5,168.75
895,437.89
98.31
0.00
2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5627 สร้างสุขภาพหลุ่มผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)และผู้พิการ
543,270.00
542,519.80
542,058.80
99.92
461.00
541,058.80
99.73
0.00
2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5628 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
588,930.00
588,383.15
578,475.15
98.32
9,908.00
573,960.15
97.55
-600.00
2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5629 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)
470,450.00
468,417.00
467,295.00
99.76
1,122.00
417,095.00
89.04
0.00
2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5630 สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี)
518,035.00
511,788.70
518,535.00
101.32
-6,746.30
518,035.00
101.22
0.00
2100227071000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพเพื่อการสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัว 21002xxxxL5632 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทำงาน (15-59ปี)
871,260.00
789,136.00
747,490.00
94.72
41,646.00
737,275.14
93.43
0.00
2100229021009000 โครงการพัฒนาที่บริการการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำ ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
1,000.00
1,000.00
1,000.00
100.00
0.00
1,000.00
100.00
0.00
2100229053000000 โครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 21002xxxxL5633 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
10,263,000.00
10,261,314.37
10,255,152.12
99.94
6,162.25
10,216,196.61
99.56
24,336.64
2100229067000000 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 21002xxxxL5635 พัฒนาระบบสุขภาพชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ฯ
285,820.00
285,820.00
285,656.20
99.94
163.80
285,656.20
99.94
0.00
2100229068500003 ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ 21002xxxxL5637 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
20,000.00
20,000.00
20,000.00
100.00
0.00
20,000.00
100.00
0.00
2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5638 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพและค่าวัสดุงานนิติเวชและงานควบคุมหนอนพยาธิ
66,000.00
66,000.00
66,000.00
100.00
0.00
66,000.00
100.00
0.00
2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5639 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
18,190.00
15,000.00
15,000.00
100.00
0.00
15,000.00
100.00
0.00
2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5640 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
55,300.00
37,700.00
37,700.00
100.00
0.00
37,632.00
99.82
0.00
2100231023110001-110671 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5639 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
12,800,000.00
12,800,000.00
18,059,960.00
141.09
-5,259,960.00
0.00
0.00
0.00
2100231023120xxx ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5639 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
5,600,000.00
5,600,000.00
0.00
0.00
5,600,000.00
0.00
0.00
0.00
210023102341xxxx ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5639 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
1,095,000.00
1,095,000.00
900,000.00
82.19
195,000.00
792,000.00
72.33
0.00
2100235063000000 โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ 21002xxxxL5644 สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
609,800.00
609,436.00
609,288.82
99.98
147.18
609,288.82
99.98
0.00
2100239062000000 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 21002xxxxL5645 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
311,553.00
247,793.00
247,793.00
100.00
0.00
246,800.00
99.60
0.00
2100245019009000 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระด ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
211,640.00
211,160.00
210,960.00
99.91
200.00
210,960.00
99.91
0.00
2100245058000000 นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ 21002xxxxL5646 พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
68,000.00
29,730.00
29,730.00
100.00
0.00
29,730.00
100.00
0.00
2100253028000000 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 21002xxxxL5649 ค่าใช้จ่ายในบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
795,000.00
792,192.03
792,192.03
100.00
0.00
792,192.03
100.00
0.00
2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
31,655,432.00
31,654,270.00
31,510,738.33
99.55
143,531.67
29,705,617.33
93.84
1,805,121.00
2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5652 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ
40,000.00
40,000.00
40,000.00
100.00
0.00
40,000.00
100.00
0.00
9090954012000065 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 90909xxxx00000 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
7,820,983.00
7,820,983.00
7,820,983.00
100.00
0.00
5,256,850.00
67.21
0.00
ผ.นอกงบ1 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (เงินเดือน) ก.นอกงบ1 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (เงินเดือน)
101,613.19
101,613.19
63,000.00
62.00
38,613.19
15,750.00
15.50
0.00
ผ.นอกงบ2 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (งบดำเนินงาน) ก.นอกงบ2 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (งบดำเนินงาน)
265,704.00
265,704.00
7,628.00
2.87
258,076.00
0.00
0.00
0.00
รวม
101,739,109.19
101,416,160.01
95,034,365.03
93.71
6,381,794.98
72,187,797.11
71.18
1,831,257.64