ข้อมูลหนังสือโอนปี 2560

ค้นหารายการ

ค้นหา

เลขที่หนังสือ วันที่หนังสือ เรื่อง ประเภท รหัสผลผลิต ชื่อผลผลิต รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม ตัดยอด หมายเหตุ
สธ 0201.022/ว321 17 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบดำเนินงาน พัฒนาระบบ SP งบดำเนินงาน 2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5639 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
12,770.00
พัฒนาระบบบริการ SP
สธ 0201.022/ว316 17 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ , เงินสมทบประกันสังคม งบดำเนินงาน 2100253028000000 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 21002xxxxL5649 ค่าใช้จ่ายในบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
33,750.00
เงินสมทบประกันสังคมพนักงานราชการ
สธ 0201.022/ว313 17 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 ค่าเงินประกันสังคมส่วนนายจ้าง งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
47,250.00
ค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง
สธ 0201.022/ว310 17 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบลงทุน พัฒนาระบบ SP บ้านพัก สอ.บ้านเสี้ยว งบลงทุน 210023102341xxxx ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5639 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
1,095,000.00
บ้านพัก ขรก.5-6 คสล.2ชั้น สอ.บ้านเสี้ยว ฟากท่า
สธ 0201.022/ว317 17 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบลงทุน พัฒนาระบบ SP ค่าครุภัณฑ์ งบลงทุน 2100231023110001-110671 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5639 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
12,800,000.00
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
สธ 0201.022/ว320 17 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบลงทุน พัฒนาระบบ SP ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ,ไฟฟ้า,วิทย์ฯ งบลงทุน 2100231023120xxx ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5639 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
5,600,000.00
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ,ไฟฟ้า,วิทย์ฯ เฉพาะ สสจ.อต.รับ 5,600,000 แต่ถ้ารวม รพ.อต.จะเป็น44,030,000
สธ 0201.022/ว322 17 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบลงทุน ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง งบลงทุน 2100226008xxxxxx นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5617 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
14,553,800.00
ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
สธ 0201.022/ว323 18 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทำงาน งบดำเนินงาน 2100227071000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพเพื่อการสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัว 21002xxxxL5632 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทำงาน (15-59ปี)
495,500.00
สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทำงาน
สธ 0201.022/ว323 18 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ งบดำเนินงาน 2100235063000000 โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ 21002xxxxL5644 สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
367,900.00
สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
สธ 0201.022/ว329 19 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบดำเนินงาน ตามภารกิจพื้นฐานปฐมภูมิ สสจ./สสอ. งบดำเนินงาน 2100229053000000 โครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 21002xxxxL5633 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
5,427,800.00
งบดำเนินงาน ตามภารกิจพื้นฐานปฐมภูมิ สสจ./สสอ.
สธ 0201.022/ว328 19 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 สนับสนุนสร้างสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ งบดำเนินงาน 2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5623 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
453,345.00
สนับสนุนสร้างสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ
สธ 0201.022/ว326 19 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 ดำเนินการตามภารกิจพื้นฐาน งบดำเนินงาน 2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5640 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
37,700.00
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
สธ 0201.022/ว327 19 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบพัฒนาสาธารณสุขชายแดน งบดำเนินงาน 2100229067000000 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 21002xxxxL5635 พัฒนาระบบสุขภาพชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ฯ
100,000.00
สาธารณสุขชายแดน
สธ 0201.022/ว339 20 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบดำเนินงานขั้นต่ำ งวด 1 ค่าไม่ทำเวช งบดำเนินงาน 2100253028000000 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 21002xxxxL5649 ค่าใช้จ่ายในบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
330,000.00
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติ
สธ 0201.022/ว339 20 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบดำเนินงานขั้นต่ำ งวด 1 ค่าสาธารณูปโภค + ค่าเช่าทรัพย์สิน งบดำเนินงาน 2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5617 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
369,424.00
ค่าสาธารณูปโภค + ค่าเช่าทรัพย์สิน
สธ 0201.022/ว338 20 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส งบดำเนินงาน 2100245058000000 นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ 21002xxxxL5646 พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
50,000.00
โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
สธ 0201.022/ว337 20 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบดำเนินงานส่วนภูมิภาค งบดำเนินงาน 2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5617 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
343,800.00
งบดำเนินงานการส่วนภูมิภาค
สธ 0201.022/ว1340 21 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบสนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ งบดำเนินงาน 2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5624 สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
333,900.00
สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
สธ 0201.022/ว1340 21 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม (ผู้สูงอายุ,พิการ) งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5627 สร้างสุขภาพหลุ่มผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)และผู้พิการ
306,460.00
สร้างสุขภาพหลุ่มผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)และผู้พิการ
สธ 0201.022/ว1340 21 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม (สตรีและเด็กปฐมวัย) งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5628 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
355,300.00
สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
สธ 0201.022/ว1340 21 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม (เด็กวัยเรียน) งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5629 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)
283,800.00
สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)
สธ 0201.022/ว1340 21 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม (กลุ่มเด็กวัยรุ่น) งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5630 สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี)
312,600.00
สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี)
สธ 0201.022/ว343 26 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพและค่าวัสดุงานนิติเวช งบดำเนินงาน 2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5638 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพและค่าวัสดุงานนิติเวชและงานควบคุมหนอนพยาธิ
42,000.00
ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพและค่าวัสดุงานนิติเวช
สธ 0201.022/ว346 27 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 ค่าบริการสื่อสาร งบดำเนินงาน 2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5622 พัฒนาเทคโนโลยี่และการสื่อสาร
1,346,880.00
ค่าบริการสื่อสาร
สธ 0201.022/ว347 28 ต.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 งบบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม งบดำเนินงาน 2100239062000000 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 21002xxxxL5645 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
258,053.00
สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
สธ 0201.022/ว356 7 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
7,820,989.00
ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข พ.ต.ส.
สธ 0201.022/ว354 7 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี งบดำเนินงาน 2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5623 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
99,500.00
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและสตรี
สธ 0201.022/ว363 11 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบยาเสพติดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในหน่วยงานส่วนภูมิภาค (รักษาฯ) งบดำเนินงาน 2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5607 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่
2,654,500.00
ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่
สธ 0201.022/ว363 11 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบยาเสพติดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในหน่วยงานส่วนภูมิภาค (จัดการข้อมูล) งบดำเนินงาน 2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5608 การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่
150,000.00
การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่
สธ 0201.022/ว363 11 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบยาเสพติดได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพในหน่วยงานส่วนภูมิภาค (จัดการข้อมูล) งบดำเนินงาน 2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5609 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ (2)
260,400.00
ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่
สธ 0201.022/ว362 11 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ งบดำเนินงาน 2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5623 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
120,000.00
สนับสนุน คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด
สธ 0201.022/ว361 11 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต DHB งบดำเนินงาน 2100229053000000 โครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 21002xxxxL5633 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
50,000.00
สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต DHB
สธ 0201.022/ว364 14 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 เบิกแทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค งบดำเนินงาน 2100226009009000 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค 21002xxxx99999 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
82,276.00
สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
สธ 0201.022/ว364 14 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 เบิกแทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาค งบดำเนินงาน 2100226010009000 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค 21002xxxx99999 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
18,000.00
สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
สธ 0201.022/ว367 14 พ.ย. 2559 สป.โอนงบประมาณรายจ่าย60 สนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน งบดำเนินงาน 2100224052000000 โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 21002xxxxL5611 สนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
215,000.00
สนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
สธ 0201.022/1528 24 พ.ย. 2559 สป.จัดสรรงบประมาณปี 2560 โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน งบอุดหนุน 2100229068500003 ประชาชนได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ 21002xxxxL5637 สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
20,000.00
โครงการหลวง โครงการขยายผลโครงการหลวง และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
สธ 0201.022/ว381 24 พ.ย. 2559 สป.โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เบิกแทนกัน สน.อย. สนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพฯ60 งบดำเนินงาน 2100226009009000 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค 21002xxxx99999 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
460.00
สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
สธ 0201.022/ว386 29 พ.ย. 2559 สป.จัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี60 เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงบประมาณร่วมประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ ระดับเขตบริการสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญในการจัดระบบงบประมาณใ งบดำเนินงาน 2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5618 จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ
50,000.00
เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงบประมาณร่วมประเมินสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
สธ 0228.02.1/38832 7 ธ.ค. 2559 สป.โอนงบประมาณเพื่อดำเนินงานบำบัดผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว ปี 2560 งบดำเนินงาน 2100205009009000 โครงการฟื้นฟูผู้เสพและติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด 21002xxxX๙๙๙๙๙ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
80,382.00
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
สธ 0201.022/ว401 14 ธ.ค. 2559 สป.โอนจัดสรรเบิกแทน ปปส. เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับส่วนกลาง งบรายจ่ายอื่น ๆ 2100205005709001 โครงการป้องกันยาเสพติด ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
143,000.00
ชี้แจงระบบข้อมูล
สธ 0201.022/ว401 14 ธ.ค. 2559 สป.โอนจัดสรรเบิกแทน ปปส. เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด งบรายจ่ายอื่น ๆ 2100205005709003 โครงการป้องกันยาเสพติด ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
5,000.00
อุปกรณ์อ่านบัตร smart card
สธ 0201.022/ว407 19 ธ.ค. 2559 สปโอน จัดสรรงบรายจ่ายปี2560 เบิกแทนสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่องานสถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ งบดำเนินงาน 2100226001009000 สถานบริการสุขภาพภาครัฐภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และผู้ประกอบโรคศิลปะ 21002xxxx99999 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
52,000.00
สธ 0201.022/ว407 19 ธ.ค. 2559 สปโอน จัดสรรงบรายจ่ายปี2560 เบิกแทนสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่องานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบดำเนินงาน 2100226003001000 ชุมชนสามารถจัดการสุขภาพด้วยตนเอง ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
492,390.00
สธ 0201.022/ว407 19 ธ.ค. 2559 สปโอน จัดสรรงบรายจ่ายปี2560 เบิกแทนสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่องานเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ด้านป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน งบดำเนินงาน 2100245019009000 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระด ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
211,640.00
สธ 0201.022/ว 410 22 ธ.ค. 2559 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบ ปี 2560 เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ครั้งที่ 1 งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
4,049,125.00
เงิน พ.ต.ส.งวด 1
สธ 0201.022/ว419 28 ธ.ค. 2559 สปโอนจัดสรรงบฯรายจ่ายปี2560 เงินสมทบประกันสังคม งบดำเนินงาน 2100253028000000 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 21002xxxxL5649 ค่าใช้จ่ายในบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
33,750.00
อต 0032.004/793 28 ธ.ค. 2559 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณและโครงการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ปี 2560 (งบดำเนินงาน) เงินนอกงบประมาณ ผ.นอกงบ2 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (งบดำเนินงาน) ก.นอกงบ2 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (งบดำเนินงาน)
265,704.00
งบดำเนินงาน
สธ 0201.022/ว422 30 ธ.ค. 2559 สปโอนจัดสรรงบฯรายจ่ายปี2560 เงินค่าประกันสังคมส่วนของนายจ้าง งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
47,250.00
สธ 0201.022/ว11 13 ม.ค. 2560 สป.โอนจัดสรรงบฯปี2560 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและการบริหารจัดการเครือข่ายระดับอำเภอของโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เกาะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งบดำเนินงาน 2100229067000000 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 21002xxxxL5635 พัฒนาระบบสุขภาพชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ฯ
47,200.00
สนับสนุนพื้นที่ทุรกันดาร รพ.ฟากท่า รพ.บ้านโคก
สธ 0209.05.2/ว202 25 ม.ค. 2560 แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.) ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
3,261,900.00
ที่ สธ 0201.022/175 26 ม.ค. 2560 ขอส่งสำเนารายงานการโอนจัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 งบอุดหนุน 2100226007500005 ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข รายการเงินอุดหนุนพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับ Service pl 21002xxxxL5613 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข
218,500.00
ที่ สธ0201.022/ว50 23 ก.พ. 2560 แจ้งการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 เพิ่มเติม งบดำเนินงาน 2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5607 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่
940,000.00
เพิ่มเติมงวด 1
ที่ สธ 0201.022/ว71 15 มี.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบรายจ่ายเบิกแทนกรมอนามัย ปี พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน 2100229021009000 โครงการพัฒนาที่บริการการส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประชาชนในพื้นที่โครงการพระราชดำ ๒๑๐๐๒xxxx๙๙๙๙๙ แผนเสริมสร้างศักยภาพอสม.ด้านการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริตในระดับชุมชนปี2560
1,000.00
ที่ สธ 0201.022/ว74 20 มี.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบรายจ่ายปี พ.ศ.2560 กลุ่มวัยเพิ่มเติม งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5627 สร้างสุขภาพหลุ่มผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)และผู้พิการ
55,610.00
เพิ่มเติม
ที่ สธ 0201.022/ว74 20 มี.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบรายจ่ายปี พ.ศ.2560 กลุ่มวัยเพิ่มเติม งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5628 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
56,030.00
เพิ่มเติม
ที่ สธ 0201.022/ว74 20 มี.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบรายจ่ายปี พ.ศ.2560 กลุ่มวัยเพิ่มเติม งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5629 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)
44,750.00
ที่ สธ 0201.022/ว74 20 มี.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบรายจ่ายปี พ.ศ.2560 กลุ่มวัยเพิ่มเติม งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5630 สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี)
49,210.00
ที่ สธ 0201.022/ว76 21 มี.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบรายจ่ายปี พ.ศ.2560 กลุ่มวัยเพิ่มเติม งบดำเนินงาน 2100227071000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพเพื่อการสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัว 21002xxxxL5632 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทำงาน (15-59ปี)
82,960.00
ที่ สธ 0201.022/ว76 21 มี.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบรายจ่ายปี พ.ศ.2560 กลุ่มวัยเพิ่มเติม งบดำเนินงาน 2100235063000000 โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ 21002xxxxL5644 สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
58,000.00
ที่ สธ 0201.022/ว79 22 มี.ค. 2560 สป.แจ้งโอนจัดสรรงบ ปี 2560 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ งบดำเนินงาน 2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5638 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพและค่าวัสดุงานนิติเวชและงานควบคุมหนอนพยาธิ
9,000.00
สธ 0513/1230 24 มี.ค. 2560 แจ้งการโอนเงินกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (เงินเดือน) เงินนอกงบประมาณ ผ.นอกงบ1 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (เงินเดือน) ก.นอกงบ1 กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (เงินเดือน)
101,613.19
เงินเดือน
ที่ สธ 0201.022/ว106 18 เม.ย. 2560 สป.แจ้งโอนจัดสรรงบ ปี 2560 สนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ฯ งบดำเนินงาน 2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5623 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
216,727.00
ที่ สธ 0201.022/ว105 18 เม.ย. 2560 สป.แจ้งโอนจัดสรร งบประมาณปี 2560 สนับสนุนการพัมนาบุคลากร เพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ งบดำเนินงาน 2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5640 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการจัดบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพ
17,600.00
ที่ สธ 0201.022/ว112 19 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 โครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ งวด2 งบดำเนินงาน 2100229053000000 โครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 21002xxxxL5633 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4,755,200.00
งบปฐมภูมิงวด 2
ที่ สธ 0201.022/ว114 19 เม.ย. 2560 สป.แจ้งโอนจัดสรรงบ ปี 2560 โครงการเสริมความเสมอภาคอายุเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ครั้งที่2 งบดำเนินงาน 2100235063000000 โครงการสร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ 21002xxxxL5644 สร้างเสริมความเสมอภาคด้านสุขภาพเพื่อรองรับผู้สูงอายุ
183,900.00
งวด2
ที่ สธ 0201.022/ว113 19 เม.ย. 2560 สป.แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 ครั้งที่ 2 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทำงาน งบดำเนินงาน 2100227071000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพเพื่อการสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่นของครอบครัว 21002xxxxL5632 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทำงาน (15-59ปี)
292,800.00
ที่ สธ 0201.022/ว117 20 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ,เงินสมทบประกันสังคม งบดำเนินงาน 2100253028000000 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 21002xxxxL5649 ค่าใช้จ่ายในบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
67,500.00
ที่ สธ 0201.022/ว119 20 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2560 พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขในทุกระดับป้องกันปราบปรามการทุจริต งบดำเนินงาน 2100245058000000 นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ 21002xxxxL5646 พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
18,000.00
ที่ สธ 0201.022/ว122 20 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2560 ค่าใช้ใข้จ่ายพนักงานราชการเงินสมทบประกันสังคม งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
94,500.00
ที่ สธ 0201.022/ว129 21 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 รายการค่าเช่าบ้าน (ค่าตอบแทนไม่ทำเวช) ค่าสาธารณูปโภค งวด 2 งบดำเนินงาน 2100253028000000 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก 21002xxxxL5649 ค่าใช้จ่ายในบุคลากรในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
330,000.00
ค่าไม่ทำเวช งวด2
ที่ สธ 0201.022/ว125 21 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 รายการค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนไม่ทำเวช (ค่าสาธารณูปโภค งวด2) งบดำเนินงาน 2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5617 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
349,000.00
ค่าสาธารณูปโภค งวด2
ที่ สธ 0201.022/ว 126 21 เม.ย. 2560 สป แจ้งการโอนจัดสรร งบ 2560 งบสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐาน งบดำเนินงาน 2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5617 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
343,800.00
ที่ สธ 0201.022/ว127 21 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2560 งบสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ,และงบบูรณาการพัมนาศักยภาพคนตามช่วงวัย งบดำเนินงาน 2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5624 สนับสนุนและดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
590,100.00
ที่ สธ 0201.022/ว127 21 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2560 งบสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ,และงบบูรณาการพัมนาศักยภาพคนตามช่วงวัย งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5628 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
177,600.00
ที่ สธ 0201.022/ว127 21 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2560 งบสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ,และงบบูรณาการพัมนาศักยภาพคนตามช่วงวัย งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5629 สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มเด็กวัยเรียน (5-14 ปี)
141,900.00
ที่ สธ 0201.022/ว127 21 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2560 งบสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ,และงบบูรณาการพัมนาศักยภาพคนตามช่วงวัย งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5630 สร้างเสริมสุขภาพกลุ่มเด็กวัยรุ่น (15-21 ปี)
156,225.00
ที่ สธ 0201.022/ว127 21 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรร งบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2560 งบสนับสนุนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ,และงบบูรณาการพัมนาศักยภาพคนตามช่วงวัย งบดำเนินงาน 2100227056000000 โครงการประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสม 21002xxxxL5627 สร้างสุขภาพหลุ่มผู้สูงอายุ(60ปีขึ้นไป)และผู้พิการ
181,200.00
ที่ สธ 0201.022/ว128 21 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2560 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับ ตาม Service Plan งบดำเนินงาน 2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5639 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับตาม Service Plan
5,420.00
ที่ สธ 0201.022/ว132 27 เม.ย. 2560 ที่ สธ 0201.022/ว132 งบดำเนินงาน 2100204064000000 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์ 21002xxxxL5606 พัฒนาระบบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและค้ามนุษย์
30,000.00
ที่ สธ 0201.022/ว140 28 เม.ย. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2560 จัดการขยะสิ่งแวดล้อม ในสถานบริการสาธารณสุข งบดำเนินงาน 2100239062000000 โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข 21002xxxxL5645 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข
53,500.00
ที่ สธ 0201.022/ว143 3 พ.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรร งบฯ60 (ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาสุขฯ) งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
7,820,976.00
สธ 0201.022/ว146 4 พ.ค. 2560 สป.โอนจัดสรร งบฯปี60 งบพื้นที่ชายแดน ทุรกันดารฯ งวด2 งบดำเนินงาน 2100229067000000 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 21002xxxxL5635 พัฒนาระบบสุขภาพชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ฯ
100,000.00
สธ 0201.022/ว151 9 พ.ค. 2560 แจ้งการโอนจัดสรรงบฯรายจ่ายปี60 (สนัลสนุนแก้ไข ความรุนแรงในเด็กและสตรี) งบดำเนินงาน 2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5623 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
47,710.00
ที่ สธ 0201.022/ว160 18 พ.ค. 2560 แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปี 2560 (ค่าตอบแทนและบริหารจัดการงานนิติเวชฯ) งบดำเนินงาน 2100231023000000 ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน 21002xxxxL5638 ค่าตอบแทนชันสูตรพลิกศพและค่าวัสดุงานนิติเวชและงานควบคุมหนอนพยาธิ
15,000.00
ที่ สธ 0228.02.1/12860 22 พ.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรแผนงานบูรณาการ(ยาเสพติด) งบดำเนินงาน 2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5607 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่
1,056,000.00
ที่ สธ 0228.02.1/12860 22 พ.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรแผนงานบูรณาการ(ยาเสพติด) งบดำเนินงาน 2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5608 การจัดการข้อมูลและรายงานในการเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่
45,000.00
ที่ สธ 0228.02.1/12860 22 พ.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรแผนงานบูรณาการ(ยาเสพติด) งบดำเนินงาน 2100205061000000 โครงการพัฒนาระบบป้องกัน บำบัด รักษา ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 21002xxxxL5609 ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่ (2)
350,000.00
ที่ สธ 0201.022/ว166 25 พ.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2560 เงิน พ.ต.ส. ครั้งที่ 3 งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
7,562,490.00
ที่ สธ 0201.022/ว172 30 พ.ค. 2560 สป.แจ้งโอนจัดสรรงบฯปี2560 (สนับสนุนฯเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพอาเซียน) งบดำเนินงาน 2100224052000000 โครงการสนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน 21002xxxxL5611 สนับสนุนเป็นเมืองศูนย์กลางบริการสุขภาพในอาเซียน
42,235.00
สธ 0201.022/ว183 7 มิ.ย. 2560 สป.โอนจัดสรร งบฯปี2560 งบดำเนินงาน 2100229067000000 โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ 21002xxxxL5635 พัฒนาระบบสุขภาพชายแดน พื้นที่ทุรกันดาร ฯ
38,620.00
ที่ สธ 0201.022/ว204 20 มิ.ย. 2560 กลุ่มคลังฯสป. แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 สนับสนุนโครงการการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน (เพิ่มเติม) งบดำเนินงาน 2100226009009000 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค 21002xxxx99999 สนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภค
10,000.00
ที่ สธ 0206.02/ว503 5 ก.ค. 2560 กองบริหารการคลัง สป. แจ้งการโอนจัดสรรงบ ปี60 สนับสนุนดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพอำเภอ งบดำเนินงาน 2100229053000000 โครงการทศวรรษแห่งการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ 21002xxxxL5633 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน
30,000.00
ที่ สธ 0206.03/ว514 13 ก.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560 เงินสมทบประกันสังคม งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
8,900.00
สธ 0206.03/ว515 13 ก.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.) งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
11,910.00
สธ 0206.03/ว523 19 ก.ค. 2560 กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาะารณสุข โอนจัดสนนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข งบกลาง 9090954012000065 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 90909xxxx00000 ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข
7,820,983.00
ที่ สธ 0206.03/ว541 8 ส.ค. 2560 สป.แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส.)ครั้งที่ 4 งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
235,500.00
สธ 0206.03/ว560 24 ส.ค. 2560 โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 คตส.พนักงานราชการ งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
4,000.00
คตส พนักงานราชการ
สธ 0206.03/2074 4 ก.ย. 2560 โอนจัดสรรงบประมาณปี 2560 งบดำเนินงาน 2100226024000000 ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง 21002xxxxL5623 สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
100,000.00
สธ 0206.02/ว586 14 ก.ย. 2560 แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5652 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพ
40,000.00
ค่าตอบแทนไม่ทำเวชปฏิบัติฯ เพิ่มเติม (จารุวรรณ เกิดผล/ณุชนาถ ยอดเกตุ)
สธ 0210.03/ว2822 28 ก.ย. 2560 จัดสรรเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พตส) พ.ศ.2560 งวดที่ 7 งบดำเนินงาน 2100253029000000 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 21002xxxxL5651 ค่าใช้จ่ายบุคลากรให้บริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะนอกระบบหลักประกันสุขภาพ
690,642.00
สธ ด่วนที่สุด 29 ก.ย. 2560 โอนค่าสาธารณูปโภคกรณีปรับแผนเงินเหลือจ่าย งบดำเนินงาน 2100226008000000 นโยบายยุทธ์ศาสตร์ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ 21002xxxxL5617 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
500,000.00
รวม
101,739,109.19