เดือน พ.ศ. ผู้บริหาร
ชื่อผู้บริหาร
 นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ [ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ]
 นายแพทย์กรกฤช ลิ้มสมมุติ [ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน ]
 นายขจรศักดิ์ อิ่มเต็ม [ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ]
 นางมาลี โชคเกิด [ รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ]
 นางพรพิมล ภูวธนานนท์ [ เภสัชกรเชี่ยวชาญ ]
 นายสืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ [ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ]
 นายศุภมิตร ปาณธูป [ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ]
 นายแพทย์เสรี นพรัตน์ [ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ]
สรุปข้อมูลตารางการนัดหมาย
- Classic View

- รายงานสรุปนัดผู้บริหาร
- พิมพ์รายงาน

 Last modified Monday, 11th September, 2017 @ 02:48am