Home : สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ช่วยเหลือ โทร.055-411439 ต่อระบาด 113 ,ศูนย์คอมฯ 317 กรุณาแจ้งปัญหาระบบที่ : batmanut@yahoo.com /กรุณาใช้โปรแกรม Chrome แทน IE
*การคีย์ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบทุกครั้งที่เพิ่มข้อมูลใหม่
**การแก้ไข ข้อมูลเก่า ต้องเลือก จังหวัด >อำเภอ >ตำบล >หมู่ >รพ.สต. ตามลำดับให้ครบแล้วจึงกด บันทึก
***ถ้าใส่ไม่ครบ ข้อมูลจะไม่สมบูรณ์ชื่อคนไข้จะหายเพราะเชื่อมโยงไปยัง รพ.สต.เป้าหมายไม่ได้ รพศ/รพช.ต้องคีย์ใหม่
****เขตเทศบาลฯต้องประสานทางโทรศัพท์เพิ่มเนื่องจากไม่มีหมู่
****การคลิกรับแจ้งข้อมูลให้คลิกที่รูป เมื่อระบบSaveเสร็จจะเปลี่ยนเป็นรูป และแสดงวันเวลาการรับแจ้ง

ข้อมูลปี พ.ศ. อำเภอ ตำบล โรค

อัน ดับ
วันที่ลง ทะเบียน
โรค
ชื่อ - สกุล
อายุ
ที่อยู่ขณะป่วย
วันเริ่มป่วย
วันพบผู้ป่วย
ประ เภท
สถานที่รักษา
ผู้แจ้ง
ผลการรักษา
วันที่รับแจ้ง
พื้นที่รับผิดชอบ
ปี
เดือน
เลขที่/ ถนน
หมู่
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1.
18 ก.ย. 2561 18:51:59
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
5
0
-
3
นายาง
พิชัย
อุตรดิตถ์
13 ก.ย. 2561
18 ก.ย. 2561
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
รพ.สต.นายาง
2.
18 ก.ย. 2561 12:55:05
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
27
9
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.ย. 2561
18 ก.ย. 2561
OPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิง ปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
3.
17 ก.ย. 2561 17:05:42
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
4
-
7
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
14 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
รพ.สต.ชัยจุมพล
4.
17 ก.ย. 2561 17:03:52
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
3
-
3
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
18 ก.ย. 2561 12:57:39
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
5.
17 ก.ย. 2561 14:48:18
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
30
0
-
1
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
13 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
17 ก.ย. 2561 16:24:08
รพ.สต.ร่วมจิต
6.
17 ก.ย. 2561 12:07:07
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
2
-
3
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
15 ก.ย. 2561
17 ก.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
17 ก.ย. 2561 13:11:24
รพ.สต.บ้านห้วยแมง
7.
14 ก.ย. 2561 15:31:22
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
10
0
-
3
นายาง
พิชัย
อุตรดิตถ์
11 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
17 ก.ย. 2561 09:07:18
รพ.สต.นายาง
8.
14 ก.ย. 2561 15:29:47
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
0
-
8
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 ก.ย. 2561
14 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
17 ก.ย. 2561 09:28:03
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
9.
13 ก.ย. 2561 15:40:50
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
1
-
8
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 ก.ย. 2561
13 ก.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
13 ก.ย. 2561 16:04:23
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
10.
13 ก.ย. 2561 12:28:49
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
82
2
-
4
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
12 ก.ย. 2561
13 ก.ย. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
13 ก.ย. 2561 12:29:01
โรงพยาบาลตรอน
11.
12 ก.ย. 2561 21:03:28
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
64
7
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ก.ย. 2561
12 ก.ย. 2561
OPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
17 ก.ย. 2561 08:26:37
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
12.
12 ก.ย. 2561 15:25:51
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
0
-
9
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
7 ก.ย. 2561
12 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
12 ก.ย. 2561 16:48:17
โรงพยาบาลลับแล
13.
11 ก.ย. 2561 14:17:07
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
27
0
-
9
ในเมือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
7 ก.ย. 2561
11 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บ้วกล้า
รักษาอยู่
12 ก.ย. 2561 10:50:14
โรงพยาบาลพิชัย
14.
11 ก.ย. 2561 14:14:48
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
18
0
-
3
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
4 ก.ย. 2561
11 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บ้วกล้า
รักษาอยู่
11 ก.ย. 2561 14:14:48
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
15.
9 ก.ย. 2561 15:04:26
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
69
0
-
5
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
1 ก.ย. 2561
9 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
11 ก.ย. 2561 12:22:33
โรงพยาบาลตรอน
16.
8 ก.ย. 2561 16:25:09
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
7
11
-
6
สองคอน
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
2 ก.ย. 2561
8 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
10 ก.ย. 2561 09:44:52
รพ.สต.สองคอน
17.
8 ก.ย. 2561 16:20:35
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
3
-
7
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ก.ย. 2561
8 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
9 ก.ย. 2561 09:13:20
รพ.สต.ผาจุก
18.
8 ก.ย. 2561 15:16:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
25
8
-
5
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
2 ก.ย. 2561
8 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส.รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
9 ก.ย. 2561 08:02:02
รพ.สต.คอรุม
19.
7 ก.ย. 2561 15:41:23
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
17
0
-
1
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
3 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
7 ก.ย. 2561 15:44:03
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
20.
7 ก.ย. 2561 15:24:56
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
24
0
-
9
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
2 ก.ย. 2561
7 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
7 ก.ย. 2561 20:06:04
รพ.สต.บ้านบึงท่ายวน
21.
7 ก.ย. 2561 15:15:50
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
74
11
-
3
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
31 ส.ค. 2561
7 ก.ย. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
7 ก.ย. 2561 15:56:38
รพ.สต.เด่นเหล็ก
22.
5 ก.ย. 2561 20:39:03
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
4
0
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
31 ส.ค. 2561
5 ก.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
5 ก.ย. 2561 20:39:08
โรงพยาบาลน้ำปาด
23.
5 ก.ย. 2561 13:33:22
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
8
6
-
5
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 ก.ย. 2561
5 ก.ย. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
5 ก.ย. 2561 13:33:30
โรงพยาบาลตรอน
24.
5 ก.ย. 2561 10:05:35
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
20
6
-
8
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
31 ส.ค. 2561
5 ก.ย. 2561
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
5 ก.ย. 2561 10:07:47
รพ.สต.ป่าคาย
25.
4 ก.ย. 2561 14:45:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
9
-
8
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
31 ส.ค. 2561
4 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
4 ก.ย. 2561 15:15:15
รพ.สต.ป่าเซ่า
26.
4 ก.ย. 2561 13:43:50
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
8
-
4
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 ก.ย. 2561
4 ก.ย. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
4 ก.ย. 2561 14:49:11
รพ.สต.น้ำอ่าง
27.
3 ก.ย. 2561 15:15:08
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
42
0
-
8
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
28 ส.ค. 2561
3 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
5 ก.ย. 2561 08:54:00
รพ.สต.ผาเลือด
28.
3 ก.ย. 2561 15:11:15
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
14
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
31 ส.ค. 2561
3 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
3 ก.ย. 2561 15:18:44
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
29.
3 ก.ย. 2561 15:08:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
9
-
2
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
31 ส.ค. 2561
3 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 ก.ย. 2561 15:22:48
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
30.
3 ก.ย. 2561 15:05:36
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
10
8
-
4
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
30 ส.ค. 2561
3 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 ก.ย. 2561 15:05:36
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
31.
1 ก.ย. 2561 14:15:10
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
27
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
29 ส.ค. 2561
1 ก.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
1 ก.ย. 2561 14:35:51
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
32.
1 ก.ย. 2561 11:30:08
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
6
-
7
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
29 ส.ค. 2561
1 ก.ย. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
1 ก.ย. 2561 12:04:46
รพ.สต.น้ำอ่าง
33.
31 ส.ค. 2561 14:00:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
17
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
31 ส.ค. 2561 14:14:59
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
34.
31 ส.ค. 2561 13:54:53
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
21
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
31 ส.ค. 2561 14:15:02
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
35.
31 ส.ค. 2561 09:09:01
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
36
6
-
3
หาดล้า
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
30 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
OPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
31 ส.ค. 2561 09:20:37
รพ.สต.หาดล้า
36.
30 ส.ค. 2561 22:25:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
22
6
-
8
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
30 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
31 ส.ค. 2561 08:35:13
รพ.สต.ป่าเซ่า
37.
30 ส.ค. 2561 15:31:04
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
6
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
30 ส.ค. 2561 15:57:38
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
38.
30 ส.ค. 2561 15:26:51
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
12
3
-
7
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
31 ส.ค. 2561 13:14:24
รพ.สต.นาอิน
39.
30 ส.ค. 2561 09:39:52
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
10
-
9
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
30 ส.ค. 2561 14:47:23
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
40.
29 ส.ค. 2561 15:51:39
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
11
-
4
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
29 ส.ค. 2561 16:07:05
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
41.
29 ส.ค. 2561 15:44:10
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
24
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
24 ส.ค. 2561
29 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
30 ส.ค. 2561 10:01:16
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
42.
29 ส.ค. 2561 12:45:03
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
24
3
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
27 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
30 ส.ค. 2561 10:15:55
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
43.
29 ส.ค. 2561 12:28:52
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
67
0
-
2
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24 ส.ค. 2561
28 ส.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
29 ส.ค. 2561 13:31:58
รพ.สต.เด่นเหล็ก
44.
27 ส.ค. 2561 15:35:32
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
0
-
5
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
24 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
27 ส.ค. 2561 15:56:44
รพ.สต.ขุนฝาง
45.
27 ส.ค. 2561 15:25:04
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
20
7
-
8
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
25 ส.ค. 2561
25 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาววิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
27 ส.ค. 2561 15:35:13
รพ.สต.น้ำอ่าง
46.
27 ส.ค. 2561 15:19:59
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
19
0
-
6
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
24 ส.ค. 2561
27 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
27 ส.ค. 2561 15:56:31
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
47.
26 ส.ค. 2561 14:58:33
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
10
-
6
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
22 ส.ค. 2561
26 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
26 ส.ค. 2561 14:58:33
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
48.
26 ส.ค. 2561 12:58:43
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
57
11
-
6
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2561
26 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
26 ส.ค. 2561 15:08:54
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
49.
25 ส.ค. 2561 15:53:06
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
18
0
-
4
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
21 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
ไม่ทราบ
27 ส.ค. 2561 09:23:49
รพ.สต.บ้านด่าน
50.
25 ส.ค. 2561 15:17:50
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
38
6
-
7
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
22 ส.ค. 2561
25 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาววิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
25 ส.ค. 2561 15:18:00
โรงพยาบาลตรอน
51.
25 ส.ค. 2561 14:32:31
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
1
-
4
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
25 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
25 ส.ค. 2561 19:41:05
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
52.
24 ส.ค. 2561 22:03:28
โรคฉี่หนู(Leptospirosis)
(ชาย) ไทย
65
1
-
8
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาววิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
28 ส.ค. 2561 09:32:16
รพ.สต.วังกะพี้
53.
24 ส.ค. 2561 16:45:37
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
91
0
-
2
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาววิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
26 ส.ค. 2561 17:38:34
รพ.สต.หาดสองแคว
54.
24 ส.ค. 2561 16:41:47
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
59
5
-
11
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
7 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาววิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
24 ส.ค. 2561 17:09:47
รพ.สต.วังแดง
55.
24 ส.ค. 2561 15:24:41
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
10
-
2
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
22 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
27 ส.ค. 2561 10:09:42
รพ.สต.น้ำไคร้
56.
24 ส.ค. 2561 15:21:50
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
5
2
-
7
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
24 ส.ค. 2561 15:24:51
โรงพยาบาลน้ำปาด
57.
24 ส.ค. 2561 15:18:40
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
8
-
4
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
24 ส.ค. 2561 16:04:03
รพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก
58.
24 ส.ค. 2561 15:16:03
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
7
-
5
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
23 ส.ค. 2561
24 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
24 ส.ค. 2561 15:34:42
รพ.สต.ท่าแฝก
59.
23 ส.ค. 2561 16:38:29
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
10
-
6
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
23 ส.ค. 2561 16:38:38
โรงพยาบาลตรอน
60.
23 ส.ค. 2561 16:11:36
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
8
-
2
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
21 ส.ค. 2561
23 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
27 ส.ค. 2561 09:42:30
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
61.
23 ส.ค. 2561 13:06:18
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
26
0
-
10
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
23 ส.ค. 2561 19:51:50
รพ.สต.คอรุม
62.
22 ส.ค. 2561 18:46:38
หัด(Measles)
(ชาย) ไทย
18
9
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
23 ส.ค. 2561 10:35:15
รพ.สต.หาดสองแคว
63.
22 ส.ค. 2561 15:06:43
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
20
0
-
0
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
22 ส.ค. 2561 16:49:44
รพ.สต.ป่าเซ่า
64.
22 ส.ค. 2561 14:52:47
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
10
-
1
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
22 ส.ค. 2561 16:31:02
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
65.
22 ส.ค. 2561 14:50:51
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
0
-
1
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
22 ส.ค. 2561 14:50:51
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
66.
22 ส.ค. 2561 14:47:36
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
6
10
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
22 ส.ค. 2561 14:52:54
โรงพยาบาลน้ำปาด
67.
22 ส.ค. 2561 14:45:16
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
4
-
1
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
22 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
22 ส.ค. 2561 15:30:27
รพ.สต.บ้านฝาย
68.
21 ส.ค. 2561 18:11:00
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
2
-
4
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 18:36:13
รพ.สต.บ้านห้วยแมง
69.
21 ส.ค. 2561 18:08:56
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
7
-
3
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
21 ส.ค. 2561 18:29:31
รพ.สต.ท่าแฝก
70.
21 ส.ค. 2561 16:08:02
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
20
4
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
16 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 16:56:46
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
71.
21 ส.ค. 2561 16:02:55
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) พม่า
2
7
-
7
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
19 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
22 ส.ค. 2561 09:23:03
รพ.สต.วังกะพี้
72.
21 ส.ค. 2561 15:57:57
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
53
0
-
5
จริม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 17:14:23
รพ.สต.จริม
73.
21 ส.ค. 2561 15:51:18
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
45
0
-
11
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 15:51:18
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
74.
21 ส.ค. 2561 13:37:02
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
10
-
5
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
21 ส.ค. 2561 13:49:50
รพ.สต.บ้านฝาย
75.
21 ส.ค. 2561 13:33:54
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
1
-
5
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 13:34:01
โรงพยาบาลน้ำปาด
76.
21 ส.ค. 2561 13:28:55
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
9
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 ส.ค. 2561
21 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 18:20:09
โรงพยาบาลน้ำปาด
77.
21 ส.ค. 2561 10:40:12
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
25
8
-
6
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
16 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 10:40:20
โรงพยาบาลตรอน
78.
20 ส.ค. 2561 19:32:29
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
1
-
1
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
20 ส.ค. 2561 19:32:29
รพ.สต.บ้านฝาย
79.
20 ส.ค. 2561 17:33:31
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
32
4
-
6
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
20 ส.ค. 2561 17:35:20
รพ.สต.ป่าคาย
80.
20 ส.ค. 2561 17:05:13
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
4
-
12
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
18 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
21 ส.ค. 2561 09:55:25
รพ.สต.บ้านย่านดู่
81.
20 ส.ค. 2561 15:13:56
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
8
-
1
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2561
20 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
20 ส.ค. 2561 15:27:23
รพ.สต.ท่าแฝก
82.
20 ส.ค. 2561 15:11:28
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
8
-
4
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2561
18 ส.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
20 ส.ค. 2561 15:11:28
รพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก
83.
20 ส.ค. 2561 11:28:44
AEFI
(หญิง) ไทย
1
6
-
10
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
28 ส.ค. 2561 11:17:51
รพ.สต.ชัยจุมพล
84.
19 ส.ค. 2561 16:23:03
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
0
-
3
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
15 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
19 ส.ค. 2561 20:07:51
รพ.สต.วังแดง
85.
19 ส.ค. 2561 16:20:48
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
39
0
-
5
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
15 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 16:13:54
รพ.สต.บ้านโคน
86.
19 ส.ค. 2561 13:29:32
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
7
-
3
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
18 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
19 ส.ค. 2561 13:30:21
รพ.สต.ท่าแฝก
87.
19 ส.ค. 2561 13:26:17
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
0
-
3
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
18 ส.ค. 2561
19 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
19 ส.ค. 2561 13:26:17
รพ.สต.เด่นเหล็ก
88.
19 ส.ค. 2561 10:24:25
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
22
2
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2561
18 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 16:44:16
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
89.
17 ส.ค. 2561 16:13:18
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
4
9
-
2
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
17 ส.ค. 2561 16:13:18
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
90.
17 ส.ค. 2561 16:11:00
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
10
-
1
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
17 ส.ค. 2561 16:11:00
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
91.
17 ส.ค. 2561 14:55:43
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
26
0
-
6
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
17 ส.ค. 2561 16:55:47
รพ.สต.ป่าเซ่า
92.
17 ส.ค. 2561 13:40:46
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
59
0
-
9
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
14 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
21 ส.ค. 2561 14:02:26
รพ.สต.ผาเลือด
93.
17 ส.ค. 2561 13:34:05
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
44
10
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ส.ค. 2561
17 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
17 ส.ค. 2561 16:49:11
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
94.
16 ส.ค. 2561 16:18:49
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
0
-
1
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
15 ส.ค. 2561
16 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
16 ส.ค. 2561 16:18:49
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
95.
16 ส.ค. 2561 16:16:52
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
9
-
1
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
15 ส.ค. 2561
16 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
16 ส.ค. 2561 16:16:52
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
96.
16 ส.ค. 2561 14:48:56
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
5
0
-
4
แสนตอ
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2561
13 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
20 ส.ค. 2561 15:35:39
รพ.สต.แสนตอ
97.
16 ส.ค. 2561 14:33:26
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
4
-
8
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2561
16 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
16 ส.ค. 2561 14:37:01
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
98.
15 ส.ค. 2561 17:38:45
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
57
0
-
9
ฟากท่า
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
9 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
16 ส.ค. 2561 10:24:37
โรงพยาบาลฟากท่า
99.
15 ส.ค. 2561 14:59:03
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
27
0
-
5
คอรุม
พิชัย
อุตรดิตถ์
12 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
15 ส.ค. 2561 15:28:03
รพ.สต.คอรุม
100.
15 ส.ค. 2561 14:43:29
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
9
4
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
17 ส.ค. 2561 14:05:30
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
101.
15 ส.ค. 2561 14:39:53
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
8
8
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
17 ส.ค. 2561 14:06:07
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
102.
15 ส.ค. 2561 14:35:58
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
4
-
1
ด่านแม่คำมัน
ลับแล
อุตรดิตถ์
14 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
15 ส.ค. 2561 17:20:28
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
103.
15 ส.ค. 2561 12:46:40
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
5
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
14 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
15 ส.ค. 2561 12:46:45
โรงพยาบาลน้ำปาด
104.
14 ส.ค. 2561 17:55:24
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
3
-
2
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
13 ส.ค. 2561
14 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
14 ส.ค. 2561 17:55:24
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
105.
14 ส.ค. 2561 17:52:57
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
5
-
3
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
13 ส.ค. 2561
14 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
14 ส.ค. 2561 17:52:57
รพ.สต.เด่นเหล็ก
106.
14 ส.ค. 2561 17:51:14
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
1
-
2
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2561
13 ส.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
14 ส.ค. 2561 17:51:14
รพ.สต.ห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่
107.
14 ส.ค. 2561 17:49:08
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
9
-
4
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2561
13 ส.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
14 ส.ค. 2561 17:49:08
รพ.สต.เด่นเหล็ก
108.
14 ส.ค. 2561 17:46:34
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
0
-
1
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2561
12 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
14 ส.ค. 2561 17:55:45
โรงพยาบาลน้ำปาด
109.
14 ส.ค. 2561 16:35:02
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
1
-
4
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2561
12 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
14 ส.ค. 2561 16:35:02
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
110.
14 ส.ค. 2561 15:37:39
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
0
-
1
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ส.ค. 2561
14 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
14 ส.ค. 2561 16:58:11
รพ.สต.คุ้งตะเภา
111.
14 ส.ค. 2561 15:35:07
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
3
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2561
13 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
15 ส.ค. 2561 21:09:10
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
112.
14 ส.ค. 2561 15:33:45
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
7
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ส.ค. 2561
13 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
17 ส.ค. 2561 14:06:20
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
113.
14 ส.ค. 2561 15:30:45
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
5
7
-
6
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
14 ส.ค. 2561 16:30:11
รพ.สต.บ้านเกาะ
114.
14 ส.ค. 2561 15:29:30
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
6
-
5
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2561
12 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
14 ส.ค. 2561 16:05:25
รพ.สต.ป่าเซ่า
115.
14 ส.ค. 2561 15:28:23
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
7
-
9
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2561
12 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
14 ส.ค. 2561 16:35:28
รพ.สต.หาดงิ้ว
116.
13 ส.ค. 2561 19:17:53
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
7
7
-
8
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
9 ส.ค. 2561
13 ส.ค. 2561
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
13 ส.ค. 2561 19:18:30
โรงพยาบาลทองแสนขัน
117.
13 ส.ค. 2561 15:02:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
8
-
5
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ส.ค. 2561
13 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
13 ส.ค. 2561 16:52:00
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
118.
13 ส.ค. 2561 14:58:42
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
47
0
-
4
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
8 ส.ค. 2561
12 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
14 ส.ค. 2561 11:23:52
รพ.สต.ผักขวง
119.
13 ส.ค. 2561 11:31:53
โรคฉี่หนู(Leptospirosis)
(ชาย) ไทย
15
8
-
4
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
9 ส.ค. 2561
13 ส.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
13 ส.ค. 2561 16:40:10
รพ.สต.เด่นเหล็ก
120.
12 ส.ค. 2561 14:35:04
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
51
0
-
7
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ส.ค. 2561
12 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
12 ส.ค. 2561 16:06:34
รพ.สต.คุ้งตะเภา
121.
11 ส.ค. 2561 22:10:16
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
9
11
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
9 ส.ค. 2561
11 ส.ค. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
หาย
12 ส.ค. 2561 10:18:31
รพ.สต.วังแดง
122.
11 ส.ค. 2561 15:09:19
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
2
-
2
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ส.ค. 2561
11 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
22 ส.ค. 2561 09:31:28
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
123.
10 ส.ค. 2561 17:56:34
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
82
7
-
3
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
10 ส.ค. 2561 18:07:34
รพ.สต.วังแดง
124.
10 ส.ค. 2561 16:25:11
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
10
-
10
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
8 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาววิภาดา หอมอ่อน
หาย
10 ส.ค. 2561 16:44:18
รพ.สต.วังแดง
125.
10 ส.ค. 2561 15:24:28
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
3
-
7
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
7 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
10 ส.ค. 2561 15:24:28
รพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก
126.
10 ส.ค. 2561 15:14:12
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
33
0
-
7
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
10 ส.ค. 2561 16:25:57
รพ.สต.ป่าเซ่า
127.
10 ส.ค. 2561 15:09:00
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
24
3
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
10 ส.ค. 2561 15:18:35
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
128.
10 ส.ค. 2561 14:55:56
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
4
-
10
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
7 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
10 ส.ค. 2561 16:17:46
รพ.สต.บ้านย่านดู่
129.
10 ส.ค. 2561 14:53:02
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
11
-
4
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ส.ค. 2561
10 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
22 ส.ค. 2561 09:30:34
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
130.
10 ส.ค. 2561 13:45:17
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
5
-
10
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
10 ส.ค. 2561 13:45:30
โรงพยาบาลตรอน
131.
9 ส.ค. 2561 17:03:15
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
29
11
-
7
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ส.ค. 2561
9 ส.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
9 ส.ค. 2561 17:23:19
รพ.สต.ป่าเซ่า
132.
9 ส.ค. 2561 16:20:45
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
1
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
10 ส.ค. 2561 16:06:54
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
133.
9 ส.ค. 2561 15:02:20
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
3
-
9
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
6 ส.ค. 2561
9 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
9 ส.ค. 2561 16:25:56
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
134.
9 ส.ค. 2561 14:58:09
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
74
0
-
4
บ้านหม้อ
พิชัย
อุตรดิตถ์
3 ส.ค. 2561
9 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
9 ส.ค. 2561 15:19:40
รพ.สต.บ้านหม้อ
135.
8 ส.ค. 2561 15:51:16
หัด(Measles)
(หญิง) ไทย
8
1
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
6 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
หาย
8 ส.ค. 2561 16:26:15
รพ.สต.หาดสองแคว
136.
8 ส.ค. 2561 15:24:40
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
6
3
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
8 ส.ค. 2561 21:06:18
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
137.
8 ส.ค. 2561 12:36:23
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
9
-
10
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
6 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
8 ส.ค. 2561 15:31:27
รพ.สต.บ้านย่านดู่
138.
8 ส.ค. 2561 12:34:06
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
6
11
-
5
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
6 ส.ค. 2561
8 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
8 ส.ค. 2561 13:49:00
รพ.สต.บ้านฝาย
139.
7 ส.ค. 2561 15:57:29
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
8
-
6
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
2 ส.ค. 2561
4 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
7 ส.ค. 2561 16:27:05
รพ.สต.บ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน
140.
7 ส.ค. 2561 15:55:59
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
7
-
3
ด่านแม่คำมัน
ลับแล
อุตรดิตถ์
2 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
7 ส.ค. 2561 16:25:55
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
141.
7 ส.ค. 2561 15:52:40
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
10
-
6
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ส.ค. 2561
5 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
7 ส.ค. 2561 16:10:27
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
142.
7 ส.ค. 2561 15:50:52
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
10
9
-
2
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
7 ส.ค. 2561 19:40:26
รพ.สต.วังดิน
143.
7 ส.ค. 2561 15:49:07
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
6
3
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
8 ส.ค. 2561 12:40:48
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
144.
7 ส.ค. 2561 15:25:36
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
34
0
-
7
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
7 ส.ค. 2561 16:15:03
รพ.สต.นาอิน
145.
7 ส.ค. 2561 15:21:59
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
60
9
-
5
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
7 ส.ค. 2561 16:22:05
รพ.สต.บ้านด่าน
146.
7 ส.ค. 2561 15:17:36
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
1
-
1
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ส.ค. 2561
7 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
7 ส.ค. 2561 16:00:10
รพ.สต.คุ้งตะเภา
147.
6 ส.ค. 2561 15:48:12
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
3
-
7
น้ำริด
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ส.ค. 2561
6 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
7 ส.ค. 2561 12:31:51
รพ.สต.น้ำริด
148.
6 ส.ค. 2561 14:55:18
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
3
-
3
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ส.ค. 2561
6 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
7 ส.ค. 2561 10:52:17
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
149.
5 ส.ค. 2561 15:11:26
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
8
5
-
4
น้ำพี้
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
2 ส.ค. 2561
5 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
5 ส.ค. 2561 19:02:12
รพ.สต.น้ำพี้
150.
5 ส.ค. 2561 15:06:39
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
29
7
-
1
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
31 ก.ค. 2561
5 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
5 ส.ค. 2561 15:14:21
รพ.สต.ป่าเซ่า
151.
5 ส.ค. 2561 15:00:46
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
8
-
3
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
31 ก.ค. 2561
5 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
5 ส.ค. 2561 17:53:13
รพ.สต.บ้านโคน
152.
4 ส.ค. 2561 17:59:00
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
29
0
-
1
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ส.ค. 2561
4 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
5 ส.ค. 2561 15:02:48
รพ.สต.ป่าเซ่า
153.
4 ส.ค. 2561 15:04:01
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
30
7
-
3
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2561
4 ส.ค. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
4 ส.ค. 2561 15:48:58
รพ.สต.หาดสองแคว
154.
3 ส.ค. 2561 16:42:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
3
-
8
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
3 ส.ค. 2561 17:01:51
รพ.สต.น้ำอ่าง
155.
3 ส.ค. 2561 15:26:48
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
4
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2561
30 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
4 ส.ค. 2561 17:49:21
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
156.
3 ส.ค. 2561 14:48:50
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
11
-
3
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 ส.ค. 2561 14:56:23
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
157.
2 ส.ค. 2561 17:19:39
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
48
4
-
2
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2561
2 ส.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
2 ส.ค. 2561 17:47:47
รพ.สต.ข่อยสูง
158.
2 ส.ค. 2561 17:17:22
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
34
0
-
5
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
2 ส.ค. 2561 17:19:48
โรงพยาบาลตรอน
159.
2 ส.ค. 2561 17:13:10
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
50
3
-
3
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
2 ส.ค. 2561
2 ส.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
2 ส.ค. 2561 17:47:45
รพ.สต.วังแดง
160.
2 ส.ค. 2561 16:51:46
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
3
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
29 ก.ค. 2561
2 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
2 ส.ค. 2561 16:59:32
รพ.สต.ท่าแฝก
161.
2 ส.ค. 2561 14:53:07
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
11
-
1
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
1 ส.ค. 2561
2 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
2 ส.ค. 2561 14:53:07
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
162.
1 ส.ค. 2561 15:11:08
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
9
-
6
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2561
30 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
2 ส.ค. 2561 09:44:39
รพ.สต.ไผ่ล้อม
163.
1 ส.ค. 2561 15:09:32
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
6
1
-
6
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
1 ส.ค. 2561 15:58:00
รพ.สต.วังกะพี้
164.
1 ส.ค. 2561 15:05:59
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
6
-
11
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
1 ส.ค. 2561 16:01:48
รพ.สต.บ้านด่าน
165.
1 ส.ค. 2561 14:51:07
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
8
-
8
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
1 ส.ค. 2561 16:01:33
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
166.
1 ส.ค. 2561 14:14:40
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
7
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
1 ส.ค. 2561 14:22:54
รพ.สต.บ้านฝาย
167.
1 ส.ค. 2561 11:19:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
8
8
-
1
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
29 ก.ค. 2561
1 ส.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
1 ส.ค. 2561 11:55:37
รพ.สต.น้ำไคร้
168.
31 ก.ค. 2561 16:20:00
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
11
-
6
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
29 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
31 ก.ค. 2561 16:20:00
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
169.
31 ก.ค. 2561 15:52:19
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
10
-
6
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2561
30 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
31 ก.ค. 2561 17:15:51
รพ.สต.ชัยจุมพล
170.
31 ก.ค. 2561 15:49:45
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
2
-
1
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2561
30 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
31 ก.ค. 2561 19:24:45
รพ.สต.ป่าเซ่า
171.
31 ก.ค. 2561 15:48:16
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
8
-
4
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2561
30 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
31 ก.ค. 2561 16:19:10
รพ.สต.บ้านด่าน
172.
31 ก.ค. 2561 15:46:02
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
10
-
1
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
3 ส.ค. 2561 10:52:16
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
173.
31 ก.ค. 2561 15:41:55
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
5
1
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
31 ก.ค. 2561 15:42:31
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
174.
31 ก.ค. 2561 15:40:21
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
4
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
31 ก.ค. 2561 16:51:08
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
175.
31 ก.ค. 2561 15:38:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
23
8
-
10
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
31 ก.ค. 2561 16:15:34
รพ.สต.บ้านเกาะ
176.
31 ก.ค. 2561 15:34:51
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
26
10
-
4
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
31 ก.ค. 2561 17:14:00
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
177.
31 ก.ค. 2561 15:23:54
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
11
-
9
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
31 ก.ค. 2561 15:50:32
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
178.
31 ก.ค. 2561 14:40:25
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
10
8
-
8
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
30 ก.ค. 2561
30 ก.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
31 ก.ค. 2561 14:47:53
รพ.สต.น้ำอ่าง
179.
31 ก.ค. 2561 14:38:15
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
3
-
3
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2561
29 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
3 ส.ค. 2561 10:07:01
รพ.สต.ป่าเซ่า
180.
31 ก.ค. 2561 10:57:35
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
75
0
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
29 ก.ค. 2561
31 ก.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
31 ก.ค. 2561 11:12:10
รพ.สต.หาดสองแคว
181.
28 ก.ค. 2561 16:33:40
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
23
0
-
4
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
27 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
29 ก.ค. 2561 14:22:01
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
182.
28 ก.ค. 2561 16:28:37
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
9
0
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2561
28 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
28 ก.ค. 2561 16:36:44
รพ.สต.คุ้งตะเภา
183.
27 ก.ค. 2561 19:12:08
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
6
5
-
5
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
26 ก.ค. 2561
27 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
27 ก.ค. 2561 19:12:08
รพ.สต.บ้านฝาย
184.
27 ก.ค. 2561 18:55:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
16
11
-
8
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
24 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
28 ก.ค. 2561 17:09:52
รพ.สต.น้ำอ่าง
185.
27 ก.ค. 2561 15:06:44
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
25
0
-
6
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
21 ก.ค. 2561
27 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
27 ก.ค. 2561 16:57:49
รพ.สต.ชัยจุมพล
186.
26 ก.ค. 2561 15:45:32
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
10
-
6
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
26 ก.ค. 2561 16:18:45
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
187.
26 ก.ค. 2561 15:43:02
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
1
-
8
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24 ก.ค. 2561
26 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
26 ก.ค. 2561 16:18:54
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
188.
26 ก.ค. 2561 10:51:04
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
0
-
6
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
23 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
ไม่ทราบ
26 ก.ค. 2561 11:11:57
รพ.สต.บ้านเกาะ
189.
26 ก.ค. 2561 10:49:12
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
5
0
-
4
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
22 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
ไม่ทราบ
26 ก.ค. 2561 14:57:48
รพ.สต.บ้านด่าน
190.
26 ก.ค. 2561 10:47:19
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
0
-
8
บ้านด่าน
เมือง
อุตรดิตถ์
21 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
ไม่ทราบ
26 ก.ค. 2561 14:57:54
รพ.สต.บ้านด่าน
191.
26 ก.ค. 2561 10:40:33
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
0
-
5
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
21 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
ไม่ทราบ
26 ก.ค. 2561 12:58:15
รพ.สต.วังดิน
192.
26 ก.ค. 2561 10:32:31
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
6
-
5
นานกกก
ลับแล
อุตรดิตถ์
20 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
ไม่ทราบ
26 ก.ค. 2561 11:02:20
รพ.สต.นานกกก
193.
26 ก.ค. 2561 10:29:26
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
9
-
8
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
21 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
ไม่ทราบ
26 ก.ค. 2561 12:28:08
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
194.
26 ก.ค. 2561 10:27:10
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
4
-
6
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
22 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
ไม่ทราบ
27 ก.ค. 2561 16:35:47
รพ.สต.ร่วมจิต
195.
25 ก.ค. 2561 17:31:42
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
36
0
-
2
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
20 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
29 ก.ค. 2561 08:02:44
รพ.สต.นาอิน
196.
25 ก.ค. 2561 17:26:24
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
51
0
-
9
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 ก.ค. 2561
25 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
31 ก.ค. 2561 11:31:44
รพ.สต.บ้านห้วยแมง
197.
25 ก.ค. 2561 17:22:38
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
28
0
-
7
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
21 ก.ค. 2561
24 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
26 ก.ค. 2561 13:47:56
รพ.สต.ชัยจุมพล
198.
25 ก.ค. 2561 17:09:31
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
0
-
1
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
21 ก.ค. 2561
25 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
26 ก.ค. 2561 14:09:56
รพ.สต.บ้านท้องลับแล
199.
25 ก.ค. 2561 16:22:56
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
17
0
-
1
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
21 ก.ค. 2561
25 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
25 ก.ค. 2561 16:33:55
รพ.สต.คุ้งตะเภา
200.
24 ก.ค. 2561 17:36:52
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
18
0
-
2
ฟากท่า
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
18 ก.ค. 2561
22 ก.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลฟากท่า
นายนัฐกิจ แก้วทองดี
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2561 17:37:01
โรงพยาบาลฟากท่า
201.
24 ก.ค. 2561 15:18:56
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
21
9
-
5
นานกกก
ลับแล
อุตรดิตถ์
23 ก.ค. 2561
23 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2561 16:55:51
รพ.สต.นานกกก
202.
23 ก.ค. 2561 15:55:15
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
8
0
-
4
บ้านหม้อ
พิชัย
อุตรดิตถ์
15 ก.ค. 2561
22 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2561 01:12:50
รพ.สต.บ้านหม้อ
203.
23 ก.ค. 2561 13:47:31
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
5
0
-
2
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
20 ก.ค. 2561
22 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2561 01:13:20
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
204.
23 ก.ค. 2561 11:54:35
T.B.meningitis
(หญิง) ไทย
52
0
-
1
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
20 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2561 01:13:47
รพ.สต.น้ำอ่าง
205.
23 ก.ค. 2561 11:51:55
T.B.meningitis
(ชาย) ไทย
52
4
-
11
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2561
12 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
23 ก.ค. 2561 12:58:35
รพ.สต.วังแดง
206.
23 ก.ค. 2561 11:48:18
T.B.meningitis
(ชาย) ไทย
71
5
-
6
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2561
7 ก.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2561 01:15:03
โรงพยาบาลตรอน
207.
21 ก.ค. 2561 14:42:17
ไข้เลือดออกซ็อค
(ชาย) ไทย
19
6
-
5
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2561
21 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
22 ก.ค. 2561 13:41:35
รพ.สต.แม่พูล
208.
21 ก.ค. 2561 11:09:14
โรคฉี่หนู(Leptospirosis)
(ชาย) ไทย
72
6
-
3
น้ำริด
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
21 ก.ค. 2561 12:11:52
รพ.สต.น้ำริด
209.
21 ก.ค. 2561 10:57:52
Scrub Typhus
(ชาย) ไทย
72
6
-
3
น้ำริด
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
21 ก.ค. 2561 16:10:12
รพ.สต.น้ำริด
210.
20 ก.ค. 2561 20:27:01
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
6
9
-
9
น้ำไคร้
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
20 ก.ค. 2561 20:27:01
รพ.สต.บ้านห้วยแมง
211.
20 ก.ค. 2561 15:42:21
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
14
0
-
7
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
15 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2561 01:17:36
รพ.สต.นาอิน
212.
20 ก.ค. 2561 15:11:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
18
0
-
9
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
16 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
21 ก.ค. 2561 16:02:16
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
213.
20 ก.ค. 2561 14:54:52
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
1
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
24 ก.ค. 2561 01:18:49
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
214.
20 ก.ค. 2561 14:15:25
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
83
6
-
3
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
18 ก.ค. 2561
20 ก.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
20 ก.ค. 2561 15:01:57
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
215.
20 ก.ค. 2561 11:04:28
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
44
0
-
5
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
16 ก.ค. 2561
18 ก.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
20 ก.ค. 2561 13:32:49
รพ.สต.บ้านโคน
216.
19 ก.ค. 2561 15:29:09
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
11
-
4
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
19 ก.ค. 2561 16:42:18
รพ.สต.ป่าเซ่า
217.
19 ก.ค. 2561 15:25:35
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
3
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
19 ก.ค. 2561 15:53:46
รพ.สต.คุ้งตะเภา
218.
19 ก.ค. 2561 15:25:30
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
3
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
18 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
19 ก.ค. 2561 15:30:42
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
219.
19 ก.ค. 2561 15:23:36
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
7
-
7
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
19 ก.ค. 2561 15:54:46
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
220.
19 ก.ค. 2561 15:22:44
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
4
-
1
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
17 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
19 ก.ค. 2561 16:07:16
รพ.สต.ไผ่ล้อม
221.
19 ก.ค. 2561 15:20:57
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
3
-
5
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
18 ก.ค. 2561
19 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
20 ก.ค. 2561 19:09:26
รพ.สต.วังดิน
222.
19 ก.ค. 2561 10:43:16
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
45
0
-
7
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
14 ก.ค. 2561
17 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
20 ก.ค. 2561 13:32:58
รพ.สต.บ้านโคน
223.
18 ก.ค. 2561 12:26:45
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
0
-
3
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2561
18 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
18 ก.ค. 2561 15:33:46
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
224.
18 ก.ค. 2561 12:23:11
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
10
-
1
หาดล้า
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
16 ก.ค. 2561
17 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
18 ก.ค. 2561 14:39:10
รพ.สต.หาดล้า
225.
18 ก.ค. 2561 12:20:11
AEFI
(ชาย) ไทย
1
3
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ก.ค. 2561
18 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
18 ก.ค. 2561 12:24:31
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
226.
17 ก.ค. 2561 16:51:16
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ก.ค. 2561
16 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
17 ก.ค. 2561 16:55:21
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
227.
17 ก.ค. 2561 16:08:03
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
1
-
9
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2561
17 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ค. 2561 18:02:17
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
228.
17 ก.ค. 2561 15:57:37
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
7
-
5
นานกกก
ลับแล
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2561
17 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ค. 2561 21:00:08
รพ.สต.นานกกก
229.
17 ก.ค. 2561 15:53:06
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
12
0
-
4
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2561
17 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ค. 2561 15:53:06
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
230.
17 ก.ค. 2561 15:46:22
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
21
0
-
3
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2561
17 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ค. 2561 16:43:41
รพ.สต.ไผ่ล้อม
231.
17 ก.ค. 2561 15:39:21
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
33
0
-
10
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2561
17 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ค. 2561 21:01:44
รพ.สต.แม่พูล
232.
17 ก.ค. 2561 15:35:46
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
64
0
-
6
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2561
17 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
17 ก.ค. 2561 19:13:49
รพ.สต.ผักขวง
233.
16 ก.ค. 2561 16:11:16
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
13
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
14 ก.ค. 2561
15 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
17 ก.ค. 2561 08:58:38
รพ.สต.บ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม
234.
16 ก.ค. 2561 16:06:23
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
9
-
5
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
14 ก.ค. 2561
15 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
16 ก.ค. 2561 16:27:11
รพ.สต.คุ้งตะเภา
235.
16 ก.ค. 2561 16:04:38
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
10
-
8
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
17 ก.ค. 2561 18:25:00
รพ.สต.วังดิน
236.
16 ก.ค. 2561 15:57:17
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
21
0
-
1
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
11 ก.ค. 2561
15 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นายวิทยา กาพิน
รักษาอยู่
16 ก.ค. 2561 16:02:31
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
237.
16 ก.ค. 2561 15:22:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
0
-
3
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2561
16 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
16 ก.ค. 2561 15:55:55
รพ.สต.บ้านเกาะ
238.
16 ก.ค. 2561 15:17:19
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
9
4
-
3
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2561
16 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
16 ก.ค. 2561 15:38:15
รพ.สต.ฝายหลวง
239.
16 ก.ค. 2561 15:15:56
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
1
-
1
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2561
16 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
16 ก.ค. 2561 15:15:56
รพ.สต.ไผ่ล้อม
240.
16 ก.ค. 2561 15:13:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
5
1
-
1
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2561
16 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
16 ก.ค. 2561 15:34:23
รพ.สต.แม่พูล
241.
16 ก.ค. 2561 14:52:15
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
65
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2561
16 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
16 ก.ค. 2561 15:20:01
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
242.
15 ก.ค. 2561 14:02:35
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
28
0
-
8
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ก.ค. 2561
14 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
15 ก.ค. 2561 14:27:55
รพ.สต.คุ้งตะเภา
243.
15 ก.ค. 2561 13:53:23
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
4
นานกกก
ลับแล
อุตรดิตถ์
11 ก.ค. 2561
14 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
15 ก.ค. 2561 14:33:00
รพ.สต.นานกกก
244.
15 ก.ค. 2561 12:40:16
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
0
-
12
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
11 ก.ค. 2561
15 ก.ค. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
15 ก.ค. 2561 12:59:45
รพ.สต.บ้านคีรีทอง
245.
15 ก.ค. 2561 11:09:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
3
-
4
นานกกก
ลับแล
อุตรดิตถ์
10 ก.ค. 2561
14 ก.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
15 ก.ค. 2561 13:52:42
รพ.สต.นานกกก
246.
14 ก.ค. 2561 16:37:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
46
2
-
6
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
10 ก.ค. 2561
14 ก.ค. 2561
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
14 ก.ค. 2561 16:50:32
รพ.สต.ป่าคาย
247.
14 ก.ค. 2561 13:42:41
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
49
0
-
6
ท่ามะเฟือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
9 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
24 ก.ค. 2561 01:38:09
รพ.สต.ท่ามะเฟือง
248.
14 ก.ค. 2561 13:36:02
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
23
0
-
7
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ก.ค. 2561
14 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
14 ก.ค. 2561 16:01:26
รพ.สต.คุ้งตะเภา
249.
13 ก.ค. 2561 15:17:23
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
49
0
-
6
ท่ามะเฟือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
11 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
13 ก.ค. 2561 22:18:11
รพ.สต.ท่ามะเฟือง
250.
13 ก.ค. 2561 15:10:26
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
7
-
13
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
11 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
13 ก.ค. 2561 15:52:38
รพ.สต.ฝายหลวง
251.
13 ก.ค. 2561 15:07:54
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
8
-
6
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
13 ก.ค. 2561 17:37:17
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
252.
13 ก.ค. 2561 15:04:01
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
5
8
-
9
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
10 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
14 ก.ค. 2561 16:51:03
รพ.สต.ป่าคาย
253.
13 ก.ค. 2561 15:01:25
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
11
-
5
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
13 ก.ค. 2561 15:40:04
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
254.
13 ก.ค. 2561 14:58:01
AEFI
(ชาย) ไทย
1
6
-
4
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
12 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
13 ก.ค. 2561 15:55:41
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
255.
13 ก.ค. 2561 14:58:00
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
5
5
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
13 ก.ค. 2561 16:35:25
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
256.
13 ก.ค. 2561 14:57:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
16
0
-
4
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บ้วกล้า
รักษาอยู่
13 ก.ค. 2561 16:36:03
รพ.สต.บ้านเกาะ
257.
13 ก.ค. 2561 13:32:27
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
27
0
-
5
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2561
13 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
19 ก.ค. 2561 16:45:32
รพ.สต.ป่าเซ่า
258.
12 ก.ค. 2561 15:33:59
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
8
2
-
2
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2561
12 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
12 ก.ค. 2561 16:09:48
รพ.สต.คุ้งตะเภา
259.
12 ก.ค. 2561 15:27:46
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
2
5
-
10
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
10 ก.ค. 2561
11 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
12 ก.ค. 2561 15:45:03
รพ.สต.หาดงิ้ว
260.
12 ก.ค. 2561 14:15:46
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
27
1
-
5
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
12 ก.ค. 2561 14:15:46
รพ.สต.ท่าแฝก
261.
11 ก.ค. 2561 15:18:10
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
1
-
8
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2561
11 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
12 ก.ค. 2561 19:01:52
รพ.สต.วังดิน
262.
11 ก.ค. 2561 15:14:33
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
10
-
6
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2561
11 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
11 ก.ค. 2561 16:34:10
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
263.
11 ก.ค. 2561 15:11:53
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
5
-
2
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ก.ค. 2561
11 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
11 ก.ค. 2561 16:52:25
รพ.สต.ป่าเซ่า
264.
11 ก.ค. 2561 09:25:47
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
9
0
-
5
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
10 ก.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
11 ก.ค. 2561 09:25:47
รพ.สต.ท่าแฝก
265.
10 ก.ค. 2561 16:19:06
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
8
10
-
5
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2561
10 ก.ค. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
10 ก.ค. 2561 16:19:11
โรงพยาบาลท่าปลา
266.
10 ก.ค. 2561 16:14:11
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
55
4
-
3
ในเมือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
OPD
รพ.พิษณุเวช
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
11 ก.ค. 2561 09:40:33
โรงพยาบาลพิชัย
267.
10 ก.ค. 2561 15:49:01
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
8
-
8
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2561
10 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
12 ก.ค. 2561 09:02:30
รพ.สต.หาดกรวด
268.
10 ก.ค. 2561 15:45:08
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
3
-
3
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
10 ก.ค. 2561 16:41:08
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
269.
10 ก.ค. 2561 15:41:31
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
19
0
-
5
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2561
10 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
10 ก.ค. 2561 15:47:26
โรงพยาบาลท่าปลา
270.
10 ก.ค. 2561 15:35:39
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
25
0
-
3
บ้านหม้อ
พิชัย
อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
หาย
12 ก.ค. 2561 20:16:15
รพ.สต.บ้านหม้อ
271.
9 ก.ค. 2561 16:31:04
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
22
0
-
5
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 16:31:09
โรงพยาบาลท่าปลา
272.
9 ก.ค. 2561 15:50:17
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
5
-
5
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 15:59:01
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
273.
9 ก.ค. 2561 15:45:46
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
3
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
9 ก.ค. 2561 16:06:18
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
274.
9 ก.ค. 2561 15:42:50
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
7
-
3
น้ำริด
เมือง
อุตรดิตถ์
7 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
10 ก.ค. 2561 11:20:19
รพ.สต.น้ำริด
275.
9 ก.ค. 2561 15:34:45
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
57
0
-
10
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 16:05:38
รพ.สต.หาดงิ้ว
276.
9 ก.ค. 2561 15:32:29
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
6
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
9 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
9 ก.ค. 2561 16:06:54
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
277.
9 ก.ค. 2561 15:29:40
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
5
2
-
10
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
9 ก.ค. 2561 17:03:26
รพ.สต.ชัยจุมพล
278.
9 ก.ค. 2561 14:52:21
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
13
0
-
3
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 16:08:56
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
279.
9 ก.ค. 2561 14:35:21
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
5
6
-
6
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 15:13:38
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
280.
9 ก.ค. 2561 14:19:49
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
43
7
-
7
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 14:19:54
โรงพยาบาลน้ำปาด
281.
9 ก.ค. 2561 12:12:44
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
5
9
-
6
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
8 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
หาย
9 ก.ค. 2561 16:02:39
รพ.สต.น้ำอ่าง
282.
9 ก.ค. 2561 11:47:43
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
11
10
-
5
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
5 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
หาย
9 ก.ค. 2561 11:51:39
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
283.
9 ก.ค. 2561 10:09:42
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
7
0
-
5
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2561
9 ก.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 10:11:28
โรงพยาบาลท่าปลา
284.
8 ก.ค. 2561 15:26:58
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
20
0
-
2
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
8 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 08:58:33
รพ.สต.ผาจุก
285.
8 ก.ค. 2561 15:20:14
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
5
10
-
4
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
6 ก.ค. 2561
8 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
8 ก.ค. 2561 15:44:13
รพ.สต.คุ้งตะเภา
286.
8 ก.ค. 2561 15:16:20
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
7
7
-
1
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
8 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 09:11:19
รพ.สต.ป่าคาย
287.
8 ก.ค. 2561 15:11:44
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
36
0
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2561
8 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
9 ก.ค. 2561 09:37:01
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
288.
7 ก.ค. 2561 17:47:50
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
2
-
1
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
30 มิ.ย. 2561
7 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
หาย
7 ก.ค. 2561 18:18:11
รพ.สต.น้ำอ่าง
289.
7 ก.ค. 2561 15:47:05
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
10
4
-
5
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2561
7 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
7 ก.ค. 2561 15:57:53
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
290.
7 ก.ค. 2561 15:41:39
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
24
0
-
2
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
5 ก.ค. 2561
7 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
7 ก.ค. 2561 16:44:28
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
291.
7 ก.ค. 2561 15:34:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
11
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
7 ก.ค. 2561 15:41:23
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
292.
7 ก.ค. 2561 15:29:56
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
32
0
-
8
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2561
7 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
7 ก.ค. 2561 19:18:07
รพ.สต.ข่อยสูง
293.
6 ก.ค. 2561 15:51:02
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
14
10
-
1
ท่ามะเฟือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2561 22:33:42
รพ.สต.ท่ามะเฟือง
294.
6 ก.ค. 2561 15:50:39
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
4
-
5
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
5 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
9 ก.ค. 2561 14:11:39
รพ.สต.บ้านน้ำหมีใหญ่
295.
6 ก.ค. 2561 15:49:12
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
3
-
9
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
6 ก.ค. 2561 15:59:53
รพ.สต.บ้านเกาะ
296.
6 ก.ค. 2561 15:48:57
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
32
0
-
3
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2561 22:34:27
รพ.สต.นาอิน
297.
6 ก.ค. 2561 15:46:59
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
20
0
-
0
ศรีพนมมาศ
ลับแล
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางศิรินภา เอมะสุวรรณ
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2561 18:04:13
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
298.
6 ก.ค. 2561 14:34:35
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
23
0
-
8
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 2561
6 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
หาย
6 ก.ค. 2561 15:17:52
รพ.สต.คุ้งตะเภา
299.
6 ก.ค. 2561 14:31:59
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
16
0
-
8
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2561 15:17:37
รพ.สต.คุ้งตะเภา
300.
6 ก.ค. 2561 13:52:48
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
10
-
8
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2561 15:16:34
รพ.สต.ป่าเซ่า
301.
6 ก.ค. 2561 13:48:02
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
5
-
1
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2561 15:16:56
รพ.สต.ป่าเซ่า
302.
6 ก.ค. 2561 13:00:27
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
58
5
-
6
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2561 13:00:27
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
303.
6 ก.ค. 2561 12:53:56
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
44
1
-
6
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2561 14:17:56
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
304.
6 ก.ค. 2561 12:50:08
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
3
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
6 ก.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
6 ก.ค. 2561 13:00:36
โรงพยาบาลน้ำปาด
305.
5 ก.ค. 2561 16:08:58
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
10
1
-
7
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
7 ก.ค. 2561 09:24:48
รพ.สต.หาดกรวด
306.
5 ก.ค. 2561 16:07:45
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
6
-
6
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
5 ก.ค. 2561 16:39:10
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
307.
5 ก.ค. 2561 15:27:58
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
6
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
5 ก.ค. 2561 15:34:07
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
308.
5 ก.ค. 2561 15:25:50
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
8
บ้านดารา
พิชัย
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
13 ก.ค. 2561 22:21:11
รพ.สต.บ้านดารา ต.บ้านดารา ม.03
309.
5 ก.ค. 2561 15:15:06
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
11
10
-
1
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
30 มิ.ย. 2561
5 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
5 ก.ค. 2561 15:41:20
รพ.สต.ป่าคาย
310.
5 ก.ค. 2561 15:09:08
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
0
8
-
4
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
4 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
5 ก.ค. 2561 17:16:07
รพ.สต.ฝายหลวง
311.
5 ก.ค. 2561 15:02:27
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
24
0
-
2
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
5 ก.ค. 2561 16:58:56
โรงพยาบาลลับแล
312.
5 ก.ค. 2561 14:55:04
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
71
0
-
4
พญาแมน
พิชัย
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2561
5 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ตาย
5 ก.ค. 2561 16:10:56
รพ.สต.พญาแมน
313.
4 ก.ค. 2561 17:53:04
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
7
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
น.ส. รัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
4 ก.ค. 2561 18:08:02
รพ.สต.ป่าคาย
314.
4 ก.ค. 2561 16:32:04
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
10
-
4
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
4 ก.ค. 2561 17:02:19
รพ.สต.ขุนฝาง
315.
4 ก.ค. 2561 16:29:16
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
4
7
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
4 ก.ค. 2561 16:29:23
โรงพยาบาลน้ำปาด
316.
4 ก.ค. 2561 16:29:10
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
8
-
7
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
5 ก.ค. 2561 09:22:21
รพ.สต.บ้านแพะ
317.
4 ก.ค. 2561 16:27:33
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
11
-
6
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
4 ก.ค. 2561 17:02:27
รพ.สต.ขุนฝาง
318.
4 ก.ค. 2561 16:25:59
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
4
9
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
4 ก.ค. 2561 16:26:26
โรงพยาบาลน้ำปาด
319.
4 ก.ค. 2561 16:25:15
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
9
-
6
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
4 ก.ค. 2561 17:02:22
รพ.สต.ขุนฝาง
320.
4 ก.ค. 2561 16:24:15
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
4
3
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
ไม่ทราบ
4 ก.ค. 2561 16:29:28
โรงพยาบาลน้ำปาด
321.
4 ก.ค. 2561 16:22:44
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
11
-
7
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
4 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
4 ก.ค. 2561 17:45:55
รพ.สต.คุ้งตะเภา
322.
4 ก.ค. 2561 16:07:28
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
9
6
-
4
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 2561
4 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
5 ก.ค. 2561 07:56:43
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
323.
3 ก.ค. 2561 16:06:48
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
11
-
3
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
26 มิ.ย. 2561
1 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
4 ก.ค. 2561 11:40:12
รพ.สต.วังกะพี้
324.
3 ก.ค. 2561 16:00:33
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
2
-
1
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
29 มิ.ย. 2561
2 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ไม่ทราบ
3 ก.ค. 2561 16:01:50
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
325.
3 ก.ค. 2561 15:54:56
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
2
-
3
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
30 มิ.ย. 2561
2 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ไม่ทราบ
3 ก.ค. 2561 16:05:36
โรงพยาบาลลับแล
326.
3 ก.ค. 2561 15:51:58
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
9
-
2
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
27 มิ.ย. 2561
2 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ไม่ทราบ
4 ก.ค. 2561 11:40:22
รพ.สต.วังกะพี้
327.
3 ก.ค. 2561 15:47:45
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
6
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2561
3 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
3 ก.ค. 2561 17:41:33
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
328.
3 ก.ค. 2561 15:44:13
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
0
-
3
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2561
3 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
3 ก.ค. 2561 21:36:54
รพ.สต.วังดิน
329.
3 ก.ค. 2561 15:37:00
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
34
0
-
8
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
27 มิ.ย. 2561
3 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 ก.ค. 2561 17:07:55
รพ.สต.คุ้งตะเภา
330.
3 ก.ค. 2561 15:36:19
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
41
0
-
1
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2561
3 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
4 ก.ค. 2561 11:32:53
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
331.
3 ก.ค. 2561 15:25:23
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
9
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.ค. 2561
3 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
24 ก.ค. 2561 02:27:20
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
332.
3 ก.ค. 2561 15:18:17
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
8
-
1
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
29 มิ.ย. 2561
3 ก.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
3 ก.ค. 2561 16:08:07
รพ.สต.ไผ่ล้อม
333.
2 ก.ค. 2561 16:19:17
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
7
-
2
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
30 มิ.ย. 2561
2 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ก.ค. 2561 16:36:44
รพ.สต.ไผ่ล้อม
334.
2 ก.ค. 2561 16:01:01
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
7
11
-
8
ป่าเซ่า
เมือง
อุตรดิตถ์
29 มิ.ย. 2561
2 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ก.ค. 2561 16:41:50
รพ.สต.ป่าเซ่า
335.
2 ก.ค. 2561 15:47:01
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
9
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
1 ก.ค. 2561
2 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
3 ก.ค. 2561 17:12:37
รพ.สต.แม่พูล
336.
2 ก.ค. 2561 14:00:08
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
10
-
1
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
27 มิ.ย. 2561
1 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ก.ค. 2561 14:26:24
รพ.สต.ไผ่ล้อม
337.
2 ก.ค. 2561 13:56:12
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
13
3
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
28 มิ.ย. 2561
2 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ก.ค. 2561 15:56:04
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
338.
2 ก.ค. 2561 13:48:18
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
9
2
-
10
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
27 มิ.ย. 2561
1 ก.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
2 ก.ค. 2561 14:12:39
รพ.สต.แม่พูล
339.
1 ก.ค. 2561 17:55:31
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
2
-
5
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
30 มิ.ย. 2561
1 ก.ค. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
1 ก.ค. 2561 17:55:54
โรงพยาบาลน้ำปาด
340.
29 มิ.ย. 2561 14:31:25
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
6
-
1
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
27 มิ.ย. 2561
29 มิ.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
29 มิ.ย. 2561 16:55:41
รพ.สต.ท่าแฝก
341.
29 มิ.ย. 2561 14:28:51
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
56
11
-
3
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
26 มิ.ย. 2561
29 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
29 มิ.ย. 2561 14:59:57
รพ.สต.เด่นเหล็ก
342.
29 มิ.ย. 2561 14:13:35
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
8
-
6
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
23 มิ.ย. 2561
24 มิ.ย. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
29 มิ.ย. 2561 14:55:03
รพ.สต.วังดิน
343.
28 มิ.ย. 2561 15:33:00
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
65
4
-
1
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
2 มิ.ย. 2561
28 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
28 มิ.ย. 2561 15:56:50
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
344.
28 มิ.ย. 2561 15:31:07
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
60
10
-
7
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
5 มิ.ย. 2561
28 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
28 มิ.ย. 2561 17:13:11
รพ.สต.น้ำอ่าง
345.
28 มิ.ย. 2561 15:29:08
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
45
3
-
4
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
26 มิ.ย. 2561
28 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
4 ก.ค. 2561 13:50:37
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
346.
28 มิ.ย. 2561 15:22:50
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
26
5
-
5
ท่าปลา
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
25 มิ.ย. 2561
28 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
28 มิ.ย. 2561 15:23:02
โรงพยาบาลท่าปลา
347.
28 มิ.ย. 2561 11:15:34
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
63
0
-
13
ผักขวง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 2561
25 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
หาย
28 มิ.ย. 2561 15:52:10
รพ.สต.ผักขวง
348.
27 มิ.ย. 2561 15:25:06
ไข้เลือดออกซ็อค
(ชาย) ไทย
8
5
-
3
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 2561
27 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
27 มิ.ย. 2561 15:35:06
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
349.
27 มิ.ย. 2561 12:28:31
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
6
-
5
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
26 มิ.ย. 2561
27 มิ.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
27 มิ.ย. 2561 12:50:29
รพ.สต.บ้านฝาย
350.
26 มิ.ย. 2561 15:24:48
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
36
0
-
6
แสนตอ
เมือง
อุตรดิตถ์
23 มิ.ย. 2561
26 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
26 มิ.ย. 2561 15:48:34
รพ.สต.แสนตอ
351.
25 มิ.ย. 2561 16:23:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
8
-
5
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2561
25 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
หาย
25 มิ.ย. 2561 18:32:03
รพ.สต.คุ้งตะเภา
352.
25 มิ.ย. 2561 15:13:35
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
28
0
-
4
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
22 มิ.ย. 2561
25 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บ้วกล้า
รักษาอยู่
25 มิ.ย. 2561 15:38:18
รพ.สต.ฝายหลวง
353.
25 มิ.ย. 2561 10:37:44
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
4
1
-
9
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
17 มิ.ย. 2561
23 มิ.ย. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
รักษาอยู่
25 มิ.ย. 2561 13:05:24
รพ.สต.บ้านเกาะ
354.
24 มิ.ย. 2561 15:43:39
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
51
2
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
20 มิ.ย. 2561
24 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
27 มิ.ย. 2561 11:28:15
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
355.
24 มิ.ย. 2561 15:35:58
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
16
7
-
3
บ้านหม้อ
พิชัย
อุตรดิตถ์
20 มิ.ย. 2561
24 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
24 มิ.ย. 2561 16:37:44
รพ.สต.บ้านหม้อ
356.
24 มิ.ย. 2561 12:53:29
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
9
3
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
21 มิ.ย. 2561
24 มิ.ย. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
หาย
24 มิ.ย. 2561 13:31:54
รพ.สต.วังแดง
357.
24 มิ.ย. 2561 12:49:51
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
0
10
-
1
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
19 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
หาย
24 มิ.ย. 2561 19:38:43
โรงพยาบาลตรอน
358.
23 มิ.ย. 2561 16:09:18
ไข้เด็งกี่
(ชาย) พม่า
35
4
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
20 มิ.ย. 2561
23 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
23 มิ.ย. 2561 16:30:14
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
359.
22 มิ.ย. 2561 17:56:43
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
3
-
4
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
21 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
22 มิ.ย. 2561 17:56:50
โรงพยาบาลน้ำปาด
360.
22 มิ.ย. 2561 17:45:43
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
3
-
5
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
22 มิ.ย. 2561 18:09:13
โรงพยาบาลน้ำปาด
361.
22 มิ.ย. 2561 15:36:33
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
26
0
-
7
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
22 มิ.ย. 2561 17:16:14
รพ.สต.หาดงิ้ว
362.
22 มิ.ย. 2561 15:11:37
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
75
3
-
2
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
19 มิ.ย. 2561
22 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
22 มิ.ย. 2561 15:46:31
รพ.สต.เด่นเหล็ก
363.
21 มิ.ย. 2561 15:44:40
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
33
0
-
3
บ้านหม้อ
พิชัย
อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2561
21 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
21 มิ.ย. 2561 16:46:25
รพ.สต.บ้านหม้อ
364.
19 มิ.ย. 2561 17:36:00
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
9
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
14 มิ.ย. 2561
19 มิ.ย. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
20 มิ.ย. 2561 15:20:59
รพ.สต.หาดสองแคว
365.
19 มิ.ย. 2561 16:27:33
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
14
11
-
7
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2561 17:34:59
รพ.สต.ผาจุก
366.
19 มิ.ย. 2561 16:24:28
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
65
0
-
2
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
13 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2561 16:46:02
รพ.สต.น้ำหมัน
367.
19 มิ.ย. 2561 16:21:14
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
46
0
-
7
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
12 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2561 17:04:04
รพ.สต.ป่าคาย
368.
19 มิ.ย. 2561 16:19:24
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
30
0
-
4
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
18 มิ.ย. 2561
19 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
20 มิ.ย. 2561 16:55:59
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
369.
19 มิ.ย. 2561 16:14:48
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
42
0
-
11
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
15 มิ.ย. 2561
18 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2561 16:28:42
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
370.
19 มิ.ย. 2561 13:46:19
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
27
1
-
1
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
17 มิ.ย. 2561
19 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก
ร.ท.หญิงปรารถนา ศุภลักษณ์
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2561 14:32:42
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
371.
19 มิ.ย. 2561 12:00:54
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
7
-
8
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
15 มิ.ย. 2561
19 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
19 มิ.ย. 2561 12:12:21
รพ.สต.ร่วมจิต
372.
17 มิ.ย. 2561 10:15:08
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ลาว
65
3
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
14 มิ.ย. 2561
17 มิ.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
17 มิ.ย. 2561 10:23:26
รพ.สต.บ้านฝาย
373.
16 มิ.ย. 2561 16:01:16
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
22
0
-
3
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
13 มิ.ย. 2561
15 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
16 มิ.ย. 2561 16:18:24
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
374.
16 มิ.ย. 2561 15:37:38
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
14
0
-
8
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 2561
15 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
หาย
16 มิ.ย. 2561 17:29:07
รพ.สต.บ้านท้องลับแล
375.
16 มิ.ย. 2561 15:17:20
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
6
0
-
2
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
13 มิ.ย. 2561
15 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
16 มิ.ย. 2561 16:29:37
รพ.สต.ร่วมจิต
376.
15 มิ.ย. 2561 08:20:53
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
64
8
-
3
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
10 มิ.ย. 2561
14 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา เหมือนแก้ว
รักษาอยู่
15 มิ.ย. 2561 08:23:58
รพ.สต.ป่าคาย
377.
14 มิ.ย. 2561 19:57:35
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
9
-
9
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
13 มิ.ย. 2561
14 มิ.ย. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
15 มิ.ย. 2561 09:31:09
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
378.
14 มิ.ย. 2561 19:55:52
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
2
5
-
4
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 2561
14 มิ.ย. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
14 มิ.ย. 2561 21:11:40
รพ.สต.น้ำอ่าง
379.
14 มิ.ย. 2561 15:34:29
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
56
0
-
4
ในเมือง
พิชัย
อุตรดิตถ์
12 มิ.ย. 2561
14 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
14 มิ.ย. 2561 16:08:38
โรงพยาบาลพิชัย
380.
13 มิ.ย. 2561 15:27:24
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
63
0
-
4
พญาแมน
พิชัย
อุตรดิตถ์
7 มิ.ย. 2561
13 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
13 มิ.ย. 2561 22:10:16
รพ.สต.พญาแมน
381.
11 มิ.ย. 2561 15:36:51
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
26
0
-
11
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
6 มิ.ย. 2561
11 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
11 มิ.ย. 2561 15:38:51
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
382.
7 มิ.ย. 2561 15:06:54
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
6
-
6
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
4 มิ.ย. 2561
7 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
7 มิ.ย. 2561 15:06:54
รพ.สต.บ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม
383.
6 มิ.ย. 2561 15:18:14
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
16
0
-
6
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
2 มิ.ย. 2561
6 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
7 มิ.ย. 2561 08:35:26
รพ.สต.ผาจุก
384.
6 มิ.ย. 2561 14:50:01
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
2
3
-
7
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
3 มิ.ย. 2561
6 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
6 มิ.ย. 2561 22:59:46
รพ.สต.หาดกรวด
385.
5 มิ.ย. 2561 15:14:19
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
0
-
8
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
29 พ.ค. 2561
5 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
5 มิ.ย. 2561 15:40:27
รพ.สต.คุ้งตะเภา
386.
5 มิ.ย. 2561 10:08:49
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
46
5
-
2
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
1 มิ.ย. 2561
5 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
5 มิ.ย. 2561 10:33:31
รพ.สต.เด่นเหล็ก
387.
4 มิ.ย. 2561 13:58:47
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
15
0
-
3
วังดิน
เมือง
อุตรดิตถ์
1 มิ.ย. 2561
4 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
4 มิ.ย. 2561 15:44:25
รพ.สต.วังดิน
388.
3 มิ.ย. 2561 15:31:49
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
5
-
2
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
21 พ.ค. 2561
3 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
4 มิ.ย. 2561 10:10:19
รพ.สต.บ้านท้องลับแล
389.
2 มิ.ย. 2561 17:07:28
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
57
8
-
5
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
31 พ.ค. 2561
2 มิ.ย. 2561
IPD
ส่งต่อรพ.อต
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
2 มิ.ย. 2561 17:41:49
รพ.สต.หาดสองแคว
390.
2 มิ.ย. 2561 15:55:57
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
10
4
-
4
ถ้ำฉลอง
เมือง
อุตรดิตถ์
28 พ.ค. 2561
2 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
3 มิ.ย. 2561 11:41:08
รพ.สต.ถ้ำฉลอง
391.
2 มิ.ย. 2561 15:52:29
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
2
8
-
2
แสนตอ
เมือง
อุตรดิตถ์
27 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
2 มิ.ย. 2561 17:07:13
รพ.สต.แสนตอ
392.
2 มิ.ย. 2561 15:50:31
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
36
0
-
4
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
29 พ.ค. 2561
2 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
2 มิ.ย. 2561 19:23:02
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
393.
1 มิ.ย. 2561 15:08:39
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
11
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
26 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ไม่ทราบ
1 มิ.ย. 2561 16:06:35
รพ.สต.บ้านวังสีสูบ
394.
1 มิ.ย. 2561 14:58:35
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
25
0
-
8
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
24 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
1 มิ.ย. 2561 15:32:51
โรงพยาบาลลับแล
395.
1 มิ.ย. 2561 09:24:28
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
58
10
-
5
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
28 พ.ค. 2561
1 มิ.ย. 2561
OPD
รพ.ตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
1 มิ.ย. 2561 09:24:35
โรงพยาบาลตรอน
396.
31 พ.ค. 2561 14:18:45
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
6
-
9
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
29 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
1 มิ.ย. 2561 09:22:41
รพ.สต.บ้านท้องลับแล
397.
31 พ.ค. 2561 12:46:45
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
8
2
-
3
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
14 พ.ค. 2561
31 พ.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
31 พ.ค. 2561 15:44:11
รพ.สต.วังแดง
398.
30 พ.ค. 2561 15:55:40
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
35
0
-
4
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
25 พ.ค. 2561
30 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
30 พ.ค. 2561 17:47:39
รพ.สต.คุ้งตะเภา
399.
30 พ.ค. 2561 15:16:03
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
12
0
-
3
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
26 พ.ค. 2561
29 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
30 พ.ค. 2561 16:26:53
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
400.
29 พ.ค. 2561 14:51:34
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
5
5
-
3
ผาจุก
เมือง
อุตรดิตถ์
22 พ.ค. 2561
29 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
30 พ.ค. 2561 10:13:46
รพ.สต.บ้านพระฝาง ตำบลผาจุก
401.
29 พ.ค. 2561 14:48:27
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
8
4
-
4
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
25 พ.ค. 2561
29 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
29 พ.ค. 2561 15:26:10
รพ.สต.คุ้งตะเภา
402.
29 พ.ค. 2561 11:09:41
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
9
-
10
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
28 พ.ค. 2561
29 พ.ค. 2561
OPD
คลินิกนพ.พีรสันต์
ลภัสรดา พุ่มพวง
หาย
29 พ.ค. 2561 11:21:36
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
403.
28 พ.ค. 2561 15:25:55
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
19
0
-
6
ด่านแม่คำมัน
ลับแล
อุตรดิตถ์
24 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
28 พ.ค. 2561 16:37:40
รพ.สต.ด่านแม่คำมัน
404.
27 พ.ค. 2561 16:27:56
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
8
-
6
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
25 พ.ค. 2561
27 พ.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
น.ส.วิภาดา หอมอ่อน
หาย
27 พ.ค. 2561 16:27:56
รพ.สต.หาดสองแคว
405.
27 พ.ค. 2561 14:59:28
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
26
0
-
1
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
24 พ.ค. 2561
27 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
28 พ.ค. 2561 09:53:42
โรงพยาบาลลับแล
406.
25 พ.ค. 2561 16:43:56
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
4
0
-
6
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
24 พ.ค. 2561
25 พ.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
25 พ.ค. 2561 18:24:42
รพ.สต.หาดสองแคว
407.
25 พ.ค. 2561 16:41:31
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
8
6
-
6
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
25 พ.ค. 2561
25 พ.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
25 พ.ค. 2561 18:25:04
รพ.สต.หาดสองแคว
408.
25 พ.ค. 2561 14:54:36
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
18
0
-
4
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
22 พ.ค. 2561
25 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
27 พ.ค. 2561 18:51:52
รพ.สต.ฝายหลวง
409.
24 พ.ค. 2561 16:37:36
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
5
9
-
7
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
22 พ.ค. 2561
24 พ.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
24 พ.ค. 2561 17:22:36
รพ.สต.หาดสองแคว
410.
24 พ.ค. 2561 14:10:39
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
48
0
-
7
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
18 พ.ค. 2561
24 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
25 พ.ค. 2561 17:59:37
รพ.สต.คุ้งตะเภา
411.
23 พ.ค. 2561 15:22:50
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
16
0
-
4
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
20 พ.ค. 2561
23 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
24 พ.ค. 2561 13:47:27
รพ.สต.ฝายหลวง
412.
23 พ.ค. 2561 09:50:23
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
67
4
-
4
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
16 พ.ค. 2561
23 พ.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
23 พ.ค. 2561 10:57:11
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
413.
21 พ.ค. 2561 17:38:49
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
9
-
4
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
20 พ.ค. 2561
21 พ.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
21 พ.ค. 2561 17:38:56
โรงพยาบาลตรอน
414.
21 พ.ค. 2561 17:36:02
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
3
5
-
2
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
20 พ.ค. 2561
21 พ.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
หาย
21 พ.ค. 2561 17:36:02
โรงพยาบาลตรอน
415.
21 พ.ค. 2561 15:45:22
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
46
0
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
20 พ.ค. 2561
20 พ.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
21 พ.ค. 2561 16:54:33
รพ.สต.หาดสองแคว
416.
21 พ.ค. 2561 15:38:27
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
83
0
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
16 พ.ค. 2561
16 พ.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
21 พ.ค. 2561 17:38:18
รพ.สต.วังแดง
417.
21 พ.ค. 2561 14:29:11
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
36
7
-
4
ป่าคาย
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
16 พ.ค. 2561
21 พ.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
21 พ.ค. 2561 16:50:55
รพ.สต.ป่าคาย
418.
20 พ.ค. 2561 13:21:37
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
59
0
-
4
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
13 พ.ค. 2561
18 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
วิทยา กาพิน
รักษาอยู่
20 พ.ค. 2561 21:15:25
รพ.สต.ผาเลือด
419.
19 พ.ค. 2561 10:20:08
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
19
0
-
4
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
10 พ.ค. 2561
17 พ.ค. 2561
OPD
รพ.ทองแสนขัน
วรางอังคณา
รักษาอยู่
21 พ.ค. 2561 09:00:28
รพ.สต.ฝายหลวง
420.
16 พ.ค. 2561 15:26:20
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
16
0
-
4
แม่พูล
ลับแล
อุตรดิตถ์
12 พ.ค. 2561
16 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
21 พ.ค. 2561 09:01:53
รพ.สต.แม่พูล
421.
11 พ.ค. 2561 17:27:47
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
72
4
-
4
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 พ.ค. 2561
11 พ.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
12 พ.ค. 2561 09:40:48
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
422.
11 พ.ค. 2561 17:08:08
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
66
4
-
2
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
10 พ.ค. 2561
11 พ.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
11 พ.ค. 2561 17:51:48
รพ.สต.ข่อยสูง
423.
7 พ.ค. 2561 15:16:13
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
59
0
-
1
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
1 พ.ค. 2561
7 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
8 พ.ค. 2561 14:51:07
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
424.
7 พ.ค. 2561 14:19:22
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
1
0
-
2
นาอิน
พิชัย
อุตรดิตถ์
2 พ.ค. 2561
7 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
8 พ.ค. 2561 12:50:55
รพ.สต.นาอิน
425.
6 พ.ค. 2561 15:38:58
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
19
0
-
4
ฝายหลวง
ลับแล
อุตรดิตถ์
1 พ.ค. 2561
6 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
7 พ.ค. 2561 08:54:06
รพ.สต.ฝายหลวง
426.
4 พ.ค. 2561 13:05:29
Pertussis
(หญิง) ไทย
34
0
-
5
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
17 เม.ย. 2561
3 พ.ค. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
กัญญาภัค จึงมีลาภ
หาย
4 พ.ค. 2561 16:16:03
รพ.สต.บ้านฝาย
427.
3 พ.ค. 2561 16:03:08
Pertussis
(หญิง) ไทย
0
1
-
5
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
ตาย
3 พ.ค. 2561 16:09:05
รพ.สต.บ้านฝาย
428.
1 พ.ค. 2561 15:04:32
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
8
-
3
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
29 เม.ย. 2561
1 พ.ค. 2561
IPD
รพ.อต
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
1 พ.ค. 2561 15:39:37
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
429.
27 เม.ย. 2561 21:25:58
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
4
0
-
1
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
25 เม.ย. 2561
27 เม.ย. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
หาย
27 เม.ย. 2561 21:34:07
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
430.
26 เม.ย. 2561 08:43:01
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
18
0
-
5
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
19 เม.ย. 2561
25 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
26 เม.ย. 2561 12:15:40
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
431.
26 เม.ย. 2561 08:41:00
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
75
0
-
1
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
20 เม.ย. 2561
25 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
หาย
26 เม.ย. 2561 11:47:51
รพ.สต.หาดสองแคว
432.
25 เม.ย. 2561 14:50:23
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
3
-
4
ห้วยมุ่น
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24 เม.ย. 2561
25 เม.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
25 เม.ย. 2561 14:50:23
รพ.สต.บ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น
433.
25 เม.ย. 2561 11:06:24
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
41
0
-
5
หาดล้า
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
23 เม.ย. 2561
25 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ตาย
25 เม.ย. 2561 11:55:56
รพ.สต.หาดล้า
434.
25 เม.ย. 2561 09:42:39
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
52
0
-
5
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
21 เม.ย. 2561
25 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ตาย
25 เม.ย. 2561 10:44:00
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
435.
24 เม.ย. 2561 16:12:46
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
52
0
-
6
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
20 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ตาย
25 เม.ย. 2561 09:11:12
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
436.
24 เม.ย. 2561 11:54:29
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
1
3
-
3
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
20 เม.ย. 2561
24 เม.ย. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
24 เม.ย. 2561 12:21:51
รพ.สต.บ้านฝาย
437.
21 เม.ย. 2561 16:33:20
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
50
0
-
4
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
16 เม.ย. 2561
21 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
24 เม.ย. 2561 10:33:55
รพ.สต.น้ำหมัน
438.
21 เม.ย. 2561 16:29:25
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
72
0
-
10
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
17 เม.ย. 2561
21 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
25 เม.ย. 2561 11:38:38
รพ.สต.หาดงิ้ว
439.
19 เม.ย. 2561 15:07:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
7
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
15 เม.ย. 2561
19 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
19 เม.ย. 2561 16:49:15
รพ.สต.คุ้งตะเภา
440.
18 เม.ย. 2561 16:19:10
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
57
0
-
6
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
16 เม.ย. 2561
18 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
19 เม.ย. 2561 09:23:54
รพ.สต.หาดสองแคว
441.
18 เม.ย. 2561 16:15:59
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
75
0
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
11 เม.ย. 2561
18 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
ตาย
19 เม.ย. 2561 09:23:59
รพ.สต.หาดสองแคว
442.
16 เม.ย. 2561 15:20:55
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
34
0
-
5
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
12 เม.ย. 2561
16 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
17 เม.ย. 2561 09:38:22
รพ.สต.บ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล
443.
11 เม.ย. 2561 14:13:20
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
64
0
-
2
ข่อยสูง
ตรอน
อุตรดิตถ์
7 เม.ย. 2561
11 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
11 เม.ย. 2561 16:06:33
รพ.สต.ข่อยสูง
444.
10 เม.ย. 2561 15:06:00
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
13
0
-
4
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
5 เม.ย. 2561
10 เม.ย. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
10 เม.ย. 2561 15:07:16
รพ.สต.บ้านฝาย
445.
9 เม.ย. 2561 15:20:48
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
50
0
-
1
ทุ่งยั้ง
ลับแล
อุตรดิตถ์
7 เม.ย. 2561
9 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อต
นางสาวภาวินี บัวกล้า
หาย
9 เม.ย. 2561 18:05:22
รพ.สต.ทุ่งยั้ง
446.
4 เม.ย. 2561 17:36:40
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
51
0
-
3
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
26 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
4 เม.ย. 2561 17:36:40
โรงพยาบาลลับแล
447.
4 เม.ย. 2561 14:35:50
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
64
0
-
5
บ้านเกาะ
เมือง
อุตรดิตถ์
1 เม.ย. 2561
4 เม.ย. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
4 เม.ย. 2561 16:00:13
รพ.สต.บ้านเกาะ
448.
3 เม.ย. 2561 12:01:29
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
2
2
-
8
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 มี.ค. 2561
2 เม.ย. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
3 เม.ย. 2561 12:01:29
รพ.สต.ท่าแฝก
449.
29 มี.ค. 2561 14:40:55
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
68
0
-
8
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
22 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
29 มี.ค. 2561 19:32:38
โรงพยาบาลทองแสนขัน
450.
29 มี.ค. 2561 14:22:23
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
87
0
-
5
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
25 มี.ค. 2561
25 มี.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
30 มี.ค. 2561 14:30:08
รพ.สต.หาดสองแคว
451.
29 มี.ค. 2561 14:16:04
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
71
0
-
3
บ่อทอง
ทองแสนขัน
อุตรดิตถ์
19 มี.ค. 2561
19 มี.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
29 มี.ค. 2561 19:32:53
โรงพยาบาลทองแสนขัน
452.
28 มี.ค. 2561 16:11:25
ไข้เลือดออก
(หญิง) ไทย
7
8
-
6
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
23 มี.ค. 2561
27 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาววิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
28 มี.ค. 2561 16:13:02
รพ.สต.บ้านโคน
453.
26 มี.ค. 2561 18:48:23
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
70
2
-
2
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
24 มี.ค. 2561
26 มี.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
26 มี.ค. 2561 18:48:23
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
454.
23 มี.ค. 2561 14:14:26
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
44
7
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
28 ธ.ค. 2560
23 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
23 มี.ค. 2561 16:50:23
รพ.สต.วังแดง
455.
22 มี.ค. 2561 16:24:47
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
78
2
-
10
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
14 ก.พ. 2561
22 มี.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลตรอน
นางสาวพิมล อุชมวดี
รักษาอยู่
24 มี.ค. 2561 21:33:27
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
456.
21 มี.ค. 2561 17:41:47
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
72
2
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
14 มี.ค. 2561
21 มี.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
23 มี.ค. 2561 16:50:31
รพ.สต.หาดสองแคว
457.
19 มี.ค. 2561 14:41:32
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
59
0
-
4
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
12 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
20 มี.ค. 2561 09:22:36
รพ.สต.บ้านฝาย
458.
16 มี.ค. 2561 14:30:06
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
60
0
-
2
น้ำหมัน
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
15 มี.ค. 2561
16 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
17 มี.ค. 2561 12:14:11
รพ.สต.น้ำหมัน
459.
16 มี.ค. 2561 14:26:36
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
18
0
-
7
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
16 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
16 มี.ค. 2561 14:43:48
รพ.สต.ร่วมจิต
460.
15 มี.ค. 2561 16:03:37
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
64
0
-
7
คุ้งตะเภา
เมือง
อุตรดิตถ์
10 มี.ค. 2561
15 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
15 มี.ค. 2561 16:47:51
รพ.สต.คุ้งตะเภา
461.
14 มี.ค. 2561 19:23:20
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
72
0
-
4
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
8 มี.ค. 2561
OPD
iรพ.ตรอน
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
16 มี.ค. 2561 11:11:00
รพ.สต.หาดสองแคว
462.
14 มี.ค. 2561 11:21:33
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
3
-
5
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
10 มี.ค. 2561
13 มี.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
14 มี.ค. 2561 11:21:33
รพ.สต.ท่าแฝก
463.
14 มี.ค. 2561 11:19:22
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
41
11
-
3
แสนตอ
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
14 มี.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
14 มี.ค. 2561 11:19:22
รพ.สต.บ้านห้วยไคร้
464.
13 มี.ค. 2561 13:23:11
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
1
1
-
3
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
13 มี.ค. 2561 13:23:11
รพ.สต.ท่าแฝก
465.
12 มี.ค. 2561 15:02:59
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
3
11
-
4
ฟากท่า
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
11 มี.ค. 2561
12 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
12 มี.ค. 2561 15:11:19
โรงพยาบาลฟากท่า
466.
9 มี.ค. 2561 15:02:18
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
16
0
-
3
ไผ่ล้อม
ลับแล
อุตรดิตถ์
4 มี.ค. 2561
9 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
10 มี.ค. 2561 22:33:00
รพ.สต.ไผ่ล้อม
467.
8 มี.ค. 2561 16:55:41
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
84
8
-
5
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
8 มี.ค. 2561
8 มี.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
9 มี.ค. 2561 10:34:05
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
468.
8 มี.ค. 2561 16:52:16
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
67
0
-
10
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
31 ม.ค. 2561
8 มี.ค. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
9 มี.ค. 2561 10:34:15
รพ.สต.บ้านหลวงป่ายาง
469.
8 มี.ค. 2561 16:46:49
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
73
0
-
1
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
17 ม.ค. 2561
20 มี.ค. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
8 มี.ค. 2561 18:07:38
รพ.สต.น้ำอ่าง
470.
8 มี.ค. 2561 16:41:51
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
62
0
-
6
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
27 ธ.ค. 2560
8 มี.ค. 2561
OPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
8 มี.ค. 2561 18:07:50
รพ.สต.น้ำอ่าง
471.
8 มี.ค. 2561 15:33:05
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
11
7
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
2 มี.ค. 2561
6 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
หาย
8 มี.ค. 2561 15:33:14
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
472.
4 มี.ค. 2561 15:34:35
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
18
5
-
0
ท่าอิฐ
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.พ. 2561
4 มี.ค. 2561
IPD
รพ.อต
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
4 มี.ค. 2561 15:55:47
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
473.
3 มี.ค. 2561 23:12:57
ไข้เลือดออก
(ชาย) ไทย
8
4
-
16
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ก.พ. 2561
3 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
พ.ท.หญิงวิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
4 มี.ค. 2561 09:25:35
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
474.
3 มี.ค. 2561 20:28:07
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
21
3
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
27 ก.พ. 2561
2 มี.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ศิริญา นรินทร์
รักษาอยู่
6 มี.ค. 2561 13:55:21
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
475.
27 ก.พ. 2561 08:49:27
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
8
11
-
3
หาดล้า
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
23 ก.พ. 2561
27 ก.พ. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
27 ก.พ. 2561 09:01:18
รพ.สต.หาดล้า
476.
26 ก.พ. 2561 16:47:00
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
1
-
4
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
25 ก.พ. 2561
26 ก.พ. 2561
OPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
ไม่ทราบ
28 ก.พ. 2561 11:19:47
รพ.สต.บ้านท่า ตำบลหาดกรวด
477.
24 ก.พ. 2561 15:58:38
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
1
0
-
4
หาดงิ้ว
เมือง
อุตรดิตถ์
20 ก.พ. 2561
24 ก.พ. 2561
IPD
รพ.อต
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
25 ก.พ. 2561 15:19:58
รพ.สต.หาดงิ้ว
478.
20 ก.พ. 2561 19:01:53
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
56
0
-
6
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
17 ก.พ. 2561
17 ก.พ. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
23 ก.พ. 2561 12:01:13
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
479.
20 ก.พ. 2561 15:06:52
Streptococcus suis
(หญิง) ไทย
58
0
-
5
งิ้วงาม
เมือง
อุตรดิตถ์
15 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
20 ก.พ. 2561 17:24:51
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี
480.
20 ก.พ. 2561 09:49:30
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
10
-
6
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
17 ก.พ. 2561
20 ก.พ. 2561
IPD
รพ.ท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
20 ก.พ. 2561 10:57:37
รพ.สต.ร่วมจิต
481.
19 ก.พ. 2561 15:39:02
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
3
0
-
8
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
16 ก.พ. 2561
19 ก.พ. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
19 ก.พ. 2561 15:39:02
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม
482.
14 ก.พ. 2561 13:32:37
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
5
0
-
7
ร่วมจิต
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
9 ก.พ. 2561
14 ก.พ. 2561
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
อธิคุณ ผ่องแผ้ว
รักษาอยู่
14 ก.พ. 2561 15:00:18
รพ.สต.ร่วมจิต
483.
14 ก.พ. 2561 12:45:42
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
57
5
-
3
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
15 ม.ค. 2561
14 ก.พ. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
14 ก.พ. 2561 12:45:57
โรงพยาบาลตรอน
484.
13 ก.พ. 2561 10:38:24
โรคมือเท้าปาก
(ชาย) ไทย
1
10
-
8
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
8 ก.พ. 2561
12 ก.พ. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
หาย
13 ก.พ. 2561 13:48:13
รพ.สต.บ้านฝาย
485.
8 ก.พ. 2561 16:14:08
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
37
6
-
4
ท่าแฝก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
4 ก.พ. 2561
8 ก.พ. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
8 ก.พ. 2561 16:14:08
รพ.สต.บ้านห้วยผึ้ง ตำบลท่าแฝก
486.
8 ก.พ. 2561 15:52:46
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
17
3
-
3
บ้านโคน
พิชัย
อุตรดิตถ์
4 ก.พ. 2561
7 ก.พ. 2561
OPD
โรงพยาบาลพิชัย
นางสาว วิภาวี แก้วจอมแพง
รักษาอยู่
8 ก.พ. 2561 16:04:17
รพ.สต.บ้านโคน
487.
8 ก.พ. 2561 15:42:16
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
30
0
-
10
ชัยจุมพล
ลับแล
อุตรดิตถ์
3 ก.พ. 2561
8 ก.พ. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
8 ก.พ. 2561 16:07:33
โรงพยาบาลลับแล
488.
6 ก.พ. 2561 14:31:00
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
0
11
-
6
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
3 ก.พ. 2561
6 ก.พ. 2561
OPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
6 ก.พ. 2561 14:33:59
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
489.
5 ก.พ. 2561 15:01:17
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
1
4
-
8
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
2 ก.พ. 2561
5 ก.พ. 2561
IPD
รพ.อต
น.ส. รัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
5 ก.พ. 2561 15:01:17
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
490.
1 ก.พ. 2561 16:09:58
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
65
0
-
3
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
31 ม.ค. 2561
31 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
2 ก.พ. 2561 15:48:26
โรงพยาบาลตรอน
491.
30 ม.ค. 2561 22:34:46
ไข้เด็งกี่
(ชาย) ไทย
40
9
-
2
ขุนฝาง
เมือง
อุตรดิตถ์
28 ม.ค. 2561
30 ม.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
วิไลรัตน์ โพธิ์รี
รักษาอยู่
31 ม.ค. 2561 09:28:49
รพ.สต.ขุนฝาง
492.
29 ม.ค. 2561 12:47:47
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
47
0
-
12
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
26 ม.ค. 2561
29 ม.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
29 ม.ค. 2561 13:27:25
รพ.สต.บ้านวังแดง ตำบลวังแดง
493.
26 ม.ค. 2561 15:45:45
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
45
0
-
6
วังแดง
ตรอน
อุตรดิตถ์
28 ธ.ค. 2560
28 ธ.ค. 2560
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
27 ม.ค. 2561 11:43:43
รพ.สต.วังแดง
494.
25 ม.ค. 2561 13:56:50
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
42
0
-
1
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
24 ม.ค. 2561
24 ม.ค. 2561
IPD
รพ อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
25 ม.ค. 2561 18:33:15
รพ.สต.หาดสองแคว
495.
19 ม.ค. 2561 16:04:15
ไข้เลือดออกรวม[26,27,66]
(ชาย) ไทย
37
8
-
1
ฟากท่า
ฟากท่า
อุตรดิตถ์
13 ม.ค. 2561
19 ม.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลฟากท่า
นายนัฐกิจ แก้วทองดี
รักษาอยู่
19 ม.ค. 2561 16:04:21
โรงพยาบาลฟากท่า
496.
16 ม.ค. 2561 16:30:54
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
35
0
-
1
ผาเลือด
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
16 ม.ค. 2561
16 ม.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
16 ม.ค. 2561 17:12:31
รพ.สต.ผาเลือด
497.
16 ม.ค. 2561 16:27:35
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
61
0
-
13
จริม
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
16 ม.ค. 2561
16 ม.ค. 2561
IPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
17 ม.ค. 2561 08:32:10
รพ.สต.บ้านท่าช้าง
498.
15 ม.ค. 2561 13:43:18
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
71
0
-
7
วังกะพี้
เมือง
อุตรดิตถ์
23 มี.ค. 2560
15 ม.ค. 2561
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
15 ม.ค. 2561 15:49:01
รพ.สต.วังกะพี้
499.
12 ม.ค. 2561 16:21:48
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
77
9
-
8
น้ำอ่าง
ตรอน
อุตรดิตถ์
4 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
IPD
รพ.ตรอน
ลภัสรดา พุ่มพวง
รักษาอยู่
12 ม.ค. 2561 16:28:00
รพ.สต.น้ำอ่าง
500.
12 ม.ค. 2561 15:30:18
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
85
0
-
4
บ้านแก่ง
ตรอน
อุตรดิตถ์
8 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
OPD
รพ ตรอน
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
12 ม.ค. 2561 16:00:37
โรงพยาบาลตรอน
501.
12 ม.ค. 2561 14:39:49
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
76
0
-
4
บ้านด่านนาขาม
เมือง
อุตรดิตถ์
8 ม.ค. 2561
12 ม.ค. 2561
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
16 ม.ค. 2561 15:58:31
รพ.สต.บ้านด่านนาขาม
502.
12 ม.ค. 2561 14:35:24
Pulmonary T.B.
(หญิง) ไทย
66
0
-
3
หาดกรวด
เมือง
อุตรดิตถ์
13 ธ.ค. 2560
13 ธ.ค. 2560
OPD
รพ.อต
อโณทัย สักดี
รักษาอยู่
15 ม.ค. 2561 10:01:32
รพ.สต.หาดกรวด
503.
10 ม.ค. 2561 14:33:03
Pulmonary T.B.
(ชาย) ไทย
54
0
-
4
หาดล้า
ท่าปลา
อุตรดิตถ์
4 ม.ค. 2561
10 ม.ค. 2561
OPD
โรงพยาบาลท่าปลา
ละอองดาว ทารัตน์
รักษาอยู่
10 ม.ค. 2561 14:59:25
รพ.สต.หาดล้า
504.
9 ม.ค. 2561 15:05:58
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
60
0
-
1
หาดสองแคว
ตรอน
อุตรดิตถ์
5 ม.ค. 2561
9 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์
รักษาอยู่
9 ม.ค. 2561 16:02:25
รพ.สต.หาดสองแคว
505.
5 ม.ค. 2561 13:24:58
T.B. other organs
(ชาย) ไทย
60
0
-
7
บ้านฝาย
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
1 ม.ค. 2561
4 ม.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางวัจนารัตน์ ลาเบ้า
รักษาอยู่
8 ม.ค. 2561 09:26:16
รพ.สต.บ้านฝาย
506.
5 ม.ค. 2561 13:21:51
T.B. other organs
(ชาย) ไทย
44
0
-
1
เด่นเหล็ก
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
6 พ.ย. 2560
8 พ.ย. 2560
OPD
รพ.น้ำปาด
นาง วัจนารัตน์ ลาเบ้า
รักษาอยู่
8 ม.ค. 2561 09:51:05
รพ.สต.บ้านท่าโพธิ์
507.
4 ม.ค. 2561 14:58:04
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
5
8
-
7
น้ำริด
เมือง
อุตรดิตถ์
31 ธ.ค. 2560
3 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวบุษยมาศ ปันอิน
รักษาอยู่
4 ม.ค. 2561 19:02:08
รพ.สต.น้ำริด
508.
4 ม.ค. 2561 14:51:18
โรคมือเท้าปาก
(หญิง) ไทย
6
2
-
0
ศรีพนมมาศ
ลับแล
อุตรดิตถ์
31 ธ.ค. 2560
4 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวรัชฎาพร จันทร
รักษาอยู่
4 ม.ค. 2561 15:18:34
เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ
509.
3 ม.ค. 2561 15:32:44
Streptococcus suis
(ชาย) ไทย
51
0
-
2
ท่าเสา
เมือง
อุตรดิตถ์
29 ธ.ค. 2560
3 ม.ค. 2561
IPD
รพ.อุตรดิตถ์
นางสาวภาวินี บัวกล้า
รักษาอยู่
3 ม.ค. 2561 15:47:48
รพ.สต.ม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา
510.
1 ม.ค. 2561 14:04:56
ไข้เด็งกี่
(หญิง) ไทย
23
8
-
6
น้ำไผ่
น้ำปาด
อุตรดิตถ์
28 ธ.ค. 2560
1 ม.ค. 2561
IPD
รพ.น้ำปาด
นางเกศนี แก้วสุวรรณ
รักษาอยู่
1 ม.ค. 2561 14:04:56
รพ.สต.น้ำไผ่ บ้านห้วยคอม


   Webmaster | Computer Center (ICT) | batmanut@yahoo.com | Last update: November 21 2017 14:05:53.